ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

 ukidanje-pecata

  

Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини аутономне покрајине војводине ("Службени лист АП Војводине", бр. 45/18)

Покраjинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покраjине Војводине („Службени лист АП Војводине“ бр. 42/18) ступила је на снагу 6. септембра 2018. године

 

Вести, 7. новембар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. новембра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Покрајинском заводу за заштиту природе Нови Сад, да у поновљеном поступку јавног оглашавања за отуђење путничких аутомобила из јавне својине АПВ, умањи вредност путничког возила на 80% од почетне вредности,  127 број: 46-1267/2019 од 5. новембра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Медицонској школи "Драгиња Никшић" Сремска Митровица, да може у име АПВ - исходовати решење о одобрењу извођења радова на КП 3058/2 Ко Сремска Митровица, 127 број:  46-1285/2019 од  5. новембра 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Клиничког центра Војводине, Нови Сад,  127 број: 46-1330/2019 од  5. новембра 2019. године;

 

Вести, 4. новембар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 30. октобра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу "Новосадска топлана" Нови Сад, за извођење радова на реконструкцији вреловода нa КП 3660/9 и 3661/2 Ко Нови Сад II,  127 број: 46-989/2019 од 30. октобра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи "Вршац", да може дати у закуп фискултурну салу, која се налази на КП 9688/1 Ко Вршац,    127 број:  46-1149/2019 од  30. октобра 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице Суботица,  127 број: 46-1250/2019 од  30. октобра 2019. године;
4. Закључак о стављању ван снаге Закључка о прибављању непокретности у јавну својину АПВ, изградњом бунара за снабдевање водом, на КП 586 КО Сот, 127 број 46-537/2017 од  30. октобра 2019. године;    
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине,  127 број 46-1129/2019  од  30. октобра 2019. године;   
6. Закључак о преносу права коришћења на покретној ствари са Института за јавно здравље Војводине на Клинички центар Војводине, 127 број: 46-1266/2019 од 30. октобра 2019. године;
7. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број: 46-1237/2019 од 30. октобра 2019. године
8.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  127 број: 46-1333/2019 од 30. октобра 2019. године

 

Вести, 31. октобар 2019. године

Аутономна покрајина Војводина је 31. октобра 2019. године, закључила  Уговор 127 Број 46-1015/2019, о отуђењу непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, у Бикић Долу, Чапајева 67 

Вести, 24. октобар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 23. октобра 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретне стваиру јавну својуну АПВ за потребе Управе за заједничке послове покрајинских органа,  127 број: 46-1328/2019 од 23. октобра 2019. године;
2. Закључак којим се прихвата Модел уговора о давању на коришћење, без накнаде, возила за превоз пацијената на дијализу у јавној својини АПВ на одређено време, покретних ствари у јавној својини АПВ, у општинама за потребе домова здравља,  127 број:  46-90/2019-1 од  23. октобра 2019. године;
3. Закључак којим се прихвата Уговор о давању на коришћење без накнаде покретних ствари и јавној својини АПВ Удружењу грађанки и грађана "Центар за подршку женама", Кикинда, 127 број: 46-1075/2019 од  2. октобра 2019. године;
4. Закључак о давању на коришћење без накнаде, на неодређено време, покретних ствари у јавној својини АПВ Удружењу грађана и грађанки "Центар за подршку женама" Кикинда, 127 број 46-208/2019-1  од  23. октобра 2019. године;    
5. Закључак о давању на коришћење покретних ствари у јавној својини АПВ Покрајинском секретаријату за здравство,  127 број 46-208/2019-2  од  23. октобра 2019. године;   
6. Закључак о прибављању у јавну својину АПВ покретне ствари и о давању права коришћења на покретним сварима у јавној својини АПВ здравственим установама , за потребе Центра за жртве сексуалног насиља,  127  број: 46-208/2019-3 од 23. октобра 2019. године;
7. Закључак о о прибављању непокретности у јавну својину АПВ, доградњом- путничког лифта и о давању сагласности Геронтолошком центру Зрењанин за извођење радова,   127 број: 46-1157/2019 од 23. октобра 2019. године
8. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Клиничког центра Војводине Нови Сад, 127 број: 46-1247/2019 од  23. октобра 2019. године;       
 

