ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

 

Обавештење у вези са понудама по праву прече куповине

На основу Закључака Покрајинске владе, 127 број: 46-280/2016-01 од 1. јула 2020. године, Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине обављује следеће Обавештење, којим Аутономна покраjина Војводина не прихвата понуде по праву прече куповине пољопривредног земљишта.

                                                                                                                                                                           

Обавештење у вези са покретним стварима

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) примењује се од 1. јула 2020. године, од којег дана престаје да важи Закон о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

Имајући у виду да чл. 6., 7. и 14. Покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 45/18) садрже формулацију „доњи гранични износ набавке мале вредности, утврђен законом“, као и да Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19) не познаје термин „набавка мале вредности“, Управа за имовину АП Војводине обавештава кориснике и носиоце права коришћења на које се примењују одредбе предметне покрајинске скупштинске одлуке о сходној примени одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), а у погледу одређивања износа који опредељује надлежност органа за одлучивање о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине.

 

ПОКРАЈИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Приликом подношења захтева, подносилац је дужан да приложи доказ о уплати покрајинске административне таксе (у даљем тексту: такса) за списе и радње органа и организација Аутономне покрајине Војводине и стручних и других служби које оснива Покрајинска влада.

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте лице које се захтевом обраћа органу ради покретања управног или другог поступка у органу, као и лице којем се издаје спис односно за које се врши радња у органу. 

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода. 

Плаћања такси ослобађају се: 

1) органи, организације и институције Републике Србије; 

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе; 

3) организације обавезног социјалног осигурања; 

4) установе које су основале Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе; 

5) цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама; 

6) организације Црвеног крста. 

Такса се не плаћа за следеће: 

1) списи и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 

2) списи и радње у поступку за повраћај више плаћених јавних прихода или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода; 

3) списи и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама; 

4) списи и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу с прописима којима се уређује финансијска подршка породици с децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава породичног насиља; 

5) списи и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности; 

6) списи и радње у вези с предшколским и школским васпитањем и образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом; 

7) поднесци упућени органима за представке и притужбе; 

8) списи и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу; 

9) списи и радње за које је ослобађање од плаћања таксе уређено међународним уговором; 

10) списи и радње за које је ослобађање од плаћања таксе посебно прописано Тарифом; 

11) потврде о пријему захтева; 

12) потврде о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт. 

Примерак попуњене уплатнице за административну таксу на захтев у корист нивоа Аутономне покрајине Војводине

Прилог - позив на број по општинама

Напомена: шифра плаћања за безготовинско плаћање је 253.

 

