ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Вести, 23. новембар 2017. године
Уговор о отуђењу идеaлног дела непокретности у јавној својини Аутономне покраjине Војводине, у Врднику, Pотес Нова колонија I,  број 13 (pdf)
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 22. новембра 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Гимназији Нови Кнежевац, да може - у складу са законом - предузети извођење радова на санацији кровне конструкције на објекту изграђеном на катастарској парцели број 326/1 КО Нови Кнежевац, број: 46-709/2017 од 22. новембра 2017. године;
2.  Решење о давању сагласности Општој болници Врбас, да може - у складу са законом - исходовати документацију неопходну за извођење радова на санацији и инвестиционом одржавању објекта Болнице  изграђеној на катастарској парцели број 683/2 КО Врбас, број: 46-717/2017 од 22. новембра 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Врбас, да може - у  складу са законом, исходовати документацију за извођење радова на реконструкцији и санацији објекта Гернтолошког центра у Куцури, број: 46-721/2017 од 22. новембра 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Братство - јединство" Панчево, да може да учествује на Конкурсу који је расписао Покрајински секретаријат за спорт и омладину, ради обезбеђења дела средстава за извођење радова на санацији спортског терена за мале спортове, број : 46-760/2017  од 25. новембар 2017. године;      
5. Решење о давању сагласности Митровачкој гимназији, Сремска Митровица, да може - у складу са законом - исходовати документацију непоходну за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији подрумских просторија, тоалета и подова у објекту Гимназије, изграђеном на катастарској парцели број 4694/1 КО Сремска Митровица, број:  46-7672017  од  22. новембра 2017. године;     

 

Вести, 21. новембар 2017. године
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у Ветернику, Лептирова бб(пдф)

 

Вести,16. новембар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. новембра 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Техничкојшколи Кикинда, да може- у складу са законом- извести радове на инвестиционом одржавању објекта Школе - фискултурна сала, изграђена на катастарској парцели број 8472 Ко Кикинда,  број: 46-771/2017 од 15. новембра 2017. године;
2.  Решење о давању сагласности Општој болници Вршац, за извођење радова на инвестиционом одржавању одељења гинекологије, изграђеној на катастарској парцели број 13269 КО Вршац, број: 46-768/2017 од 15. новембра 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Техничкој школи Кикинда, да може - у  складу са законом, извести радове на инвестиционом одржавању објекта Техничке школе, изграђеном на катастарској парцели број 8470/2 Ко Кикинда,  број: 46-643/2017 од 15. новембра 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Одељењу  за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине Градске ушраве Града Вршца за уклањање сувог стабла киселог дрвета испред улаза у Општу болницу Вршац,   број 46-250/2017  од 15. новембар 2017. године;      
5. Закључак о установљавању стварне службености на катастарској парцели 40810 КО Зрењанин I,  број 46-333/2017  од  15. новембра 2017. године;     
6. Закључак о установљавању права стварне службености на катастарским парцелама 2078, 2079/3 и 2080 КО Стара Пазова,  број 46-645/2017  од 15. новембра 2017. године;
7. Закључак о одбијању захтева Општине Рума за пренос права јавне својине на катастарскиој парцели број 3883/2 КО Рума на Општину Рума,    број: 46-235/2017  од 15. новембра 2017. године;
 8. Закључак о  давању на коришћење покретних ствари у јавној своојини Аутономне покрајине Војводине, број: 46-190/2017 од 15. новембра 2017. године;       
9.  Закључак о давању на коришћење - без накнаде - пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, на 5.спрату службене зграде, на Булевару Михајла Пупина број 10,  број: 361-12/2017 од 15. новембра 2017. године;             
10. Закључак о одбијању захтева Града Сомбора за прибављање катастарске парцеле број 374/2 КО Сомбор -1 у јавну својину Града Сомбора, без накнаде,   број: 46-337/2016 од 15. новембра 2017. године;

 

Вести, 2. новембар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 1. новембра 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности на тест Предлога споразума о коришћењу просторија у згради изграђеној на  катастарској парцели број 9396 КО Нови Сад I, који закључују Архив Војводине и Музеј Војводине,  број: 46-422/2017 од 1. новембра 2017. године;
