ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Вести ,21. јул 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. јула 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за извођење радова на санацији водоводног цевног развода у згради Клинике за гинекологију и акушерство, број: 46-320/2017 од 19. јула 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Клиничког центру Војводине, Нови Сад,  да може -  у складу са законом - пред надлежним органом да исходује решење о о добрењу извођења радова на реконструкцији Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, изграђенoj на катастарској парцели број: 7569/1 КО Нови Сад I, број: 46-388/2017 од 19. јула 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, да може - у складу са законом- пред надлежним органом да исходује решење о одобрњу извођења радова на реконструкцији и санацији Клинике за болести ува, грла и носа, број: 46-387/2017 од 19. јула 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за извођење радова на адаптацији зграде Клинике за гинекологију и акушерство, број: 46-319/2017  од 19. јула 2017. године;
5.  Решење о давању сагласности Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, да може - у складу за законом - пред наделжним органом да исходује грађевинску дозволу којом се одобрава извођење радова на изградњи Одсека за магнетну резонанцу при Институту за  здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, фаза 1, број: 46-335/2017  од 19. јула 2017. године;
6. Решење о давању сагласности Филозофском факултету Нови Сад, да може, у складу са законом предузети извођење радова на санацији електричних развода ормара старог развода,  број 46-89/2017  од 19. јула 2017. године;
7. Закључак о давању на коришћење путничких возила у јавној својини Аутономне покрјаине Војводине Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 46-121/2016  од 19. јула 2017. године;
8. Закључак о стављању ван снаге Закључка о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом, на катастарској парцели број 586 КО Сот и извођење радова на уређењу комплекса прихватног центра Принциповац, број: 46-418/2016  од 19. јула 2017. године.
Вести , 13. јул 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 12. јула 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Ковин", Ковин, да може, у складу са законом, пред надлежним органом да исходује решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији зграде број 20, изграђеној на катастарској парцели број 69 КО Ковин,  број: 46-368/2017 од 12. јула 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Никола Вукчевић" Сомбор, да може у складу са законом, пред надлежним органом да исходује грађевинску дозволу за извођење радова на доградњи, адаптацији и реконструкцији дела објекта школе, ради учестовавања на домаћим и међународним конкурсима,  број: 46-452/2016 од 12. јула 2017. године;
3. Решење о давању саглааности Гимназији "Вељко Петровић", Сомбор  да по обезбеђењу неопходних финансијских средстава, приступи извођењу радова на уградњи опреме у објекту фускултурне сале, број: 46-251/2017 од  12. јула 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи Жарко Зрењанин", Маглић, да може, у складу са законом, дати у закуп школски простор, изграђен на катастарској парцели број 1186/1 КО Маглић,  број: 46-399/2016  од 12. јула 2017. године;
5.  Решење о давању сагласности Основној школи "Братство - јединство" Панчево,  да може - складу за законом - предузети ивођење радова на зидању ограде на катастарској парцели број 247/2 КО Војловица,  број: 46-279/2017  од 12. јула 2017. године;
Вести , 7. јул 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. јула 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Гимназији "20. октобар" Бачка Паланка, да може, у складу са законом, спровести поступак парцелације и препарцелације катастарске парцеле број: 3172, 3173/1 3173/2, 3175 и 3176 Ко Бачка Паланка-град,  број: 46-119/2017 од 5. јула 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Установи студентског стандарда Студентски центар Нови Сад, да може у складу са законом, дати у закуп смештајне капацитете, број: 46-348/2017 од 5. јула 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Сенћанској гимназији, Сента, да може да изведе радове на адаптацији и санацији зграде гимназије, број: 46-331/2017 од 5. јула 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Институту БиоСенс из Новог Сада, да може, у складу са законом, провести поступак парцелације и препарцелације парцеле број 3660/4 КО Нови Сад II,  број: 46-378/2017  од 5. јула 2017. године;
5.  Решење о давању сагласности Средњој стручниој школи "4. јули" Врбас, да може - складу за законом - дати у закуп школске просторе,  број: 46-296/2017  од 5. јула 2017. године;
6. Решење о давању сагласности Технолошком факултету Нови Сад, да може, у складу са законом предузети извођење радова на реконструкцији -  изради противпожарног излаза из магацинског простора на кп. 3655 КО Нови Сaд II, број 46-246/2017  од 5. јула 2017. године;
7. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине доградњом "Сенћанске гимназије" Сента, број: 46-234/2017  од 24. маја 2017. године;
8. Решење о давању сагласности Вискј школи струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице, Суботица, да може- у складу са законом - дати у закуп фискултурну салу,  број 46-259/2017  од 5. јула 2017. године.