Вести, 15. април 2021. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 14. априла 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење о давању сагласности Дпму за душевно оболела лица "Чуруг", да може дати у закуп пословни простор, изграђен на катастарској парцели број: 5075 КО Чуруг, 127 број: 46-162/2021 од 14. априла 2021. године;
2.  Решење о  давању сагласности Прехрамбено-шумарској и хемијској школи Сремска Митровица, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, спровести поступак озакоњења објекта изграђеног на катастарској парцели број 4590 КО Сремска Митровица, 127 број: 46-28/2021 од 14. априла 2021. године;
3.  Решење о давању сагласности Основној школи "Иван Горан Ковачић" Станишић, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на објекту изграђеном на катастарској парцели број: 1499/1 КО Станишић, 127 број: 46-159/2021 од 14. априла 2021. године;
4. Закључак о покретању поступка за давање на коришћење, без накнаде, на неодређено време, непокретности у Новом Саду, Аутономној покрајини Војводини - за потребе Установе студентског стандарда "Студентски центар Нови Сад", 127 број: 46-861/2020 од 14. априла 2021. године;
5.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-172/2021 од 14. априла 2021. године.
Вести, 9. април 2021. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. априла 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење о давању сагласности Основној школи "Жарко Зрењанин" Апатин, да може дати у закуп непокретности изграђене на катастарској парцели број 2103 КО Апатин,  127 број: 46-114/2021 од 7. априла 2021. године;
2.  Закључак о измени закључка о давању у закуп пословног простора у згради правосудних органа у Новом Саду, непосредном погодбом, број: 46-497/2015 од 20. јула 2021. године, 127 број: 361-2/2016 од 7. априла 2021. године;
3.  Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Панчево , 127 број: 46-129/2021 од 7. априла 2021. године.
Вести, 2. април 2021. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 31. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење o  давању сагласности Клиничком центру Војводине, да може да исходује решење за измену режима саобраћаја а ради постављања саобраћајне сигнализације на катастарској парцели број:7569/1 КО Нови Сад, 127 број: 46-134/2021 од 31. марта 2021. године;
2.  Решење o давању сагласности Установи Студентски културни центар Нови Сад, да може да изведе радове на постављању хидранта на катастарској парцели број 3660/10 КО Нови Сад II, 127 број: 46-144/2021 од 31. марта 2021. године;
3.  Решење o  давању сагласности Машинској школи Панчево, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на санацији електроенергетских инсталација на згради школе, која се налази на катастарској парцели број: 15629 КО Панчево, 127 број: 46-106/2021 од 31. марта 2021. године;
4.  Решење o  давању сагласности Школском центру "Никола Тесла" Вршац, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења следећих радова на објектима изграђеним на катастарсјкој парцели број: 2898 КО Вршац, 127 број: 46-77/2021 од 31. марта 2021. године;
5.  Решење o  давању сагласности Специојалној боллници за психијатријске болести "др Славољуб Бакаловић" Вршац, да да у закуп, ван поступка јавног надметања, простор изграђен на катастарској парцели број 4973 КО Вршац, 127 број: 46-116/2021 од 31. марта 2021. године;
6.  Решење o  давању сагласности Специојалној боллници за психијатријске болести "др Славољуб Бакаловић" Вршац, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати грађевинску дозволу за доградњу зграде која је изграђена на катастарској парцели број 4973 КО Вршац, 127 број: 46-111/2021 од 31. марта 2021. године;
7. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе опште болнице "Ђорђе Јовановић" Зрењанин, 127 број: 46-115/2021 од 31. марта 2021. године;
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Сомбор, 127 број: 46-123/2021 од 31. марта 2021. године;
9.  Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за јавно здравље Војводине, 127 број: 46-127/2021 од 31. марта 2021. године;
10.  Закључак о непорихватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-124/2021 од 31. марта 2021. године;
11.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-119/2021 од 31. марта 2021. године;
Вести, 25. март 2021. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење o  давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "др Славољуб Бакаловић" Вршац, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати грађевинску дозволу потребну за извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта који се налази на катастарској парцели број 4973 КО Вршац, 127 број: 46-70/2021 од 24. марта 2021. године;
2. Решење о давању сагласности Гимназији и стручној школи "Доситеј Обрадовић" Нови Кнежевац, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на објекту изграђеном на катастарској парцели број 326/1 КО Нови Кнежевац, 127  број:  46-98/20201 од  17. марта 2021. године;
3. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе здравствених установа на зериторији Аутономне покрајине Војводине, 127  број: 46-132/2021  од  24. марта 2021. године;
4. Закључци којима се прихвата Информација о потреби стављања ван снаге Закључка Покрајинске владе 127 број: 46-111/2020 од 13. јануара 2021. године којим је усвојен текст споразума о исправци граница суседних катастарских парцела број 1575/1 и 1576/1 КО Бечеј, 127 број: 46-111/2020 од  24. марта 2021. године;    
5. Закључак о давању у закуп сувласничких удела Аутономне покрајине Војводине на непокретностима у јавној својини, непосредном погодбом, 127 број: 46-66/2021 од  24. марта 2021. године;
Вести, 18. март 20201. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење о давању сагласности Институту за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, за извођење радова на адаптацији простора изграђеног на катастарској парцели број: 5220/1 КО Сремска Каменица, 127 број: 46-91/2021 од 17. марта 2021. године;
2. Решење о измени Решења Покрајиснке владе, 127 број: 46-67/2020 од 11. марта 2020. године, 127  број:  46-67/2020 од  17. марта 2021. године;
3. Закључак о давању у закуп предузећу за издавање и штампање новина "Дневник Војводина пресс" доо из Новог Сада, пословни простор у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, након спроведеног поступка јавног оглашавања, 127  број: 46-1055/2020  од  17. марта 2021. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број 46-90/2021 од  17. марта 2021. године;    
Вести, 15. март 20201. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење o давању сагласности Институту за плућне болести Војводине, Институту за онкологију Војводине и Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, да могу, у складу са законом, дати у закуп пословне просторе,  127 број: 46-67/2021 од 10. марта 2021. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127  број:  46-84/2021 од 10. марта 2021. године;
3. Закључак о прихватању Анекса број 1 уговора о закупу непокретности у Ковину, 127  број: 46-557/2019-16  од  10. марта 2021. године;
Вести, 5. март 20201. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. марта 2021.  године, донела следеће акте:
1.  Решење о давању сагласности АД ТЕЛЕКОМ СРБИЈА за извођење радова на изградњи приводног оптичког кабла, на непокретностима које се налазе у Сремској Каменици, 127 број: 46-1016/2020 од 3. марта 2021. године;
2. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Фонда за избегла, расељена лица и сарадњу са србима у региону, 127  број:  46-57/2021 од  3. марта 2021. године;
3. Закључак о поверавању на управљање непокретности у јавној својини,  Управи за заједницчке послове покрајинских органа, непокретности изграђење на катастарским парцелама број: 110/2, 107/1 и 105 КО Нови Сад II, 127  број: 46-58/2021  од  3. марта 2021. године;
4. Закључци којима се прихвата предлог уговора о закупу пословног простора, који се закључује између Аутономне покрајине Војводине и Агенције за лиценцирање стечајних управника Београд, 127 број 46-14/2021 од  3. марта 2021. године;    
5. Закључак о  покретању потупка давања у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у поступку прикупљања писаних понуда, путем јавног оглашавања 127 број 46-59/2021 од 3. марта 2021. године;  
Вести, 24. фебруар 2021. године
1. Решење o давању сагласности Основној школи "Иван Горан Ковачић" из Станишића, да може, у име Аутономне покрајине Војводине исходовати решења о одобрењу извођења радова на згради изграђеној на катастарској парцели број 1499/1 КО Станишић , 127 број: 46-32/2021 од 24. фебруара 2021. године;
2.  Решење o давању сагласности Основној школи "Братство-јединство" из Бездана, да може, у име Аутономне покрајине Војводине исходовати грађевинску дозволу потребну за извођење радова на згради фискултурне сале изграђеној на катастарској парцели број 1887 КО Бездан, 127 број: 46-47/2021 од 24. фебруара 2021. године;
3.  Закључак о давању на коришћење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, граду Новом Саду, без накнаде, на одређено време, изграђене на катастарској парцели број 2201/1 КО Тител, 127 број: 46-810/2020 од 24. фебруара 2021. године;
4.  Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, који се наолази на катастарској парцели број 214 КО Нови Сад II, непосредном погодбом, новинско-издавачкој кући "Libertatea " из Панчева  127 број: 361-12/2020 од 24. фебруара 2021. године;
Вести, 10. фебруар 2021. године
1. Решење o давању сагласности Технолошком факултету Нови Сад, за давање у закуп простора у холу зграде, изграђене на катастарској парцели број 3652/1 КО Нови Сад II, 127 број: 46-27/2021 од 10. фебруара 2021. године;
2.  Решење o давању сагласности Геронтолошком центру Кикинда, да може, у складу са законом и подзаконским актом, да да у закуп, ван поступка јавног надметања пословни простор изграђен на катастарској парцели број 5908/3 КО Кикинда, 127 број: 46-29/2021 од 10. фебруара 2021. године;
3.  Закључак о давању права коришћења на непокретностима у Суботици, Корзо 8а, које су изграђене на катастарској парцели број 6089 КО Доњи град, Геронтолошком центру Суботица, 127 број: 46-812/2020 од 10. фебруара 2021. године;
4.  Закључци којима се прихвата Уговор о давању на коришћење без накнаде, на неодређено време, непокретности у јавној својини општине Кула, Аутономној покрајини Војводини, за потребе Основне школе "Вук Караџић" Црвенка, 127 број: 46-1176/2019 од 10. фебруара 2021. године;
Вести, 3. фебруар 2021. године
1. Решење о давању сагласности Граду Суботица за извођење радова на енергетској санацији објекта Геронтолошког центра Суботица, изграђеном на катастарској парцели број 8203 КО Доњи Град, 127 број: 46-869/2020 од 3. фебруара 2021. године;
2.  Решење о давању сагласности Економско трговинској школи Кула, да може, у складу са законом, да да у закуп, ван поступка јавног надметања, учионице које се налазе у згради Школе, изграђене на катастарској парцели број 2836 КО Кула, 127 број: 46-996/2020 од 3. фебруара 2021. године;
3.  Решење о давању сагласности Основној школи "Никола Вукићевић" Сомбор, за давање у закуп школског простора који се налази у згради Школе која је изграђена на катастарској парцели број 4153 КО Сомбор 1, 127 број: 46-1022/2020 од 3. фебруара 2021. године;
4.  Закључци којима се усваја Уговор о финансирању радова на енергетској санацији објеката Геронтолошког центра Суботица, 127 број: 46-869/2020 од 3. фебруара 2021. године;
5.  Закључци којима се прихвата Информација о откупу стана у Бачкој Тополи, Дунавска број 4, 127 број: 46-82/2020 од 3. фебруара 2021. године;
6. Закључци којима се прихвата Анекс Уговора о откупу стана, број ОВ 1768/98 од 3. фебруара 1998. године,  127 број: 360-218/1997 од 3. фебруара 2021. године
Вести, 27. јануар 2021. године
1. Решење о давању сагласности Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи" из Суботице, за извођење радова на адаптацији објекта изграђеног на катастарској парцели број 4154 КО Доњи Град, 127 број: 46-1058/2020 од 27. јануара 2021. године;
2. Закључци којима се прихвата Анекс број 6 Уговора о коришћењу пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине број 109-361-17/2014  закљученим 29. децембра 2014. године, 127 број: 46-361-16/2016-4 од 27. јануара 2021. године;
3. Закључци којима се прихвата Анекс број 6 Уговора о коришћењу пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине број 109-361-21/2014  закљученим 31. децембра 2014. године, 127 број: 361-16/2016-6 од 27. јануара 2021. године;
4. Закључак  о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Вршац, 127 број: 46-12/2021 од 27. јануара 2021. године;
5. Закључак о отуђењу сувласничког дела Аутономне покрајине Војводине на непокретностима у Игалу, Црна Гора, Привредној комори Војводине,127 број: 46-51/2020 од 27. јануара 2021. године;
6. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине 127 број: 46-25/2021 од 27. јануара 2021. године
Вести, 20. јануар 2021. године
1. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи Бачка Топола, да може дати у закуп објекат изграђен на катастарској парцели број 3278 КО БачкаТопола, 127 број: 46-984/2020 од 20. јануара 2021. године;
2. Решење о давању сагласности Медицинској школи "7. април" Нови Сад, да може спровести поступак исправке података о спратности и површини објекта на катастарској парцели број 4117 КО Нови Сад II, 127 број: 46-1036/2020 од 20. јануара 2021. године;
3. Закључак о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6, јавним оглашавањем, у поступку прикупљања писаних понуда 127 број: 46-1055/2020 од 20. јануара 2021. године;
4. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе опште болнице Сремска Митровица,  127 број: 46-2/2021 од 20. јануара 2021. године;
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Клиничког центра Војводине , 127 број: 46-1062/2020 од 20. јануара 2021. године;
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе опште болнице Врбас,  127 број: 46-8/2021 од 20. јануара 2021. године;
7. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за низијско шумарство и животну средину Нови Сад , 127 број: 46-3/2021 од 20. јануара 2021. године;  
8. Закључак о отуђењу непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Инђији, Стојану Јојићу из Инђије,  127 број: 46-809/2020 од 20. јануара 2021. године;  
Вести, 13. јануар 2021. године
1. Решење  о давању сагласности Факултету техничких наука у Новом Саду, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на енергетској санацији фасаде зграде изграђене на катастарској парцели број 3663 КО Нови Сад II, 127 број: 46-1046/2020 од 13. јануара 2021. године;
2. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине Нови Сад, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на изградњи електроенергетских инсталација на катастарској парцели број 7569/1 КО Нови Сад I,  127 број: 46-1052/2020 од 13. јануара 2021. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи"Жарко Зрењанин" Обровац, да може дати у закуп објекат изграђен на катастарској парцели број 1054 КО Обровац 127 број: 46-1021/2020 од 13. јануара 2021. године;
4. Закључак о програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину, 127 број: 46-1027/2020 од 13. јануара 2021. године;
5. Закључак о прибављању дела катастарске парцеле број 1576/1 КО Бечеј у јавну својину Аутономне покрајине Војводине и давању сагласности Геронтолошком центру Бечеј, за спровођење поступка исправке граница суседних катастарских парцела, 127 број: 46-111/2020 од 13. јануара 2021. године;
Вести, 28. децембар 2020. године
1. Решење о давању сагласности Дому за душевно оболела лица "Чуруг" из Чуруга, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о грађевинској дозволи за извођење радова на реконструкцији, доградњи и  изградњи објекта на катастарској парцели број 5075 КО Чуруг 127 број: 46-1017/2020 од 28. децембра 2020. године;
2. Закључак о поверавању на управљање непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине Управи за заједничке послове покрајинских органа, зграде изграђене на катастарској парцели број 52 КО Нови Сад II, 127 број: 46-1048/2020 од 28. децембра 2020. године;
3. Закључак о давању права коришћења Дому здравља Кикинда, на покретним стварим у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, 127 број: 46-1026/2020 од 28. децембра 2020. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Ковин", из Ковина, 127 број: 46-1042/2020 од 28. децембра 2020. године;
5. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број: 46-1031/2020 од 28. децембра 2020. године;
Вести, 23. децембар 2020. године
1. Решење којим се даје сагласност Техничкој школи "Милева Марић-Ајнштајн" Нови Сад, за давање у закуп просторија у оквиру школе, изграђених на катастарској парцели бр 4825 и 9243 КО Нови Сад II, 127 број: 46-881/2020 од 23. децембра 2020. године;
2. Решење којим се даје сагласност Геронтолошком центру Врбас да може спровести поступак провођења промена у јавној књизи о евиденцији непокретности, као и да може исходовати документацију у име Аутономне покрајине Војводине неопходну за извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта изграђеног на катастарској парцели бропј 511 КО Куцура, 127 број: 46-993/2020 од 23. децембра 2020. године;
3. Решење којим се даје сагласност Средњој школи "Вук Караџић" Сечањ, да може дати у закуп фискултурну салу која се налази на катастарској парцели број 318/4 КО Сечањ, 127 број: 46-894/2020 од 23. децембра 2020. године;
4. Закључак о прибављању дела објекта у Буђановцима, у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Основне школе "Небојша Јерковић" Буђановци,  127 број: 46-1025/2020 од 23. децембра 2020. године;