2.  Решење о давању сагласности Пољопривредној школи Бачка Топола, да може - у складу са законом, продужити уговор о закупу закључен 1. октобра 2014. године,  број: 46-459/2017 од 1. новембра 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић" Нови Сад, да може - у складу са законом - дати у закуп школски простор - салу за физичко, три учионице и школску кухињу и кантину, број: 46-640/2017 од 1. новембра 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Медицинској школи "Стевица Јовановић" Панчево, да може, у складу са законом, исходовати документацију непоходну за извођење радова на реконструкцији и доградњи објекта школе изграђеног на КП бр. 5182/15 КО Панчево,  број 46-654/2017  од 1. новембар 2017. године;      
5. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Суботица, да може - у складу са законом - предузети извођење радова на измештању трафо станице која се налази у подруму објекта изграђеног на КП 43063 КО Доњи град,  број 46-68/2017  од  1. новембра 2017. године;     
6. Решење о давању сагласности Машинској шлоли "Панчево", да у име Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом, спроведе поступак озакоњења два бесправно изграђена спортска терена на КП 2836 КО Панчево,  број 46-679/2017  од 1. новембра 2017. године;
7. Решење о давању сагласности Средњој пољопривредно - прехрамбеној школи Сомбор, да може у складу са законом, спровести поступак озакоњења објеката за спорт и физичку културу,  број: 46-677/2017  од 1. новембра 2017. године;
 8. Закључак о  отуђењу грађевинског земљишта у јавној својину Аутономне покрајине Војводине непосредном погодбом Душку Сеферовићу из Новог Сада, број: 46-316/2017 од 1. новембра 2017. године;       
9.  Закључак о отуђењу идеалног дела непокретности у јавној својини Аутономне покрјаине Војводине, Потес Нова колонија I, ред 13, по праву прече куповине непосредном погодбом, број: 46-214/2017 од 1. новембра 2017. године;             
10. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом одсека за магнетну резонанцу при Институту за ззравствену заштиту деце и омладине Војводиен у Новом Саду,   број: 46-730/2017 од 1. новембра 2017. године;
11.  Решење о давању сагласности за извођење радова на санацији објеката на којима је Аутономна покрајина Војводина успоствила посебна својинска овлашћења, на којима право коришћења има Установа за смештај и збрињавање старих лица- Гернтолошки центар Панчево, број: 46-267/2017 од 1. новембра 2017. године;
          12. Решење о давању сагласности Дому за лица са оштећеним видом "Збрињавање" Панчево, да у име Аутономне покрјаине Војводине, у складу  са   законом о озакоњењу објеката, може да спроведе поступак озакоњења бесправно дограђеног дела објекта и бесправно изграђеног објекта,  број 46-589/2017 од 1. новембра 2017. године;

      

Вести, 30. октобар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 25. октобра 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој пословној школи струковних студија Нови Сад, да може - у складу са законом - извести радове поправке дела равног крова на објекту изграђеном на катастаској парцели број: 4828 КО Нови Сад I,   број: 46-585/2017 од 25. октобра 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Природно - математичком факултету у Новом Саду, да може у складу са  законом - извести радове на реконструкцији хербаријумског депоа у објекту у којем је смештен Департман за биологију и екологију,  број: 46-338/2017 од 25. октобра 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Митровачкој гимназији, Сремска Митровица, да може - у складу са законом - исходовати документацију непоходну за извођење радова на реконструкцији и адаптацији таванског простора у објекту изграђеном на катастарској парцерли број: 4694/1 КО Сремска Митровица, број: 46-714/2017 од 25. октобар 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Зрењанинској гимназији, Зрењанин, да може, у складу са законом, предузети извођење радова на  инвестиционом одржавању зграде изграђене на катастарској парцели број: 5822/1 КО Зрењанин I,  број: 46-608/2017  од 25. октобра 2017. године;
5.  Решење о давању сагласности Економско- трговинској школи Бечеј, да може, складу за законом - предузети извођење радова на реконструкцији дворишта школе које се налази на катастарској парцели број: 3181/3 КО Бечеј, број: 46-623/2017  од 25. октобра 2017. године;
6. Решење о давању сагласности Гимназији "Борислав Петров Брац" Вршац, да може, у складу са законом , предузети извођење радова на санацији трим кабинета, који се налази у делу зграде изграђене на катастарској парцели број 6091 КО Вршац,  број 46-615/2017  од 25. октобра 2017. године;
7. Решење о давању сагласности Основној школи "Никола Вукићевић" Сомбор , да може у складу са законом, дати у закуп школски простор, број: 46-588/2017  од 25. октобра 2017. године;
8. Закључак о давању у закуп Здравственој установи "FENIKS - APOTEKA" Нови Сад пословног простора  у Новом Саду, Душана Васиљева број 15,  број: 361-10/2017 од 25. октобра 2017. године;       