ВЕСТИ, 30. јун  2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 28. јуна 2017. године донела следеће акте:
1. Закључак о покретању поступка преноса права јавне својине Републике Србије на Аутономну покрајину Војводину - без накнаде - на непокретностима у Новом Саду, Игњата Павласа број 3-7,  број: 46-61/2017 од 28. јуна 2017. године;
2. Решење о давању сагласности, Општој болници Сремска Митровица, да може у складу са законом - и подзаконским актима дати у закуп (продужити уговор о закупу) пословни простор - просектура, изграђене ка катастарској парцели број 2832 КО Сремска Митровица, број: 46-304/2017 од 28. јуна 2017. године;
3.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-315/2017 од 28. јуна 2017. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-325/2017 од 28. јуна 2017. године;
5. Решење о давању сагласности Вишем суду у Сомбор, да, може - у складу са законом, у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине као инве ститор - вршити инвеститорске послове у погледу израде пројектно - техничке документације и исходовања грађевинске дозволе за доградњу објекта и уградњу лифта  на катастарској парцели број 5983 КО Сомбор - 1, број: 46-349/2017 од 28. јуна 2017. године.

 Вести , 23. јун 2017. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 21. јуна 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој техничкој школи струковних студија Суботица, да може - у складу са законом - да предузме извођење радова на текућем одржавању зграде на катастарској парцели број 7259 Ко Доњи град, број: 46-217/2017 од 21. јуна 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић" Црвенка, да по обезбеђењу непоходних финансијских средстава, приступи извођењу   радова на замени пода школско - спортске сале, на катастарској парцели број 2429/1 Ко Црвенка,  број: 46-209/2017 од  21. јуна 2017. године;
3. Закључак о давању на коришћење, без, накнаде, покретних ствари у јавној своијини Аутономне покрајине Војводине Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад, Стражиловска улица број 2. Нови Сад, број: 46-254/2017 од 21. јуна 2017. године;
        Вести , 16. јун 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 14. јуна 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Др Славољуб Бакалавић" Вршац, Подвршанска 13, Вршац, да може, у складу са законом, исходовати грађевинску дозволу за изградњу дневног боравка лечених зависника од алкохолизма, на катастарској парцели број 4973 КО Ввшац,  број: 46-249/2017 од 14. јуна 2017. године;
2. Закључак о одбијању захтева за продају апартмана 218 у Одмаралишту "Војводина" у Игалу, број: 46-1854/2017 од 14. јуна 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи Вршац, Улица архитекте Брашована број 1, да може - у складу са законом - дати у закуп салу бившег ресторана, изграђене на КП 9688/22 КО Вршац, број: 46-441/2016 од 14. јуна 2017. године;
4. Закључак о давању на коришћење без накнаде, Граду Панчеву зграде у Панчеву, на катастарској парцели 4155 КО Панчево, Трг краља Петра I број 2, број 46-128/2017  од 14. јуна 2017. године;
         5.  Закључак о установљавању стварне службености на катастарском парцелама број 13926 и 13953 Ко Панчево у корист Јавног предузећа Србијагас" Нови Сад, број 46-279/2016  од 14. јуна 2017. године;
         6.  Решење о давању сагласности Гимназији "Михајло Пупин" Ковачица, Николе Тесле број 57, да може у складу са законом, дати закуп фискултурну салу и помоћну зграду на катастрој парцели број 1784/1 КО Ковачица, број 46-10/2017  од 14. јуна 2017. године;
        7. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи "Јосиф Панчић" Панчево, Новосељански пут број 31, Панчево, да може- у складу са  законом - дати у закуп ветеринарску зграду изграђену на катастарској парцели  606/2 КО Панчево, број 46-233/2017  од 14. јуна 2017. године;