 

Вести, 16. децембар 2020. године
1. Решење о давању сагласности Техничкој школи са домом ученика Апатин, за извођење радова на адаптацији расвете у објекту изграђеном на катастарској парцели број 3504 КО Апатин, 127 број: 46-987/2020 од 16. децембра 2020. године;
2. Решење којим се даје сагласност граду Панчеву, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрењу извођења радова на енергетској санацији зграде изграђеној на катастарској парцели број 4155 КО Панчево, 127 број: 46-886/2020 од 16. децембра 2020. године;
3. Решење којим се даје сагласнот Клиничком центру Војводине, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати грађевинску дозволу потребну за извођење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији објеката који се налазе на катастарској парцели број 7569/1 КО Нови Сад I, 127 број: 46-1019/2020 од 16. децембра 2020. године;
4. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе специјалне болнице за психијатријске болести "Ковин" из Ковина , 127 број: 46-985/2020 од 16. децембра 2020. године;
5. Закључак о установљавању права стварне службености на катастарској парцели број 326/1 КО Нови Кнежевац, 127 број: 46-767/2020 од 16. децембра 2020. године;
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Дома здравља "Сремска Митровица" из Сремске Митровице,  127 број: 46-966/2020 од 16. децембра 2020. године;
7. Закључак о одбијању захтева Славице Босанчић из Новог Сада, за откуп стана у Новом Саду, 127 број: 46-1086/2019-01 од 2. децембра 2020. године;  
8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-1007/2020 од 16. децембра 2020. године;  
Вести, 11. децембар 2020. године
1. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, да може у име Аутономне покрајине Војводиине исходовати грађевинску дозволу за изградњу трансформаторске станице на КП 7569/1 Ко Нови Сад I,   127 број: 46-988/2020 од 9. децембра 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Сомбор, да може дати у закуп пословне просторије - учионице, изграђене на КП 7553/1 Ко Сомбор I,   127 број: 46-892/2020 од 9. децембра 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевћ"   Нови Сад, да може дати у закуп пословне просторије које се налазе у објектима школе, изграђене на Кп 336 Ко Нови Сад II,  127 број: 46-862/2020 од 9. децембра 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Виској школи струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица, да може дати у закуп следеће пословне просторије - учионице и кантину, које се налазе у згради школе изграђене на КП 2297/4 Ко Нови град, 127 број: 46-973/2020 од 9. децембра 2020. године;
5. Закључак о прибављању у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине покретне ствари и о давању сагласности Гимназији "Јован Јовановић Змај" Нови Сад, за извођење радова на објекту изграђеном на КП 9556 Ко Нови Сад I, као и на КП 9557 Ко Нови Сад I,    127 број: 46-836/2020 од 9. децембра 2020. године;
6. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војвоидне, Хајдук Вељкова број 9,  127 број: 46-1630/2019 од 9. децембра 2020. године;
7.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-992/2020 од 9.  децембра 2020. године;
Вести, 7. децембар 2020. године
1. Решење о давању сагласности средњој медицинској школи Суботица, да може дати у закуп фискултурну салу  изграђену на КП 11073/2 Ко Доњи Град,   127 број: 46-845/2020 од 2. децембра 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Саобраћајној школи "Пинки" Нови Сад, да може, у складу са законом, дати у закуп ван поступкма јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, фискултурну салу изграђену на КП 9323 Ко Нови Сад I,   127 број: 46-818/2020 од 2. децембра 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Хемијско - медицинској школи Вршац, да може дати у закуп фискултурну салу ,изграђену на Кп 7786/15 Ко Вршац,   127 број: 46-814/2020 од 2. децембра 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији и стручној школи "Досидитеј Обрадовић" Нови Кнежевац, да може дати у закуп фискултурну салу са свлачионицом, изграђену на КП 326/1 Ко Нови Кнежевац, 127 број: 46-859/2020 од 2. децембра 2020. године;
5. Решење о давању сагласности Техничкој школи "Иван Сарић" Суботица, за давање у закуп просторија које се налазе у згради школе, изграђене на КП 6645/1 КО Доњи град,   127 број: 46-104/2020 од 2. децембра 2020. године;
6. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, за давање у закуп пословног простора који се налази у приземљу хола главне зграде, изграђене на КП 11020/2 Ко Доњи град,  127 број: 46-856/2020 од 2. децембра 2020. године;
7.Решење о давању сагласности Граду Суботица, за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Основне и средње школе "Жарко Зрењанин" изграђене на КП 6684 и 6686 Ко Доњи Град, 127 број: 46-794/2020 од 2. децембра 2020. године;  
8.Решење о давању сагласности Основној школи "Бора Станковић" Каравуково, за извођење радова на санацији кровног покривача на објектима изграђеним на КП 1147 Ко Каравуково,  127 број: 46-786/2020 од 2. децембра 2020. године;  
9. Решење о давању сагласности Гимназији "Урош Предић" Панчево, да може, у складу са законом, провести поступак спајања суседних парцела број 4108/1 и 4108/2 Ко Панчево, 127 број: 46-816/2020 од 2. децембра 2020. године;  
10.Решење  о давању сагласности Општини Кула, да може провести поступак парцелације катастарске парцеле број: 1224 Ко Крушчић, 127 број: 46-815/2020 од 2. децембра 2020. године; 
11. Решење о давању сагласности "Дневник" АД Нови Сад, за озакоњење објеката изграђених на КП 10237/1 Ко Нови Сад I ,  127 број: 46-808/2020 од 2. децембра 2020. године;
12. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Зрењанин, за извођење радова на реконструкцији кухиње у објекту изграђеном на КП 3849/1 Ко Зрењанин, 127 број: 46-104/2020 од 2. децембра 2020. године;
13.Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Зрењанин, за извођење радова на изградњи надстрешнице за постављање соларних панела и колектора на Кп 3849/1 Ко Зрењанин I,  127 број: 46-593/2020 од 2. децембра 2020. године;
14.Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Суботица, да може у име АПВ, -  спровести поступак озакоњења објеката изграђених на КП 8203 КО Доњи град, 127 број: 46-770/2020 од 2. децембра 2020. године;      
15. Решење о давању сагласности на текст Предлога анекса 1 споразума о коришћењу пословних просторија у Централној згради Универзитета у Новом Саду,  127 број: 46-744/2020 од 2. децембра 2020. године;
16. Решење о давању сагласности прородно математичком факултету  Нови Сад, за извођење радова на инвестиционом одржавању крова - постављање хоризонталне и вертикалне хидроизолације на згради изграђеној на КП 3660/6 Ко Нови Сад II,   127 број: 46-750/2020 од 2. децембра 2020. године;
17. Решење о давању сагласности Општој болници Врбас, за извођење радова на инвестиционом одржавању инсталација медицинских гасова и набавку пратеће опреме с прикључним радним местим а у болничком објекту у Врбасу,   127 број: 46-821/2020 од 2. децембра 2020. године;
18. Решење о давању сагласности Гимназији "Светозар Марковић" Суботица, да може  у име АПВ - исходовати решење о одобрењу извођења радова санације спортоског терена у дворишту гиманзије, која се налазиа на КП 4315 Ко Стар Град,  127 број: 46-840/2020 од 2. децембра 2020. године;
19. Закључак о одузимању права коришћења Школском центру "Никола Тесла" Вршац, на пословном простору у Вршцу, Феликса Милиекера 28,   127 број: 46-1629/2019 од 2. децембра 2020. године;
20. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Сремска Митровица,  127 број: 46-978/2020 од 2. децембра 2020. године;
21. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Русанда" Меленци, 127 број: 46-832/2020 од 2. децембра 2020. године;  
22.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Специјалне болнице за психатријске болести "Ковин" Ковин,  127 број: 46-852/2020 од 2. децембра 2020. године;  
23. Закључак о давању на коришћење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Општини Кула, без накнаде, на одређено време, 127 број: 46-711/2020 од 2. децембра 2020. године;  
24.Закључак о отуђењу и прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Завода за јавно здравље Сомбор, 127 број: 46-846/2020 од 2. децембра 2020. године; 
25. Закључак о давању у закуп пословног простра у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Булевар  Михајла Пупина 6, непосредном погодбом, Друштву новинара Војводине - Удружењу новинара Србије, Нови Сад ,  127 број: 361-10/2020 од 2. децембра 2020. године;
26. Закључак о прибављању грађевинског земљишта  у јавној својини Аутономне покрајине Војводин, у поступку исправке граница суседних катастарских парцела, 127 број: 46-272/2019 од 2. децембра 2020. године;
27.Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Зрењанин, за извођење радова на изградњи надстрешнице за постављање соларних панела и колектора на Кп 3849/1 Ко Зрењанин I,  127 број: 46-593/2020 од 2. децембра 2020. године;
28. Закључак о одбијању захтева за откуп стана у Панчеву, Милоша Обреновића број 63,  127 број: 360-8/2018 од 2. децембра 2020. године;    
29.Закључак о покретању поступка давања на коришћење, без наканде, на одређено време, непокретности, у Сомбору, АПВ - за потребе Опште Болнице "Др Радивој Симоновић" Сомбор,    127 број: 46-728/2020 од 2. децембра 2020. године;  
30. Закључак о неприхватању понуде по праву прече купвине, 127 број: 46-800/2020 од 2. децембра 2020. године;  
31..Закључак о неприхватању понуде по праву прече купвине,, 127 број: 46-803/2020 од 2. децембра 2020. године; 
32. Закључак о неприхватању понуде по праву прече купвине,  127 број: 46-705/2020 од 2. децембра 2020. године;