Вести , 20. октобар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 18. октобра 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Факултету техничких наука Нови Сад, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, плаћати трошкове  који настану у вези са изградњом Научнотехнолошког парка у Кампусу Универзитета у Новом Саду број: 46-504/2017,  од 18. октобра 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Ковин" , Ковин, да може - у складу са законом - дати у закуп део објекта рехабилитационог одељења,  број: 46-580/2017 од 18. октобра 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Гимназији "Михајло Пупин" Ковачица да може - у складу са законом, предузети извођење радова на инвестиционом одржавању фискултурне сале, број: 46-611/2017 од 18. октобра 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији "Исидора Секулић" Нови Сад,  да може - у складу са законом- исходовати пројектно -техничку документацију и другу документацију  непоходну за за извођење радова на адпатацији таванског простора у објекту изграђеном на катастарској парцели број 630 КО Нови Сад II број: 46-596/2017 од 18. октобра 2017. године;
5. Решење о давању сагласности Економско - трговинској школи "Доситеј Обрадовић"Алибунар, да може - у складу са законом - предузети извођење радова на инвестиционом одржавању кровног покривача на објектима изграђеним на КП 910 Ко Алибунар,  број 46-620/2017  од  18. октобра 2017. године;
Вести ,16. октобар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 12. октобра 2017. године донела следеће акте:  
1. Решење о давању сагласности  за одржавање међународне мото трке у Врднику на катастарским парцелама у јавној својини Аутономне покрајине Војводине,  у организацији Удружења грађана "Фрушкогорска зора" Нови Сад, број: 46-153/2017 од 12. октобра 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи, Бачка Топола, да може, у складу са законом, извести радове на замени кровног покривача, на згради борј 1,  изграђеној на катастарској парцели број: 978/1 КО Бачка Топола,  број: 46-478/2017 од 12. октобра 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образовање "Јелена Варјашки" Вршац,  да може - у складу са законом - извести радове на адаптацији грејања у згради број 1, изграђеној на катастарској парцели број 5681 КО Вршац, број: 46-557/2017 од 12. октобра 2017. године.
Вести , 9. октобар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 4. октобра 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Универзитету у Новом Саду, Медицинском факултету Нови Сад, да може, у складу са законом, пред надлежним органом да исходује  грађевинску дозволу за доградњу постојећег објекта Медицинског факултета, број: 46-504/2017 од 4. октобра 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Дому за душевно ооболела лица "1. октобар"  Стари Лец за извођење радова на на реконструкцији и санацији објекта  изграђеног на катастарској парцели број: 244 КО Стари Лец,  број: 46-606/2017 од 4. октобра 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац, да може - у складу са законом - исходовати грађевску дозволу за изградњу новог објекта Болнице - куће за заштићено становање у Вршцу, број: 46-412/2017 од 4. октобра 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Зрењанин,  да може - у складу са законом- исходовати документацију за извођењее радова на објектима изграђеним на катастарској парцели број 3849/1 КО Зрењанин I,  број 46-464/2017  од 4. октобра 2017. године;
5. Решење о давању сагласности Природно - матемтичком факултету, Нови Сад, да може - у складу са законом - дати у закуп просторије у приземљу објекта Природно - математичког факултета, за потребе кантине, на катастарској парцели  број: 3660/6 КО Нови Сад II,  број 46-386/2017  од 4. октобра 2017. године;
6. Решење о давању сагласности Природно - математичком факултету Нови Сад, да може, у складу са закном, спроовести поступак парцелације и препарцелације катастарске парцеле број 3673/1 КО Нови Сад II,   број: 46-600/2017  од 4. октобра 2017. године;
7. Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Душана Васиљева 15, у поступку јавног надметања,  број: 361-10/2017 од 4. октобра 2017. године;       
8.  Закључак о давању у закуп непосредном погодбом Савезу друштава Војводине за борбу против рака, пословног простора у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6, на трећем спрату, укупне површине 19,90м2,  број: 46-313/2017 од 4. октобра 2017. године;
Вести , 22. септембар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. септембра 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "20. октобар" Сивац, да може, у складу са законом,  исходовати пројектно- техничку документацију неопходну за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката изграђених на  катастарској парцели број :735  КО Сивац,  број: 46-408/2016 од 20. септембра 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Дому за старе и пензионере Мол, за извођење радова на адаптацији и санацији објекта изграђеног на катастарској парцели број: 4093 КО Мол,  број: 46-440/2017 од 20. септембра 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Филозофском факултету, Нови Сад, да може - у складу са законом - дати у закуп пословни простор у згради високог образвања број 1, изграђеној на катастарској парцели 3661/1 КО Нови Сад II, број: 46-335/2016 од 20. септембра 2017. године;