Вести, 21. октобар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 16. октобра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Панчево, да у име АПВ, пред надлежном службом за катастар непокретности спроведе поступак исправке погрешно уписане спратности и габаритних димензија објеката уписаних у лист непокретности број 1449 Ко Панчево,  127 број: 46-1027/2019 од 16. октобра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности  Гимназији "Лаза Костић" Нови Сад, да може у име АПВ, исходовати грађевинску дозволу потребну за извођење радова на изградњи фискултурне сале на КП 7135/1 Ко Нови Сад II,    127 број:  46-1175/2019 од  16. октобра 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи "Иван Горан Ковачић" Станишић, да може у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на адаптацији спортског терена, постављање монтажних трибина и справа за вежбање на Кп 1499/1 Ко Станишић,  127 број: 46-1174/2019 од  16. октобра 2019. године;
4. Закључак о преносу права коришћења на непокретности у Суботици, са Економског факултета Суботица, на Центар за породични смештај и усвојење  Суботица, 127 број 46-828/2019 од  16. октобра 2019. године;    
5. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, у Бикић Долу, Чапајева 67,  127 број 46-1015/2019  од  16. октобра 2019. године;   
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Управе за заједничке послове покрајинских органа,  број: 46-1212/2019 од 16. октобра 2019. године.

Вести, 11. октобар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 9. октобра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Виској школи струковних студија образовање васпитача и тренера, Суботица, да може у име АПВ, спровести поступак озакоњења објеката изграђених делом на КП 2267/3 Ко Нови град, и кп 2263/2 Ко Нови град,  127 број: 46-1077/2019 од 9. октобра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Врбас, за извођење радова на адаптацији котларнице, која се налази на Кп 511 Ко Куцура,    127 број:  46-1123/2019 од  9. октобра 2019. године;
3. Закључак о покретању поступка преноса права јавне својине на КП 3653/1 3653/9, 3653/10 и 3653/11 Ко Нови Сад II, са Града Новог Сада на Аутономну покрајину Војводину,   127 број: 46-1075/2019 од  2. октобра 2019. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Завода за јавно здравље Зрењанин, 127 број 46-1160/2019 од  9. октобра 2019. године;    
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Геронтолошког центра Зрењанин, 127 број 46-1158/2019 од  9. октобра 2019. године.

Вести, 7. октобар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 2. октобра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за извођење радова на реконструкцији објекта изграђеног на КП 7569/1 Ко Нови Сад I, означен ка о зграда здравства - Интерна клиника, број зграде 6,  127 број: 46-920/2019 од 2. октобра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Ђуро Салај" Суботица, да може у име АПВ, спровести поступак озакоњења дела објекта на КП 445 Ко Стари Град, зграда број 2,   127 број:  46-1076/2019 од  2. октобра 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Управи за капитална улагања Нови Сад, да може у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији и промени намене објеката изграђених на КП 52 и 53 КО Нови Сад II,  127 број: 46-1075/2019 од  2. октобра 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за извођење радова на реконструкцији објекта изграђеног на КП 7569/1 КО Нови Сад I,  означен као зграда здравства  - неурохирургија, зграда број 4, 127 број 46-1165/2019 од  2. октобра 2019. године;    
5. Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић" Нови Сад, за давање у закуп пословних просторија које се налазе у објекту школе, изграђених на Кп 336 ко Нови Сад,  127 број 46-1154/2019  од  2. октобра 2019. године;   
6. Решење о давању сагласности Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин, да може, у име АПВ, сповести поступак озакоњења објекта број 4, изграђеног на КП број 3, Ко Ковин,  број: 46-1104/2019 од 2. октобра 2019. године;
7. Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини АПВ у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6, непосредном погодбом, Новинско - издавачкој установи "Либертатеа" Панчево,   127 број: 361-14/20192019 од 2. октобра 2019. године
8. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Клиничког центра Војводине Нови Сад, 127 број: 46-1166/2019 од  2. октобра 2019. године;       
9.  Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Термал" Врдник, 127  број. 46-1110/2019 од 2. октобра 2019. године;            
10. Закључак о о прихватању Огласа о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својину АПВ, јавним оглашавање, у поступку јавног надметања,   127 број: 46-196/2019 од 2. октобра 2019. године.