       8. Решење о давању сагласности Средњој пољопривредној школи Зрењанин, Македонска број 2, да може - у складу са законом - дати у закуп  пословни простор у оквиру зграде школе у Зрењанину, изграђеној на катастарској парцели3101 КО Зрењанин I, број 46-260/2017 од 14. јуна 2017. године;
     9. Решење о давању  сагласности Основној школи "СтеванАлексић", Јаша Томић, да може, у складу са законом, дати у закзп пословни простор изгрђен на катастарској парцели број 1250/1 КО Јаша Томић, број: 46-195/2017 од 14. јуна 2017. године;
    10. Решење о давању сагласности Гимназији и економској школи "Светозар Милетић" Србобран, да може - у складу са законом - дати у закуп свечану      салу  изграђену на катастарској парцели број 5307/2 КО Србобран, број: 46-112/2017 од 14. јуна 2017. године;
   11. Решење о давању сагласности Покрајинском заводу за заштиту природе,Нови Сад, да може -  у складу са законом и подзаконским актима - дати у  закуп амфитеатар изграђен на катастарској парцели број 772/2 КО Нови Сад II, број: 46-14/2017 од 14. јуна 2017. године;
  12. Решење о давању сагласности ОИСШ "Жарко Зрењани" Суботица, да може - у складу са законом - дати у закуп помоћну зграду, изграђену   на катарској парцели број 6686/1 КО Доњи гртад, број : 46-84/2017 од 14. јуна 2017. године;
 13. Решење о давању сагласности ОШ "Вук Караџић" Вршац, да може- у складу са зконом- дати у закуп школски простор , изграђен на катастарској парцели број 4067 КО Вршац, број: 46-400/2016 од 14. јуна 2017. године;        
Вести , 9. јун 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. јуна 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Кањижа, Алеја кестенова број 14, Кањижа, да може - у складу са законом-предузети извођење радова на изградњи пожарног степеништа,  број: 46-91/2017 од 7. јуна 2017. године;
Вести , 26 . мај 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. маја 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Хајдук Вељкова 1,  Нови Сад, да може, пред надлежним за послове државног премера и катастра, извршити провођење промене - упис права коришћења у корист Клиничког центра Војводине на непоретностима изграђеним на катастарској парцели број 7689/1 КО Нови Сад 1, на којима је дозвољен упис права јавне својине у корист АПВ ,  број: 46-133/2017 од 24. маја 2017. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-406/2016 од 24 .маја 2017. године;
3. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-77/2017 од 24. маја 2017. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-78/2017  од 24. маја 2017. године;
5.   Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-203/2017  од 24. маја 2017. године;
         6.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-219/2017  од 24. маја 2017. године;
         7. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-234/2017  од 24. маја 2017. године;
         8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-234/2017  од 24. маја 2017. године;
Вести , 19 . мај 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. маја 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин, Пригревичка бб, Апатин,  да може, у складу са законом, пред надлежним органом да исходујуе грађевинску дозволу за изградњу отвореног спортског терена на КП број: 3664/5 КО Пригревица , број: 46-136/2017 од 17. маја 2017. године;
Вести , 10 . мај 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. маја 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој техничкој школи струковних студија, Ђорђа Стратимировића 23, Зрењанин,  да може, у складу са законом, предузети извођење радова на  првој фази реконструкције дела крова лево од главног улаза , број: 46-45/2017 од 5. маја 2017. године.
Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.