4. Закључак  о непориватању понуде по праву прече куповине, број 46-564/2017  од 20. септембра 2017. године;
5. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутонмне покрајине ВОјводине надзиђавањем поткровља на катастарској парцели број: 5065/1 Ко Нови Бечеј,  број 46-531/2017  од 20. септембра 2017. године;
6. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, доградњом и о давању сагласности за реконструкцију и адаптацију објекта изграђеног на катастарској парцели број :1953 КО Футог,  број: 46-364/2017  од 20. септембра 2017. године;
7. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине доградњом евакуационе рампе, евакуационог степеништа и лифта на Институту за онкологију Војводине у Сремској Каменици, изграђеног на катастарској парцерцели број 5220/1 КО Сремска Каменица, број: 46-87/2017 од 20. септембра 2017. године;       
8.  Закључак о неприхватању по праву прече куповине, број: 46-578/2017 од 20. септембар 2017. године;
       Вести , 19. септембар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 14. септембра 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић" Нови Сад, да може, у складу са законом и подзаконским актом, продужити постојећи уговор о закупу - школске кухиње,  број: 46-390/2017 од 14. септембра 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Музичкој школи "Јосиф Маринковић" Зрењанин, да може - у складу са  законом, предузети извођење радова на замени кровних прозора на згради број 1, изграђеној на катастарској парцли  број 5835/3 КО Зрењанин I,  број: 46-565/2017 од 14. септембра 2017. године;
3. Закључак о одбијању захтева "Сигма" Кула д.о.о. за закључење споразума о размени непокретности, број: 46-286/2017 од 14. септембра 2017. године;
Вести ,14. септембар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 6. септембра  2017. године донела  акт:
1. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине изградњом портирнице у Дому ученика средњих школа у Сремској Митровици, број: 46-538/2017 од 6. септембра 2017. године;
Вести , 4. септембар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 30. августа 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Филозофском факултету Нови Сад, да може, у складу са законом, извести радове на адаптацији баште клуба "Филозоф" који се налази у приземљу зграде Филозофског факултета у Новом Саду, Стевана Мусића број 24, улични део Б ламеле, број: 46-20/2017 од 30. августа 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Технолошком факултету Нови Сад, да може у складу са законом, предузети извођење радова на санацији равног крова амфитеатра и старе зграде Технолошког факултета у Новом Саду,  број: 46-429/2017 од 30. августа 2017. године;
Вести , 11. август 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 9. августа 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому за лица ометена у ментлном развоју "Срце у јабуци" Јабука, да може, у складу са законом,  исходовати документацију неоходну за извођење радова на санацији платоа дворишта, на  парцели број 1141 КО Јабука, број: 46-441/2017 од 9. августа 2017. године;
  Вести , 4. август 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 2. августа 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Сомбор, да може, у складу са законом, провести поступак препарцелације на     катастарским парцелама борј :7553/1 и 7553/2 КО Сомбор 1,  број: 46-58/2017 од 2. августа 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи са домом ученика Футог, да може, у складу са законом, провести поступак парцелације и препарцелације катастарских парцела 1954 и 1958 КО Футог;   број: 46-2/2017 од 2. августа 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Специјалној болници за плућне болести "Др Будисав Бабаић" Бела Црква, да може - у складу са законом - дати у закуп мртвачницу, на КП 1822 КО Бела Црква, број: 46-18/2017 од 2. августа 2017. године;
4. Закључак  онепориватању понуде по праву прече куповине, број 46-360/2017  од 2. августа 2017. године;
       5.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-436/2017  од 2. августа 2017. године;
        6.  Решење о давању сагласности Општој болници "Ђорђе Јоановић" Зрењанин, да може у складу са законом, пред надлежним органом да   исходује   решење о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању - санација хидроизолације равног кров Новог хирушког блока, а ради учествовања на конкурсу, на катастарсој парцели број 7770/1 КО Зрењанин I , број 46-405/2017  од 2. августа 2017. године;