33. Закључак о неприхватању понуде по праву прече купвине,, 127 број: 46-799/2020 од 2. децембра 2020. године;
34.Закључак о неприхватању понуде по праву прече купвине,  127 број: 46-890/2020 од 2. децембра 2020. године;
35. Закључак о неприхватању понуде по праву прече купвине,  127 број: 46-892/2020 од 2. децембра 2020. године;
Вести, 27. новембар 2020. године
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, и о давању саглсности за извођење радова у објекту изграђеном на КП број: 7770/1 КО Зрењанин  I,  127 број: 46-883/2020 од 25. новембра 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Институту за плућне болести Војводине Сремска Каменица за извођење радова  -адаптација Клинике за опструктивне болести плућа и акутне пнеумоније, изграђене на Кп 5220/1 Ко Сремска Каменица,  127 број: 46-825/2020 од 25. новембра 2020. године;
Вести, 16. новембар 2020. године
1. Закључак о давању у закуп непоретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, након спроведеног поступка јавног оглашавања Јожефу Ковачу ,   127 број: 46-224/2020 од 12. новембра 2020. године;
2. Закључак о давању у закуп непоретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, након спроведеног поступка јавног оглашавања Стевану Милутиновићу,   127 број: 46-224/2020 од 12. новембра 2020. године;
3. Закључак о давању у закуп непоретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, након спроведеног поступка јавног оглашавања Стевици Радишићу,    127 број: 46-224/2020 од 12. новембра 2020. године;
4. Закључак о давању у закуп непоретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, након спроведеног поступка јавног оглашавања Марку Рипићу, 127 број: 46-224/2020 од 12. новембра 2020. године;
5. Закључак о давању у закуп непоретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, након спроведеног поступка јавног оглашавања Милану Дикићу,   127 број: 46-224/2020 од 12. новембра 2020. године;
6. Закључак о давању у закуп непоретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, након спроведеног поступка јавног оглашавања Ковиљки Куљанин,   127 број: 46-224/2020 од 12. новембра 2020. године;
7.Решење о давању сагласности на текст Предлога споразума о коришћењу објекта иззграђеног на катастарској парцели број 4037/1 Ко Сремска Митровица, уписаним у Лист непокретности број: 7945, који закључују Установа за децу и омладину Дечје село "Милорад Павловић" Сремска Каменица и Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, 127 број: 46-790/2020 од 12. новембра 2020. године;  
8.Закључак о преносу права коришћења на покретним стварима у јавној својини Аутономне  покрајине Војводине са Института за кардиваскуларне болести Војводине Сремска Каменица на Клинички центар Војводине, 127 број: 46-806/2020 од 12. новембра 2020. године;  
9. Закључак о преносу права коришћења на покретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине са Инститтута за јавно здравље Војводине на 26 здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, 127 број: 46-863/2020 од 12. новембра 2020. године;  
10.Решење  о давању сагласности саобраћаној школи "Пинки" Нови Сад, да може  дати на коришћење Дому ученика средњих школа "Бранково коло", фискултурну салу која се  налази    у  приземљу објекта изграђеног на КП 11636 ко Нови Сад 1, 127 број: 46-86/2020 од 12. новембра 2020. године; 
11. Решење о давању сагласности Високој школи струковних студија за обраовање васпитача и тренера Суботица, да може дати у закуп пословне просторије изграђене на КП 2297/4 Ко Нови град,  127 број: 46-874/2020 од 12. новембра 2020. године;
12. Решење о давању сагласности Високој школи струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Сремска Митровица, за извођење радова на санацији кровног покривача на објекту изграђеном на кп 4584 Ко Сремска Митровица,  127 број: 46-797/2020 од 12. новембра 2020. године;
13. Закључак о прибављању непокрертности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине - изградњом, за потребе Средње школе "Вук Караџић" Сечањ,  127 број: 46-720/2020 од 12. новембра 2020. године;
14. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Технолошког факултета Нови Сад, 127 број: 46-858/2020 од 12. новембра 2020. године;
15. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број: 46-837/2020 од 12. новембра 2020. године;
16. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број: 46-782/2020 од 12. новембра 2020. године;
17. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број: 46-875/2020 од 12. новембра 2020. године;
18. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број: 46-822/2020 од 12. новембра 2020. године;
          19. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број: 46-817/2020 од 12. новембра 2020. године;
Вести, 9. новембар 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 4. новембра 2020.  године донела следеће акте:
1. Закључак о давању права коришћења Општој болници Панчево на покретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине и о давању сагласности Општој болници Панчево за извођење радова,   127 број: 46-776/2020 од 4. новембра 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Сомбор, за извођење радова на санацији и реконструкцији топлотне подстанице на КП 7553/1 КО Сомбор 1,  127  број:  46-826/2020 од 4. новембра 2020. године;
3. Закључак о отуђењу непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине - рушењем и давању сагласности Пољопривредној школи Вршац за извођење радова који чине прву фазу изградње помоћног објекта,  127 број: 46-709/2020 од 4. новембра 2020. године;
4. Закључак о давању на коришћење, без наканаде, покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад, на неодређено време,  127  број:  46-398/2019 од  4. новембра 2020. године;
5. Решење о давању сагласности Општој болници Сремска Митровица, за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта изграђеног на КП 2970/2 Ко Сремска Митровица,  127  број: 46-789/2020  од  4. новембра 2020. године;
6.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за плућне болести Војводине, 127  број: 46-876/2020  од  4. новембра 2020. године;
7. Закључак о  прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Ада, 127 број 46-742/2020 од 4. новембра 2020. године;
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Кула, 127 број 46-771/2020 од 4. новембра 2020. године;
      9.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Врбас , 127 број 46-839/2020 од 4. новембра 2020. године
10.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Суботица,  127  број:  46-830/2020 од 4. новембра 2020. године;
 11. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Рума, 127  број: 46-795/2020  од  4. новембра 2020. године;
 12. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе  Института за онкологију Војводине,  127 број: 46-829/2020 од 4. новембра 2020. године;
13. Закључак о прибављању покретне ствариу јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе завода за јавно здравље Суботица,  127  број:  46-784/2020 од 4. новембра  2020. године;
14. Закључак о прибављању покретне ствариу јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Геронтолошког центра Нови Сад,  127  број: 46-811/2020  од  4. новембра 2020. године;
15. Закњучак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Опште болнице Врбас,   127 број 46-775/2020 од 4. новембра 2020. године;    
16. Закључак о прибављању покретних свари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Др "Радивој Симоновић" Сомбор,  127 број 46-726/2020 од 4. новембра 2020. године;
 17. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице "Ђорђе Јоановић" Зрењанин, 127 број 46-873/2020 од 4. новембра 2020. године;
        18. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин, 127 број 46-828/2020 од 4.   новембра 2020. године;
         19. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Управе за заједничке послове покрајинских органа, 127 број 46-708/2020 од 4.   новембра 2020. године;
        20. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за плућне болести Војводине, 127 број 46-824/2020 од 4.   новембра 2020. године;
      21. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Сента, 127 број 46-833/2020 од 4.   новембра 2020. године;
      22. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Панчево, 127 број 46-835/2020 од 4.   новембра 2020.   године;
     23. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Клиничког ценнтра Војводине, 127 број 46-783/2020 од 4.   новембра 2020. године;
    24. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Сремска Митровица, 127 број 46-788/2020 од 4.   новембра 2020. године;
    25. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Клиничког центра Војводине, 127 број 46-783/2020 од 4.   новембра 2020. године;
   26. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Врбас, 127 број 46-774/2020 од 4.   новембра 2020. године;
   27. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе завода за јавно здравље Панчево, 127 број 46-834/2020 од 4.   новембра 2020. године;
  28. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Термал" Врдник, 127 број 46-787/2020 од 4.   новембра 2020. године;
  29. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за јавно здравље Војвоодине Нови Сад, 127 број 46-866/2020 од 4.   новембра 2020. године;
  30. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Кикинда 127 број 46-764/2020 од 4.   новембра 2020. године;
 31. Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад, за извођење радова на реконструкцији зеленила Универзитетског парка у Новом Саду, на КП 3660/1 Ко Нови Сад II, 127 број 46-887/2020 од 4.   новембра 2020. године;