Вести, 30. септембар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 25. септембра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске усуге, Београд, да за потребе Факултета техничких наука Нови Сад, постави сензор за мерење нивоа електромагнетског поља на крову зграде факултета, изграђене на КП. 3664 КО Нови Сад II, 127 број: 46-439/2019 од 25. септембра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Граду Суботица, за извођење радова на енергетској санацији објеката изграђених на кп 3630 КО Стари Град ,  127 број:  46-1024/2019 од  25. септембра 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Института за јавно здравље Војводине, 127 број: 46-1080/2019 од  25. септембра 2019. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број 46-1142/2019 од  25. септембра 2019. године.

Вести, 18. септембар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. септембра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Јавном прВедузећу "Чистоћа" Нови Сад, за извођење радова на постављању типизираних контејнера са улошком за подземно скупљање отпада на Кп 7526/1 и 7526/2 КО Нови Сад I,  127 број: 46-1008/2019 од 17. септембра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Јавном предузећу "Топлификација" Сремска Митровица, за извођење радова на адаптацији примарног дела топловода на КП 2970/2 Ко Сремска Митровица,  127 број:  46-1013/2019 од  17. септембра 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Техничкој школи "Иван Сарић" Суботица, да може дати у закуп фискултурну салу укупне површине 1534 м2 , на КП 6645/1 Ко Доњи Град, 127 број: 46-1019/2019 од  17. септембра 2019. године;
4. Закључак о прибављању у јавну својину АПВ, путем изградње, паркинг простора у Суботици, за потребе Студентског центра "Суботица", и о давању сагласности Студентском центру "Суботица", за извођење радова на партерном уређењу КП 19526 Ko  Стари град, 127 број 46-981/2019 од  17. септембра 2019. године;    
5. Закључак о одбијању захтева Општине Врбас, за прибављање у јавну својуну Општине Врбас КП 615 и 616 Ко Змајево, које је у јавној својини АПВ,  127 број 46-149/2019  од  17. септембра 2019. године;   
6.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-807/2019  од 17. септембра 2019. године.

Вести, 16. септембар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 11. септембра 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Институту за онкологију Војводине, Сремска Каменица, за извођење радова на адаптацији осветљења у просторијама објекта изграђеног на Кп број: 5220/1 КО Сремска Каменица,  127 број: 46-970/2019 од 11. септембра 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Општој болници "Ђорђе Јоановић" Зрењанин, да може дати у закуп објекте изграђене на кп 7770/1 КО Зрењанин I,   127 број:  46-972/2019 од  16. септембра 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Средњој школи "Лукијан Мушицки" Темерин, да може, у име АПВ, спровести поступак озакоњења објекта изграђеног без одобрења за градњу на КП број: 4689/2 Ко Темерин, 127 број: 46-881/2019 од  11. септембра 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Средњој машинској школи Нови Сад, да може дати у закуп школску кантину, на КП 4828 Ко Нови Сад I, 127 број 46-1005/2019 од  11. септембра 2019. године;    
5. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине АПВ - путем рушња објекта у Зрењанину,  127 број 46-983/2019  од  11. септембра 2019. године;   
6. Закључак о преносу права коришћења на делу зграде у Новом Саду, Дунавска број 37 са Музеја Војводине на Музеј Савремене уметности Војводине,  број: 46-85/2015  од 11. септембра 2019. године;
7. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину АПВ- изградњом- објекта за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац,  127 број: 46-971/2019 од 11. септембра 2019. године
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице Панчево, 127 број: 46-1041/2019 од  11. септембра 2019. године;       
9.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потребе Геронтолошког центра Нови Сад, 127  број. 46-1038/2019 од 11. септембра 2019. године;            
10. Закључак о прибављању покретних ствари - мобилних брана у јавну својину АПВ,  127 број: 46-398/2019 од 11. септембра 2019. године;
11. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својун АПВ за потребе Дома за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац, Нови Бечеј, 127  број: 46-1010/2019 од 11. септембра 2019. године;
 12 .Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својуну АПВ, за потребе Управе за заједничке послове покрајинских органа, 127 број. 46-1072/2019 од 11. септембра 2019. године. 