        7. Решење о давању сагласности Основној школи "Иса Бајић" Кула,  да може- у складу са  законом - пред надлежним органом да исходује решење о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању свлачионица за ученике и припадајућег санитарног чвора у склопшу фискултурне сале,  изграђеној на катастарској парцели  2834/3 КО Кула,  број 46-247/2017  од 2. августа 2017. године;
       8. Решење о давању сагласности ШОСО "јелена Варјашки", Вршац,  да може - у складу са законом - пред надлежним органом да исходује решење о одобрењу извођења радова на адаптацији грејања, изграђеној на катастарској парцели 5681 КО Вршац, број 46-41/2017 од 2. августа 2017. године;
     9. Решење о давању  сагласности Институту за кардиоваскуларне болети Војводине, Сремска Каменица,  да може, у складу са законом, исходовати документацију непоходну за извођење радова на адаптацији трећег спрата зграде Института, изграђеној  на катастарској парцели број 522/1 КО Сремска Кменица, број: 46-452/2017 од 2. августа 2017. године;
Вести ,28. јул 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 26. јула 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој пољопривреднј школи Зрењанин, Зрењанин, да може - у складу са законом - дати у закуп простор на школској економији, у Улици Михајловачка бб, а која је изграђена на катастарској парцели број 13472/1 КО Зрењанин,  број: 46-244/2017 од 26. јула 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Карловачкој гимназији, Сремски Карловци, да може - у складу са  законом - дати у закуп пословни простор -кантину, која је изграђена на катастраској парцели број 1057 КО Сремски Карловци,  број: 46-308/2017 од 26. јула 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Средњој школи "Доситеј Обрадовић" Нови Кнежевац, да може - у складу са законом - пред надлежним органом да исходује решење о одобрњу извођења радова на санацији фасаде и кровне конструкције, електроенергетске инсталације и исистема громобранске заштите фискултурне сале, број: 46-286/2017 од 26. јула 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији"Светозар Марковић" Нови Сад, да у име Аутономне покрајине Војводине, у складу са Законом о озакоњењу објеката спороведе поступак озакоњења бесправно изграђеног другог спрата у згради гимназије, изграђеног на катастарској парцели број 10012 КО Нови Сад I,  број: 46-367/2017  од 26. јула 2017. године;
5.  Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић" Црвенка, да може - у складу за законом - предузети извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних просторија и подова на катастарској парцели број 3065/4 КО Црвенка, број: 46-328/2017  од 26. јула 2017. године;
6. Решење о давању сагласности Гимназији "Борислав Петров Брац" Вршац, да може, у складу са законом извести радове на реконструкцији елетричне инстлације у делу зграде изграђене на катастарској парцели број 6091 КО Вршац,  број 46-109/2017  од 26. јула 2017. године;
7. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-346/2017  од 26. јула 2017. године;
8. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине доградњом и о давању сагласности за извођење радова на санацији објекта на катастарској парцели број: 2216 КО Кањижа , број: 46-91/2017 од 26. јула 2017. године;       
9.  Закључак о прихватању Иннформацијје о установављавању права стварне службености на катастарским парцелама број 13926 и 13953 Ко  Панчево, ради узградње прикључног гасовода, број: 46-279/2016 од 26. јула 2017. године;
         10. Закључак  о одбијању захтева за пренос јавне својине на непокретностима у Врднику, Улица 26. октобра  број 1, број: 46-90/2016
         11. Решење о давању сагласности Основној школи "Јован Стерија Поповић", Вршац да може, у складу са законом, дати у закупи фискултурну                                салу  и  пратеће просторије школе , изграђене на катастарској парцели број 7606 КО Вршац;
        12. Решење о давању сагласности Установи студентског стандарда Студентски центар Нови Сад, да може у складу са законом, провести поступак                парцелације и препацелације катастарске парцеле број 1174 и 1173 Ко Нови Сад II, broj: 46-478/2016;
       
             Вести ,21. јул 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. јула 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за извођење радова на санацији водоводног цевног развода у згради Клинике за гинекологију и акушерство, број: 46-320/2017 од 19. јула 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Клиничког центру Војводине, Нови Сад,  да може -  у складу са законом - пред надлежним органом да исходује решење о о добрењу извођења радова на реконструкцији Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, изграђенoj на катастарској парцели број: 7569/1 КО Нови Сад I, број: 46-388/2017 од 19. јула 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, да може - у складу са законом- пред надлежним органом да исходује решење о одобрњу извођења радова на реконструкцији и санацији Клинике за болести ува, грла и носа, број: 46-387/2017 од 19. јула 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за извођење радова на адаптацији зграде Клинике за гинекологију и акушерство, број: 46-319/2017  од 19. јула 2017. године;