 

Вести, 17. август 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 14. августа 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Научно технолошком пaрку ДОО Нови Сад, да, mоже у име Аутономне покраjине Војводине - закључивати уговоре с надлежним органима и предузећима, односно правним лицима и плаћати трошкове који настану у вези са изградњом Научно - технолошког парка, у фази II и фази  I/а,  на катастарској парцели 3609/1 КО Нови Сад II,   127 број: 46-780/2020 од 14. августа 2020. године;
2. Решење о давању сагласности извођачу радова, за приступ и увођење у посед објекта Технолошког парка у Новом Саду, који се гради на катастарској парцели 3609/1 КО Нови Сад II, а ради извођења радова,  127  број:  46-778/2020 од 14. августа  2020. године;
Вести, 30. јул 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 29. јула 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности  Предузећу за телекомуникације "Телеком Србија" а.д. Београд, за поставаљње каблова за електронске комуникације на Кп 2992 Ко Плавна, ради изградње дела дистрибутивне мреже за електронске комуникације на подручју ловишта, Плавна 2,  127 број: 46-645/2020 од 29. јула 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Технчкој школи Оџаци, за давање у закуп школског простора - учионица, која се налази у објекту изграђеном на КП 1561 Ко Оџацу,  127  број:  46-1596/2020 од 29. јула  2020. године;
3. Решење о давању сагласности Специјалној болиници за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац, за извођење радова на енергетској санацији у објектима изграђеним на КП 4973 Ко Вршац,  127  број: 46-710/2020  од  29. јула 2020. године;
4.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Специјалне болнице за плућне болести "Др Васа Савић" Зрењанин, 127  број: 46-757/2020  од  29. јула 2020. године
5. Закључак о  прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља "Др Бошко Вребалов" Зрењанин, 127 број 46-684/2020 од 29. јула 2020. године;  
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља "Темерин" Темерин, 127 број 46-747/2020 од 29. јула 2020. године;
          7.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Нови Бечеј, 127 број 46-93/2020 од 29. јула 2020. године
 8.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља "Др Младен Стојановић " Бачка Паланка,  127  број:  46-670/2020 од 29. јула  2020. године;
9. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Гимназије "Јан Колар" Бачки Петровац, 127  број: 46-748/2020  од  29. јула 2020. године;
 10. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за плућне болести Војводине, Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Института за онкологију Војводине,  127 број: 46-741/2020 од 29. јула 2020. године;
11. Закључак о прибављању покретне ствариу јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,  127  број:  46-727/2020 од 22. јула  2020. године;
12. Закључак о прибављању покретне ствариу јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Бачки Петровац,  127  број: 46-652/2020  од  29. јула 2020. године;
13. Закњучак о отуђењу непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине оглашвањем у поступку прикупљања писаних понуда,   127 број 46-751/2020 од 29. јула 2020. године;    
14. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине - изградњом, као и о давању сагласности за извођење радова за потребе Основне и средње школе "Жарко Зрењанин" Суботица,  127 број 46-589/2020 од 29. јула 2020. године;
 15. Закључак о неприхватању понуде пп праву прече куповине, 127 број 46-737/2020 од 29. јула 2020. године;

 

 

 

Вести, 24. јул 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 22. јула 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности за поствљање сензора за мерење нивоа електромагнетног поља на згради изграђеној на КП 7376 Ко Врбас -град , на којој право коршћења има Средња школа "4.јули" Врбас,  127 број: 46-605/2020 од 22. јула 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Музичкој школи "Петар Крањчвић" Сремска Митровица, за извођење радова на инвестиционом одржавању крова објекта изграђеног на Кп 4042 Ко Сремска Митровица,  127  број:  46-590/2020 од 22. јула  2020. године;
3. Решење о давању сагласности LIDL Srbija KD Нова Pазова, да може да постави нетранспарентну ограду, висине 1,8 м , типа Legi, на граници КП 13153/5 Ко Зрењанин, I, која је у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, обим удeла 1/2 и катастарске парцеле 13155/12 Ко Зрењанин I,  која је у својини LIDL Srbija,  127  број: 46-642/2020  од  22. јула 2020. године;
4.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Клиничког центра Војводине, 127  број: 46-682/2020  од  22. јула 2020. године
5. Закључак о  прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор, 127 број 46-687/2020 од 22. јула 2020. године;  
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Зрењанин, 127 број 46-679/2020 од 22. јула 2020. године;
          7.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Панчево, 127 број 46-664/2020 од 22. јула 2020. године
 8.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља"Др Ђорђе Бастић" Србобран,  127  број:  46-669/2020 од 22. јула  2020. године;
9. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Жабаљ, 127  број: 46-668/2020  од  22. јула 2020. године;
 10. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице "Ђорђе Јоановић", Зрењанин,  127 број: 46-693/2020 од 22. јула 2020. године;
11. Закључак о прибављању покретне ствариу јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,  127  број:  46-727/2020 од 22. јула  2020. године;
12. Закључак о прибављању покретне ствариу јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља "Бечеј" Бечеј 127  број: 46-689/2020  од  22. јула 2020. године;
13. Закњучак о прибављању покретне ствариу јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опшште болнице Вршац,   127 број 46-690/2020 од 22. јула 2020. године;    
14. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља "Шид" Шид,  127 број 46-691/2020 од 22. јула 2020. године;
 15. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља "Бач" Бач,  127 број 46-654/2020 од 22. јула 2020. године;
 16. Закњучак о прибављању непокретности у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине, изградњом и давању сагласности за извођење радова на рекострукцији постојећег асфалтног  коловоза на КП 4076/1 Ко Стара Моравица,   127 број 46-486/2020 од 22. јула 2020. године; 

 

 

Вести, 17. јул 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. јула 2020.  године донела следеће акте:
1. Закључак о давању права коришћења на покретним стварима - санитетским возилима са опремом у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, домовима здравља,  127 број: 46-290/2018 од 15. јула 2020. године;
2. Закључак о давању права коришћења на покретним стварима - возилима за превоз пацијената на дијализу - у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, домовима здравља,  127  број:  46-90/2019 од 15. јула  2020. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Житиште, 127  број: 46-592/2020  од  17. јула 2020. године;
4.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Житиште, 127  број: 46-651/2020  од  17. јула 2020. године
5. Закључак о  прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Сомбор, 127 број 46-656/2020 од 15. јула 2020. године;  
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Зрењанин, 127 број 46-600/2020 од 8. јула 2020. године;
           7.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Српска Црња, 127 број 46-655/2020 од 15. јула 2020. године
 8.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља"Др Душан Савић Дода" Беочин,  127  број:  46-653/2020 од 15. јула  2020. године;
9. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за јавно здравље Војводине Нови Сад, 127  број: 46-667/2020  од  15. јула 2020. године;
 10. Закључак о давању на коришћење, без накнаде, покретне ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине Црвеном крсту Војводине, на неодређено време,  127 број: 46-497/2020 од 15. јула 2020. године;
11. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127  број:  46-660/2020 од 15. јула  2020. године;
12. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127  број: 46-674/2020  од  15. јула 2020. године;
13. Закњучак о неприхватању понуде по праву прече куповине,   127 број 46-661/2020 од 15. јула 2020. године;    
14. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број 46-694/2020 од 15. јула 2020. године; 
Вести, 9. јул 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 8. јула 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица, за извођење радова на реконструкцији амфитеатра изграђеног на Кп 2297/4 Ко нови Град,  127 број: 46-584/2020 од 8. јула 2020. године;
2. Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6, непсредном погодбом, Савезу друштава Војводине за борбу против рака, Нови Сад,  127  број:  361-9/2020 од 8. јула  2020. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за низијско шумарство и животну средину Нови Сад, 127  број: 46-598/2020  од  1. јула 2020. године;
4. Закњучак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, преносом права јавне својине са Града Кикинде на Аутономну покрајину Војводину, без накнаде,   127 број 46-511/2020 од 8. јула 2020. године;    
5. Закључак о давању на  коришћење непокретности у  у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Општини Жабаљ, без накнаде, на неодређено време,  127 број 46-509/2020 од 8. јула 2020. године;  
6. Закључак о отуђењу пољопривредног земљишта из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, преносом права јавне својине са Аутономне покрајине  Војвоидине  на Републику Србију - без накнаде, 127 број 46-600/2020 од 8. јула 2020. године; 
Вести, 3. јул 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 1. јула 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности за извођење радова на реконструкцији објекта изграђеног на катастарској пацели број: 4722/4 Ко Сремска Митровица,  127 број: 46-548/2020 од 1. јула 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Техничкој школи са домом ученика Апатин, за извођење радова на санацији купатила,  на провом и другом спрату објекта изграђеног на катастарској парцели број: 3504 Ко Апатин,   127  број:  46-564/2020 од 1. јула  2020. године;
3. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи са домом ученика Футог, за извођење радова на реконструкцији система дојаве пожара, 127  број: 46-598/2020  од  1. јула 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Студентском центру Суботица, да може у име Аутономне покрајине Војводине - исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији, адаптацији и промени намене дела објекта изграђеног на катастарксој парцели број: 19531/1 Ко Стари Град,   127 број 46-570/2020 од 1. јула 2020. године;    
5. Закључак о преносу права коришћења на покретној ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине на Општу болницу Суботица,  127 број 46-509/2020 од 1. јула 2020. године;  
6. Закључак о преносу права коришћења на покретној стври у јавној својини Аутониомне покрајине Војводине с Клиничког центра Војводине на Дом здравља Ада,  127 број 46-518/2020 од 1. јула 2020. године;  
7. Закључак о преносу права коришћења на покретној ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине на Дом здравља "Др Драган Фундук" Пећинци, 127 број 46-519/2020 од 1. јула 2020. године;
Вести, 19. јун 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. јуна 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Установи студентски културни центар Нови Сад, да може у име Аутономне покрајине Војводине исходовати решење о грађевинској дозволи за извођење радова на изградњи објекта на Кп 3660/7 Ко Нови Сад II,  127 број: 46-58/2020 од 17. јуна 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Општој болници "Др Радивој Симоновић" Сомбор, да може, у складу са законом и подзаконским актом, да да у закуп ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писаних понуда, који се налази у приземљу објекта број 7,  пословни простор изграђен на КП 2018/1 Ко Сомбор 1,   127  број:  46-578/2020 од  17. јуна  2020. године;
3. Решење о давању сагласности Дому за децу  ометену у развоју "Колевка" Суботица, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о употребној дозволи за дограђени део објекта, 127  број: 46-181/2020  од  17. јуна 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радићевић" Нови Сад, да може, у складу са законом и подзаконским актом, да да у закуп ван поступка јавног надметања односно прикупљања писаних понуда следеће непокретности: школску кухињу и салу за физчко васпитање, изграђене на Кп 336 ко Нови Сад II,   127 број 46-510/2020 од 17. јуна 2020. године;    
5. Закључак о прибављању непкретости у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом објекта -Центра за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ центар), у Сремској Каменици, и давању сагласности за извођење радова,  127 број 46-591/2020 од 17. јуна 2020. године;  
6. Закључак о давању на коришћење,  без накнаде, непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Јавном предузећу "Војводинашуме" Петроварадин за потребе Шумског газдинства "Нови Сад"  127 број 46-107/2018-1 од 17. јуна 2020. године;  
7. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, 127 број 46-545/2020 од 17. јуна 2020. године;
8. Закључак о отуђењу непокретности у Игалу, Црна Гора, на којима је уписано право својине Аутономне покрајине Војводине и Привредне коморе Војводине, са обимом од по 1/2, у поновљеном поступку јавног оглашавања, са умањеном вредношћу ,  127 број 46-51/2020 од 17. јуна 2020. године;   
9.Закључак о давању на коришћење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Граду Сомбору, без накнаде, на одређено време, 127 број 46-443/2020 од 17. јуна 2020. године;
 