5.  Решење о давању сагласности Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, да може - у складу за законом - пред наделжним органом да исходује грађевинску дозволу којом се одобрава извођење радова на изградњи Одсека за магнетну резонанцу при Институту за  здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, фаза 1, број: 46-335/2017  од 19. јула 2017. године;
6. Решење о давању сагласности Филозофском факултету Нови Сад, да може, у складу са законом предузети извођење радова на санацији електричних развода ормара старог развода,  број 46-89/2017  од 19. јула 2017. године;
7. Закључак о давању на коришћење путничких возила у јавној својини Аутономне покрјаине Војводине Управи за заједничке послове покрајинских органа, број: 46-121/2016  од 19. јула 2017. године;
8. Закључак о стављању ван снаге Закључка о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом, на катастарској парцели број 586 КО Сот и извођење радова на уређењу комплекса прихватног центра Принциповац, број: 46-418/2016  од 19. јула 2017. године;
      
Вести , 13. јул 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 12. јула 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Ковин", Ковин, да може, у складу са законом, пред надлежним органом да исходује решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији, адаптацији и енергетској санацији зграде број 20, изграђеној на катастарској парцели број 69 КО Ковин,  број: 46-368/2017 од 12. јула 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Никола Вукчевић" Сомбор, да може у складу са законом, пред надлежним органом да исходује грађевинску дозволу за извођење радова на доградњи, адаптацији и реконструкцији дела објекта школе, ради учестовавања на домаћим и међународним конкурсима,  број: 46-452/2016 од 12. јула 2017. године;
3. Решење о давању саглааности Гимназији "Вељко Петровић", Сомбор  да по обезбеђењу неопходних финансијских средстава, приступи извођењу радова на уградњи опреме у објекту фускултурне сале, број: 46-251/2017 од  12. јула 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи Жарко Зрењанин", Маглић, да може, у складу са законом, дати у закуп школски простор, изграђен на катастарској парцели број 1186/1 КО Маглић,  број: 46-399/2016  од 12. јула 2017. године;
5.  Решење о давању сагласности Основној школи "Братство - јединство" Панчево,  да може - складу за законом - предузети ивођење радова на зидању ограде на катастарској парцели број 247/2 КО Војловица,  број: 46-279/2017  од 12. јула 2017. године;
Вести , 7. јул 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. јула 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Гимназији "20. октобар" Бачка Паланка, да може, у складу са законом, спровести поступак парцелације и препарцелације катастарске парцеле број: 3172, 3173/1 3173/2, 3175 и 3176 Ко Бачка Паланка-град,  број: 46-119/2017 од 5. јула 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Установи студентског стандарда Студентски центар Нови Сад, да може у складу са законом, дати у закуп смештајне капацитете, број: 46-348/2017 од 5. јула 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Сенћанској гимназији, Сента, да може да изведе радове на адаптацији и санацији зграде гимназије, број: 46-331/2017 од 5. јула 2017. године;
4. Решење о давању сагласности Институту БиоСенс из Новог Сада, да може, у складу са законом, провести поступак парцелације и препарцелације парцеле број 3660/4 КО Нови Сад II,  број: 46-378/2017  од 5. јула 2017. године;
5.  Решење о давању сагласности Средњој стручниој школи "4. јули" Врбас, да може - складу за законом - дати у закуп школске просторе,  број: 46-296/2017  од 5. јула 2017. године;
6. Решење о давању сагласности Технолошком факултету Нови Сад, да може, у складу са законом предузети извођење радова на реконструкцији -  изради противпожарног излаза из магацинског простора на кп. 3655 КО Нови Сaд II, број 46-246/2017  од 5. јула 2017. године;
7. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине доградњом "Сенћанске гимназије" Сента, број: 46-234/2017  од 24. маја 2017. године;
8. Решење о давању сагласности Вискј школи струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице, Суботица, да може- у складу са законом - дати у закуп фискултурну салу,  број 46-259/2017  од 5. јула 2017. године.