Вести, 15. јун 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. јуна 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за рехабилитацију "Бања Кањижа", Кањижа,  за извођење радова на првој фази инвестиционог одржавања објекта изграђеног на КП 2783 Ко Кањижа, зграда број 1,  127 број: 46-549/2020 од 10. јуна 2020. године;
2. Решење о давању сагласности за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији објеката изграђених на КП 4909 Ко Кикинда,  127  број:  46-307/2020 од  10. јуна  2020. године;
3. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић - Гина" Зрењанин, за извођење радова на санацији крова објекта изграђеног на КП 4315 Ко Зрењанин I, зграда број 1, 127  број: 46-297/2020  од  10. јуна 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Економско - трговинској школи Кикинда, за давање у закуп непокретности изграђених на Кп 4426 и 4420 Ко Кикинда,   број 127 број 46-124/2020 од 10. јуна 2020. године;    
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Клиничког центра Војводине, 127 број 46-502/2020 од 10. јуна 2020. године;  
6. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац,  127 број 46-533/2020 од 10. јуна 2020. године;  
7. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за јавно здравље Војводине, 127 број 46-505/2020 од 10. јуна 2020. године;
8. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом дела објекта у Кикинди, на Кп 4681 Ко Кикинда,  127 број 46-504/2020 од 10. јуна 2020. године;   
9.Закључак о прибављању непокретности  у јавну својину Аутономне покрајине Војводине - доградњом и о отуђењу непокетности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине - рушењем, 127 број 46-232/2020 од 10. јуна 2020. године;
10.Закључак о давању у закуп непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине јавним оглашавање у поступку прикупљања писаних понуда, 127 број 46-224/2020 од 10. јуна 2020. године;
Вести, 5. јун 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. јуна 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица, да може у име АПВ - исходовати грађевинску дозволу за извођење радова на изградњи објекта Каменица 3 са Центром за уређај за позитронску емисиону томографију (ПЕТ Центар), на КП 5220/1 Ко Сремска Каменица,  127 број: 46-526/2020 од 3. јуна 2020. године;
2. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, доградњом објекта у Сремској Каменици, за потребе Института за онкологију Војводине,  127  број:  46-527/2020 од 3. јуна 2020. године;

 

Вести, 3. јун 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. маја 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Пољопривредном факултету Нови Сад, да може, у складу са законом, дати у закуп, пословне просторе изграђене на КП 3655, КП 819, КП 645 Ко Нови Сад II,   127 број: 46-211/2020 од 27. маја 2020. године;
2. Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6, на четвртом спрату, укупне површине 79,6м2, непосредном погодбом, Туристичкој организацији Војводине, 127  број:  46-467/2020 од  27. маја 2020. године;
3.Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Црвеног крста Војвоидне,  127  број: 46-497/2020  од  27. маја 2020. године;

 

Вести, 22. мај 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. маја 2020.  године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, доградњом, етаже на објекту Дома за одрасле и старије "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Нови Бечеј, као и о давању сагласности за извођење радова на реконструкцији објекта, 127 број: 46-462/2020 од 20. маја 2020. године;
Вести, 15. мај 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. маја 2020.  године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Сомбор, 127 број: 46-465/2020 од 13. маја 2020. године;
2.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Сремска Митровица,  127  број:  46-467/2020 од  13. маја 2020. године;
3.Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине,   127  број: 46-455/2020  од  13. маја 2020. године;
 
Вести, 29. април 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. априла 2020.  године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Зрењанин, 127 број: 46-196/2020 од 27. априла 2020. године;
2.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за  јавно здравље Војводине,  127  број:  46-343/2020 од  27. априла 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи "Лаза Костић" Гаково, да може дати у закуп фискултурну салу којa се налази на Кп 660 Ко Гаково,  127  број: 46-373/2020  од  27. априла 2020. године;
4. Решење о давању сагласности за извођење радова на изградњи система видео - надзора Основне школе "Жарко Зрењанин - Уча" Надаљ, изграђеном на КП 895 Ко Надаљ I,   127 број 46-348/2020 од  27. априла 2020. године;    
5. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број 46-411/2020 од 27. априла 2020. године; 
Вести, 24. април 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 22. априла 2020.  године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине - изградњом, као и давање сагласности за извођење радова за потребе Дома за децу ометену у рзавоју "Колевка" Суботица, 127 број: 46-120/2020 од 22. априла 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Општој болници "Др Радивој Симоновић" Сомбор, да може у складу са законм - продужити Уговор о закупу број: 28-1419/2016 од 23. марта 2016. године,  127  број:  46-208/2020 од  22. априла 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Гимназији "Светозар Марковић" Нови Сад, да може дати у закуп фискултурну салу којa се налази на Кп 10012 Ко Нови Сад I,  127  број: 46-346/2020  од  22. априла 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Основној и средњој школи "Жарко Зрењанин" Суботица, да може у име Аутономне покрајине Војводине исходовати решење о одобрењу извођења радова на Кп 6684 и 6686/1 Ко Доњи Град,  127 број 46-415/2020 од  22. априла 2020. године;    
5. Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић" Оџаци, да може у име Аутономне покрајине Војводине - исходовати решење о грађевинској дозволи за извођење радова на адаптацији, санацији и реконструкцији објекта изграђеног на Кп 598 Ко Оџаци,  127 број 46-435/2020 од 22. априла 2020. године;  
6. Закључак о неприхватању понуде по праву пече куповине, 127 број 46-433/2020 од 22. априла 2020. године;
Вести, 21. април 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. априла 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности за извођење радова на реконструкцији и санацији објеката изграђених на Кп 7553/3 Ко Сомбор -1, 127 број: 46-1560/2019 од 15. априла 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Гимназији "Светозар Марковић" Суботица, за давање у закуп фискултурне сале, на КП 4135 Ко Стари Град,  127  број:  46-161/2020 од  15. априла 2020. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине, за потребе Института за низијско шумарство и животну средину,  127  број: 46-240/2020  од  15. априла 2020. године;
4. Закључак о прибављању изградњом у јавну својину Аутономне покрајине Војводине непокретности и мреже на КП 735 Ко Сивац, и давање сагласности за извођење радова за потребе ОШ "20. октобар" Сивац,  127 број 46-391/2020 од 15. марта 2020. године;    
5. Закључак о давању права коришћења Клиничком центру Војводине на моторном возилу,   127 број 46-423/2020 од 15. априла 2020. године;  
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља Сечањ, 127 број 46-399/2020 од 15. априла 2020. године;
Вести, 26. март 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 25. марта 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому за старе и пензионере Мол, за извођење радова енергетске санације крова објеката изграђених на КП 4093 Ко Мол, 127 број: 46-197/2020 од 25. марта 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Високој техничкој школи сруковних студија Суботица, да може дати у закуп непкретности на Кп 6115 Ко Доњи град и 2639/2 Ко Стари град,  127  број:  46-195/2020 од  25. марта 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Медицинској школи "7. април" Нови Сад, за давање у закуп фискултурне сале изграђене на КП 4117 Ко Нови Сад II,  127  број: 46-142/2020  од  25. марта 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић", Црвенка, да  може дати у закуп хол, на КП 3065/4 КО Црвенка, 127 број 46-98/2020 од 25. марта 2020. године;    
5. Закључак о прибављању у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине изградњом спољње и унутрашње хидрантске мреже, на КП 166/1, 166/2 ко Сомбор -1 , за потребе Дома за децу и омладину "Мирослав  Антић - Мика" Сомбор,   127 број 46-84/2020 од 25. марта 2020. године;  
6. Решење о давању сагласности Техничкој школи са домом ученика Апатин, за извођење радова на санацији кровног покривача објекта изграђеног на кп 3504 Ко Апатин,  127 број 46-308/2020 од 25. марта 2020. године; 
Вести, 25. март 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. марта 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић" Црвенка, да може дати на коришћење, без накнаде, Школи за основно музичко образовање Кула, учионице број 3 и 4, које се налазе у објекту изграђеном на КП 2429/1 Ко Црвенка,  127 број: 46-92/2020 од 19. марта 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Митровачкој гимназији, Сремска Митровица, за извођење радова на санацији тоалета на другом спрату објекта изграђеног на КП 4694/1 Ко Сремска Митровица,  127  број:  46-330/2020 од  18. марта 2020. године;
3. Решење о давању сагласности за извођење радова реконструкције западног дела објекта број 1 и објекта број 4, изграђених на КП 1561 Ко Оџаци, на којим право коришћења има Техничка школа Оџаци, 127  број: 46-1460/2019  од  18. марта 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Медицинкој школи "7. април" Нови Сад, за давање у закуп школског простора - кантине, на КП 4117 Ко Нови Сад II,   број 127 број 46-88/2020 од 18. марта 2020. године;    
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 127 број 46-375/2020 од 18. марта 2020. године;  
6. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Управе за заједничке послове покрајинских органа  127 број 46-242/2020 од 18. марта 2020. године;  
7. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Фонда "Европски послови" Аутономне покрајине Војводине,  127 број 46-174/2020 од 18. марта 2020. године;
8. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац,  127 број 46-158/2020 од 18. марта 2020. године;   
9.Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Завода за јавно здравље Панчево,  127 број 46-139/2020 од 18. марта 2020. године;
10.Закључак о отуђењу катастарских парцела број 2812/1, 2812/2, 2813/1, 2813/2, 2813/3, 2813/4 и 2813/5 Ко Панчево, 127 број 46-29/2020 од 18. марта 2020. године; 
         11.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број 46-219/2020 од 18. марта 2020. године;
         12.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број 46-314/2020 од 18. марта 2020. године;
         13.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број 46-325/2020 од 18. марта 2020. године;
 
Вести, 19. март 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 18. марта 2020.  године донела следеће акте:
1. Закључак о поретању поступка преноса права јавне својине, без накнаде, с Републике Србије на Аутономну покрајину Војводину на непокретностима у Сомбору, Подгоричка број 7,  127 број: 46-615/2018 од 18. марта 2020. године;
2. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Пољопривредне школе Бачка Топола,  127  број:  46-353/2020 од  18. марта 2020. године;
Вести, 12. март 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 11. марта 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Покрајинском заводу за заштиту природе Нови Сад, да може дати у закуп амфитеатар изграђен на Кп 772/2 Ко Нови Сад II,  127 број: 46-109/2020 од 11. марта 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Врбас, за извођење радова на санацији крова објеката изграђених на КП 5880 Ко Врбас - Град,  127  број:  46-108/2020 од  11. марта 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, за извођење радова на реконструкцији ламела Б и Ц Клинике за гинекологију и акушерство, 127  број: 46-992/2019  од  11. марта 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Српском народном позоришту Нови Сад, да може, у складу са законским актом, продужити Уговор о закупу пословног простора у објекту изграђеном на Кп 10127 КО Нови Сад I,  број 127 број 46-243/2020 од  12. марта 2020. године;    
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Дома за децу ометену у развоју "Колевка" Суботица, 127 број 46-119/2020 од 11. марта 2020. године;  
6. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Геронтолошког центра Зрењанин, 127 број: 46-101/2020 од 11. марта 2020. године; 
Вести, 6. март 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 4. марта 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Граду Сомбору, за постављање фонометар марке RION NL-52 на објектима изграђеним на КП број: 7553/1 КО Сомбор 1, уписаним у ЛН 9080 КО Сомбор -1,  127 број: 46-153/2020 од 4. марта 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образовање са домом ученика "Вук Караџић" Сомбор, за извођење радова санације кровне конструкције и инвестиционог одржавања кровног покривача објекта изграђеног на КП број : 166/3 КО Сомбор -1,  127  број:  46-91/2020 од  4. марта 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Специјалној болници за рехабилитацију "Јунаковић", Апатин, да може у име Аутономне покрајине Војводине споровести поступак озакоњења етаже, бруто површине 906 м2, на КП 3664/2 Ко Пригревица, 127  број: 46-66/2020  од  4. марта 2020. године;
4. Закључак о прибављању дела објекта у јавној својини Аутономне покрјаине Војводине доградњом и давању сагласности за извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта изграђеног на КП 630 Ко Нови Сад II,  број 127 број 46-74/2020 од 4. марта 2020. године;    
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Опште болнице Врбас, 127 број 46-116/2020 од 4. марта 2020. године;  
6. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрјаине Војводине за потребе Управе за заједничке послове покрајинских органа  127 број 46-242/2020 од 4. марта 2020. године;  
7. Решење о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Дома здравља "ДР Ђорђе Лазић" Сомбор,  127 број 46-186/2020 од 4. марта 2020. године;
8. Закључак о стављању ван снаге Закључка којим се предлаже Граду Вршцу давање на коришћење непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине за потребе Школе за основно и средње образовање "Јелена Варјашки" Вршац, 127 број 46-310/2018 од 4. марта 2020. године;   
9.Закључак о преносу права коришћења на покретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине с Клиничког центра Војводине на Општу болницу Суботица,  127 број 46-121/2020 од 4. марта 2020. године;
10.Закључак о преносу права коришћења на покретној ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине с Клиничког центра на Општу болницу Суботица,  127 број 46-121/2020 од 4. марта 2020. године;  
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 26. фебруара 2020.  године донела следеће акте:
1. Закључак о давању у закуп пословног простора у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бро 6, непосреднм погодбом, Националној служби за запошљавање Београд, Краља Милутина број 8, 127 број: 361-1/2020 од 26. фебруара 2020. године;
2. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутомне покрајине Војводине, за потребе Института за онкологију Војводине Сремска Каменица, 127  број:  46-41/2020 од  26. фебруара 2020. године;
3. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,   127  број: 46-163/2020  од 26. фебруара 2020. године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. фебруара 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности прехрамбено - шумарској и хемијској школи Сремска Митровица, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати решење о одобрњу извођења радова на реконструкцији објекта Школе, уписаним у лист непоретности 5736 Ко Сремска Митровица, 127 број: 46-173/2020 од 19. фебруара 2020. године;
2. Решење о  измени решења Покрајинске владе 127 број:46-989/2019 од 30. октобра 2019. године,  127  број:  46-989/2019 од  19. фебруара 2020. године;
3. Закључак о прибављању у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом дела мреже на катастарским парцелама број 4 и 7 Ко Свилојево и давање сагласности за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији објекта за потребе Основне школе "Киш Ференц" Свилојево,   127  број: 46-1269/2020  од  12. фебруара 2020. године;
4. Закључак о отуђењу катастарских парцела број 15391/1, 15392/1, 15393/1 Ко Зрењанин I, из јавне својине Аутонмне покрајине Војводине са Аутономне покрајине Војводине на Град Зрењанин - без накнаде, 127 број 46-126/2020 од 19. фебруара 2020. године;    
5. Закључак о неприхватању понуде поо праву прече куповине , 127 број 46-140/2020 од 19 . фебруара 2020. године;  
6. Закључак о неприхватању понуде поо праву прече куповине , 127 број 46-151/2020 од 19 . фебруара 2020. године;
7.Закључак о неприхватању понуде поо праву прече куповине , 127 број 46-148/2020 од 19 . фебруара 2020. године;
 