ВЕСТИ, 30. јун  2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 28. јуна 2017. године донела следеће акте:
1. Закључак о покретању поступка преноса права јавне својине Републике Србије на Аутономну покрајину Војводину - без накнаде - на непокретностима у Новом Саду, Игњата Павласа број 3-7,  број: 46-61/2017 од 28. јуна 2017. године;
2. Решење о давању сагласности, Општој болници Сремска Митровица, да може у складу са законом - и подзаконским актима дати у закуп (продужити уговор о закупу) пословни простор - просектура, изграђене ка катастарској парцели број 2832 КО Сремска Митровица, број: 46-304/2017 од 28. јуна 2017. године;
3.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-315/2017 од 28. јуна 2017. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-325/2017 од 28. јуна 2017. године;
5. Решење о давању сагласности Вишем суду у Сомбор, да, може - у складу са законом, у име и за рачун Аутономне покрајине Војводине као инве ститор - вршити инвеститорске послове у погледу израде пројектно - техничке документације и исходовања грађевинске дозволе за доградњу објекта и уградњу лифта  на катастарској парцели број 5983 КО Сомбор - 1, број: 46-349/2017 од 28. јуна 2017. године.

 Вести , 23. јун 2017. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 21. јуна 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој техничкој школи струковних студија Суботица, да може - у складу са законом - да предузме извођење радова на текућем одржавању зграде на катастарској парцели број 7259 Ко Доњи град, број: 46-217/2017 од 21. јуна 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић" Црвенка, да по обезбеђењу непоходних финансијских средстава, приступи извођењу   радова на замени пода школско - спортске сале, на катастарској парцели број 2429/1 Ко Црвенка,  број: 46-209/2017 од  21. јуна 2017. године;
3. Закључак о давању на коришћење, без, накнаде, покретних ствари у јавној своијини Аутономне покрајине Војводине Развојној агенцији Војводине доо Нови Сад, Стражиловска улица број 2. Нови Сад, број: 46-254/2017 од 21. јуна 2017. године;
        Вести , 16. јун 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 14. јуна 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Др Славољуб Бакалавић" Вршац, Подвршанска 13, Вршац, да може, у складу са законом, исходовати грађевинску дозволу за изградњу дневног боравка лечених зависника од алкохолизма, на катастарској парцели број 4973 КО Ввшац,  број: 46-249/2017 од 14. јуна 2017. године;
2. Закључак о одбијању захтева за продају апартмана 218 у Одмаралишту "Војводина" у Игалу, број: 46-1854/2017 од 14. јуна 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи Вршац, Улица архитекте Брашована број 1, да може - у складу са законом - дати у закуп салу бившег ресторана, изграђене на КП 9688/22 КО Вршац, број: 46-441/2016 од 14. јуна 2017. године;
4. Закључак о давању на коришћење без накнаде, Граду Панчеву зграде у Панчеву, на катастарској парцели 4155 КО Панчево, Трг краља Петра I број 2, број 46-128/2017  од 14. јуна 2017. године;
         5.  Закључак о установљавању стварне службености на катастарском парцелама број 13926 и 13953 Ко Панчево у корист Јавног предузећа Србијагас" Нови Сад, број 46-279/2016  од 14. јуна 2017. године;
         6.  Решење о давању сагласности Гимназији "Михајло Пупин" Ковачица, Николе Тесле број 57, да може у складу са законом, дати закуп фискултурну салу и помоћну зграду на катастрој парцели број 1784/1 КО Ковачица, број 46-10/2017  од 14. јуна 2017. године;
        7. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи "Јосиф Панчић" Панчево, Новосељански пут број 31, Панчево, да може- у складу са  законом - дати у закуп ветеринарску зграду изграђену на катастарској парцели  606/2 КО Панчево, број 46-233/2017  од 14. јуна 2017. године;