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 12. фебруара 2020.  године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Гимназији "Јован Јовановић Змај", Нови Сад, за извођење радова на уградњи енергетске ефикасне термомашинске инсталације и опреме у објекту изграђеном на Кп 9556 Ко Нови Сад I,  127 број: 46-1542/2019 од 12. фебруара 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Дечјем селу "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица, да може дати на коришћење Центру за породични смештај и усвојење Нови Сад, Дечје село 1, Сремска Каменица објекат изграђен на КП 4037/1 Ко Сремска Каменица, - објекат број 13,   127  број:  46-48/2020 од  12. фебруара 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Гимназији "Михајло Пупин" Ковачица, за давање у закуп фискултурне сале, изграђене на КП 1784/1 Ко Ковачица,  127  број: 46-85/2020.  од  12. фебруара 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин, за давање у закуп просторије површине 20 м2, која се налази на КП број 3, 127 број 46-45/2020 од 12. фебруара 2020. године;    
5. Решење о давању сагласности Средњој школи "Светозар Милетић" Нови Сад, да може дати у закуп непокретности изграђене на Кп 458 КО Нови Сад II,  127 број 46-112/2020 од 12 . фебруара 2020. године;  
6. Решење о давању сагласности Хемијско - медицинској школи Вршац, да може дати у закуп фискултурну салу која се налази на КП 7786/15 КО Вршац,  127 број 46-1613/2019 од 12. фебруара 2020. године;  
7. Решење о давању сагласности Основној школи "Сава Жебељан" Црепаја, да може - у име Аутономне покрајине Војводине - исходовати решење о уклањању објеката број 4,5,6, и 7 и дела објекта број 3, изграђених на Кп 1287 Ко Црепаја, 127 број 46-89/2020 од 12. фебруара 2020. године;
8. Решење о давању сагласности Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица, за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката изграђених на КП 4154 Ко Стари Град, , 127 број 46-1591/2019 од 12. фебруара 2020. године;   
9.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине  127 број 46-71/2020 од 12. фебруара 2020. године;
10.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине  127 број 46-103/2020 од 12. фебруара 2020. године;   
       11.Решење о давању сагласности Гимназији за талентоване ученике "Деже Костолањи" Суботица, за извођење радова на инвестиционом              одржавању  објеката изграђених на Кп 4154 Ко Стари Град, зграда број 2,  127 број 46-1591/2019 од 12. фебруара 2020. године;   
        12.Решење о давању сагласности Гимназији и економској школи "Доситеј Обрадовић" Бачка Топола, да може дати на коришћење Средњој техничкој  школи "Шинковић Јожеф" , Бачка Топола, фискултурну салу изграђену на КП 6601 Ко Бачка Топола град, брј зграде 1, 127 број 46-32/2020 од 12. фебруара 2020. године;        
       13. Решење о давању сагласности Карловачко гимназији, Сремски Крловци за давање у закуп школског простора који се налази у објекту изграђеном на кп 1057 Ко Сремски Карловци, 127 број. 46-1633/2019 од 12. фебруара 2020. године;
      14. Решење о давању сагласности Покрајиснком заводу за заштиту природе Нови Сад, да у поновљеном поступку јавног оглашавања за отуђење путничког возила из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, умању вредност путничког возила на 60% од почетне вредности,  127 број. 46-35/2020 од 12. фебруара 2020. године;
  Вести, 6. фебруар 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. фебруара 2020. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи "Јосиф Панчић" Панчево, да може дати у закуп фискултурну салу која се налази у објекту изграђеном на КП 606/7 Ко Панчево,  127 број: 46-3/2020 од 5. фебруара 2020. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127  број:  46-33/2020 од  5. фебруара 2020. године;
3.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127  број:  46-22/2020 од  5. фебруара 2020. годинне;
Вести, 31. јануар 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 29.  јануара 2020. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Политехничкој школи Суботица, да може дати на коришћење, без накнаде, Хемијско технолошкој школи Суботица, простор укупне површине 16 м2 , у приземљу објекта изграђеног на Кп 6901 Ко Доњи Град,  127 број: 46-1584/2019 од 29. јануара 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Жарко Зрењанин" Суботица, да може дати у закуп фискултурну салу, површине 1.060м2, изграђену на КП 1054 КО Обровац,  127  број:  46-1561/2019 од  29. јануара 2020. године;
3. Решење о давању сагласности Средњој машинској школи Нови Сад, да може дати на коришћење Гимназији Исидора Секулић, Нови Сад, непокретности у Новом Саду, Булевар краља Петра I, број 38,   127  број: 46-37/2020   од 29. јануара 2020. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Сава Жебељан" Црепаја, да може дати у закуп фискултурне салу, на Кп 1287 Ко Црепаја, 127 број 46-1592/2019 од 29. јануара 2020. године;    
5. Закључак о одбијању Захтева Општине Житиште за пренос права јавне својине Аутономне покрајине Војводине на Општину Житиште - без накнаде - на непокретностина у Банатском Вишњићеву, 127 број 46-98/2016 од 29. јануара 2020. године;  
6. Решење о давању сагласноати Граду Зрењнину, да може, у складу са законом, провести поступак парцелације Кп 15392/1 Ко Зрењанин, 127 број 46-56/2020 од 29. јануара 2020. године;
Вести, 27. јануар 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 22. јануара 2020. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Граду Вршцу, Вршац, да може у име Аутономне покрајине Војводине,  - за потребе Пољопривредне школе Вршац, исходовати грађевинску дозволу потребну за извођење радова на реконструкцији и доградњи објеката изграђених на КП 9688/1 Ко Вршац, 127 број: 46-1548/2019 од 22. јануара 2020. године;
2. Закључак о покретању поступка давања на коришћење без накнаде санитетског возила у јавној својини Аутономној покрајини Војводини, за потребе Опште болнице Суботица, 127  број:  46-1447/2019 од  22. јануара 2020. године;
3. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину  Аутономне покрајине Војводине, 127  број: 46-43/2020   од 22. јануара 2020. године;
4. Закључци којима се прихвата Информација о потреби стављања ван снаге Закључка Покрајинске владе, 127 број: 46-481/2013, од 23. јануара 2019. године, с Анексом уговора о давању на коришћење покретних ствари - опреме  број : 46-608/2013 од 17. марта 2014. године,  127 број 46-481/2013 од 22. јануара 2020. године;  
  Вести, 17. јануар 2020. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. јануара 2020. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Erste bank а.д. Нови Сад, као закупца, изведе радове на адаптацији пословног простора површине 64,07 м2 , који се налази у објекту изграђеном на КП 7569/1 Ко Нови Сад I,  127 број: 46-1549/2019 од 15. јануара 2020. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Сава Жебељан" Црепаја, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовти грађевинску дозволу потребну ради извођења радова на изградњи фискултурне сале на КП 1287 КО Црепаја,  127  број:  46-1593/2019 од  15. јануара 2020. године;
3. Закључак о преносу права коришћења на покретним стврима у јавној својини АПВ са  Института за онкологију Војводине Сремска Каменица на Специјалну болницу за психијатријске болести  "Др Славољуб Бакаловић" Вршац,  127  број: 46-1496/2019   од 15. јануара 2020. године;
4. Закључак о одузимању права коришћења Институту за јавно здраваље Војвоодне на два стана у Новом Саду, Браће Могин број 4, улаз број 12,  127 број 46-899/2019 од 15. јануара 2020. године;    
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за јавно здравље Суботица, 127 број 46-1562/2019 од 15. јануара 2020. године;  
6.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број 46-1483/2019 од 15. јануара 2020. године; 

 

 

 Вести, 13. јануар 2020. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 8. јануара 2020. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Ђуро Салај"  Суботица, да може, у име АПВ, исходовати документацију неопходну ради извођења радова на реконструкцији објекта школе изграђеног на КП 4455 КО Стари Град, помоћна зграда број 2,  127 број: 46-1331/2019 од 8. јануара 2020. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127  број:  46-1578/2019 од  8. јануара 2020. године;
     Вести, 20. децембар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 18. децембра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Гимназији Бечеј, да може у име АПВ, - исходовати решење о одобрењу извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању објекта изграђеног на КП 5185 Ко Бечеј,  127 број: 46-1502/2019 од 18. децембра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић" Нови Сад, да може, у складу са законом и подзаконским актом, да продужи постојећи уговор о закупу школске кухиње, на КП 336 Ко Нови Сад II,  127  број:  46-1172/2019 од  18. децембра 2019. године;
3. Закључак о одређивању Данила Милошевића за  закупца стана у Новом Саду, Душана Васиљева број 9,  127  број: 46-32/2017.  од 18. децембра 2019. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Завода за трансфузију крви у Новом Саду, 127 број 46-1432/2019 од 18. децембра 2019. године;    
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војвоидне, 127 број 46-1536/2019 од 18. децембра 2019. године;  
6.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Клиничког центра Војводине, 127 број 46-1531/2019 од 18. децембра 2019. године;  
7.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице Панчево, 127 број 46-1467/2019 од 18. децембра 2019. године;
8.Закључак којим се предлаже Општини Кула, давање на коришћење непокретности у јавној својини Општине Кула, без накнаде, на неодеђено време, АПВ, - за потребе ОШ "Вук Караџић" Црвенка, 127 број 46-1176/2019 од 18. децембра 2019. године;   
9.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине  127 број 46-1534/2019 од 18. децембра 2019. године;      
              10. Закључак о прибављању  покретне ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војвоидне за потребе Геронтолошког центра Зрењанин, 127 број  46-1360/2019 од 18. децембра 2019. године;
       11. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Издавачког завода Форум, Нови Сад,  127 број 46-1501/2019  од  4.      децембра 2019. године;
          12 .Решење о давању сагласности Школском центру са домом ученика "Доситеј Обрадовић" Суботица, да може - у име АПВ - исходовати решење       о  одобрењу извођење радова на реконструкцији и доградњи хидрантске мреже, на Кп 2680 Ко Стари Град, 127  број. 46-1455/2019 од 18. децембра 2019. године;
13. Решење о давању сагласности Основној школи "Никола Вукчевић" Сомбор, за давање у закуп школског простора који се налази у згради изграђеној на Кп 4153 Ко Сомбор I, 127 број. 46-1466/2019 од 18. децeмбра 2019. године;
14. Решење о давању сагласности за постављање нисконапонског кабловског вода на КП 7553/2 КО Сомбор, 127 број. 46-1510/2019 од 18. децембра 2019. године;
15. Решење о давању сагласности за постављање спомен - бисте, др Петра Шварца, на Кп 7569/1 Ко Нови Сад I,  127 број. 46-1187/2019 од 18. децембра 2019. године;
16. Решење о давању сагласности Јавном предузећу "Информатика" Нови Сад, за извођење радова на KП 214 Ko Нови Сад II, 127 број. 46-1279/2019 од 18. децембра 2019. године;
                       
        

Вести, 16. децембар 2019. године

 

 Обавештење

Подносиоци Понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине који буду 17. децембра 2019. године, подносили понуде треба да дођу на Булевар Михајла Пупина број, 25, крило Д, 4.спрат, канцеларија број 2, јер писарница покрајинских  органа 17. децембра 2019. године, неће радити.

 

Аутономна покрајина Војводина, Нови Сад је,  13. децембра 2019. године, закључила следеће уговоре:

 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.