       8. Решење о давању сагласности Средњој пољопривредној школи Зрењанин, Македонска број 2, да може - у складу са законом - дати у закуп  пословни простор у оквиру зграде школе у Зрењанину, изграђеној на катастарској парцели3101 КО Зрењанин I, број 46-260/2017 од 14. јуна 2017. године;
     9. Решење о давању  сагласности Основној школи "СтеванАлексић", Јаша Томић, да може, у складу са законом, дати у закзп пословни простор изгрђен на катастарској парцели број 1250/1 КО Јаша Томић, број: 46-195/2017 од 14. јуна 2017. године;
    10. Решење о давању сагласности Гимназији и економској школи "Светозар Милетић" Србобран, да може - у складу са законом - дати у закуп свечану      салу  изграђену на катастарској парцели број 5307/2 КО Србобран, број: 46-112/2017 од 14. јуна 2017. године;
   11. Решење о давању сагласности Покрајинском заводу за заштиту природе,Нови Сад, да може -  у складу са законом и подзаконским актима - дати у  закуп амфитеатар изграђен на катастарској парцели број 772/2 КО Нови Сад II, број: 46-14/2017 од 14. јуна 2017. године;
  12. Решење о давању сагласности ОИСШ "Жарко Зрењани" Суботица, да може - у складу са законом - дати у закуп помоћну зграду, изграђену   на катарској парцели број 6686/1 КО Доњи гртад, број : 46-84/2017 од 14. јуна 2017. године;
 13. Решење о давању сагласности ОШ "Вук Караџић" Вршац, да може- у складу са зконом- дати у закуп школски простор , изграђен на катастарској парцели број 4067 КО Вршац, број: 46-400/2016 од 14. јуна 2017. године;        
Вести , 9. јун 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. јуна 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Кањижа, Алеја кестенова број 14, Кањижа, да може - у складу са законом-предузети извођење радова на изградњи пожарног степеништа,  број: 46-91/2017 од 7. јуна 2017. године;
Вести , 26 . мај 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. маја 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Хајдук Вељкова 1,  Нови Сад, да може, пред надлежним за послове државног премера и катастра, извршити провођење промене - упис права коришћења у корист Клиничког центра Војводине на непоретностима изграђеним на катастарској парцели број 7689/1 КО Нови Сад 1, на којима је дозвољен упис права јавне својине у корист АПВ ,  број: 46-133/2017 од 24. маја 2017. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-406/2016 од 24 .маја 2017. године;
3. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-77/2017 од 24. маја 2017. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-78/2017  од 24. маја 2017. године;
5.   Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-203/2017  од 24. маја 2017. године;
         6.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-219/2017  од 24. маја 2017. године;
         7. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-234/2017  од 24. маја 2017. године;
         8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-234/2017  од 24. маја 2017. године;
Вести , 19 . мај 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. маја 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин, Пригревичка бб, Апатин,  да може, у складу са законом, пред надлежним органом да исходујуе грађевинску дозволу за изградњу отвореног спортског терена на КП број: 3664/5 КО Пригревица , број: 46-136/2017 од 17. маја 2017. године;
Вести , 10 . мај 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. маја 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој техничкој школи струковних студија, Ђорђа Стратимировића 23, Зрењанин,  да може, у складу са законом, предузети извођење радова на  првој фази реконструкције дела крова лево од главног улаза , број: 46-45/2017 од 5. маја 2017. године.
Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.