Вести, 3. септембар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 2. септембра 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању, доградњом, инфраструктурног објекта на катастарским парцелама број: 3253, 3254, 3255 и 3257 Ко Ветерник у јавну својину АПВ и о давању сагласности за извођење радова, за потребе Дома "Ветерник" Ветерник, 127  број: 46-241/2018 од  2. септембра 2019. године.

 Вести, 30. август 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 28. августа 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Граду Новом Саду, Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, да може - у име АПВ- извести радове на изградњи јавног осветљења, 127  број: 46-996/2019 од  28. августа 2019. године;
2.Решење о давању сагласности Граду Новом Саду, Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, за извођење радова на уградњи опреме и подлоге за дечије игралиште на катастарској парцели број. 7526/1 КО Нови Сад I,  127 број:  46-968/2019 од  28. августа 2019. године.

Вести, 2. август 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 31. јула 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Природно - математичком факултету  да може, у складу са законом, спровести поступак парцелације и препарцелације КП 3673/4 и 3673/5 Ко Нови Сад II,  број: 46-777/2019 од  31. јула 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Факултету техничких наука Нови Сад, да може у име АПВ, закључити уговоре са надлежним огранима, предузећима, односно правним субјектима и плаћати трошкове који настају изградњом Научнотехнолошког парка у Кампусу Универзитета у Новом Саду, фаза I,  број:  46-552/2017 од  2. августа 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Економско -трговинској школи "Вук Караџић" Стара Пазова, за извођење радова на адпатацији осветљења у делу објекта изграђеном на кп 1587 Ко Стара Пазова,  број: 46-757/2019 од  31. јула 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Пољопривредном факултету у Новом Саду, да може дати у закуп пословне просторије изграђене на КП 3655 Ко Нови Сад II,  број 46-786/2019 од 31. јула 2019. године;    
5. Закључак о преносу права коришћења на непокретности у Кикинди, Ђуре Јакшића 53, са са Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикиндана на Геронтолошки центар Кикинда,  број 46-781/2019  од  31. јула 2019. године;   
6. Закључак о отуђењу путничког возила из јавне својине АПВ, број: 46-245/2019  од 31. јула 2019. године;
7. Закључак о прихватању на коришћење два санитетска возила у јавној својини Републике Србије, на неодређено  време, без накнаде, за потребе Опште болнице Суботица и Опште болнице Сремска Митровица,  број: 46-394/2019 од 11. јуна 2019. године
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине, број: 46-822/2019 од  31. јула 2019. године;       
9.  Закључак о установљавању права стварне службености на катастарској парцели број 4047/3 Ко Футог, број. 46-318/2012 од 31. јула 2019. године;            
10. Закључак којим се предлаже Граду Панчеву давање на коришћење, без накнаде, на неодређено време, непокретности у јавној својини Града Панчева, АПВ - за потребе Машинске шкиле Панчево  број. 46-730/2019 од 31. јула 2019. године;
11. Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини АПВ у Новом Саду, Булевар Михајла Пуоина 6, непосредном погодбом, Друштву новинара Војводине Удружења новинара Србије , број. 361-13/2018 од 31. јула 2019. године;
12 .Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број. 46-778/2019 од 31. јула 2019. године;
13. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број. 46-802/2019 од 31. јула 2019. године;
14. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број. 46-896/2019 од 31. јула 2019. године.

Вести, 8. јул 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. јила 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој школи Нови Бечеј, за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта изграђеног на КП 5624/1 КО Нови Бечеј, број: 46-700/2019 од  3. јула 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Бечеј, да може у име АПВ, спровести поступак озакоњења објеката  на КП 507 КО Бечеј  и 1388 КО Бачко Петрово Село,  број:  46-642/2019 од  3. јула 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Средњошколском дому Нови Сад, да може у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на увођењу система за дојаву пожара у објектима изграђеним на КП 9759 Ко Нови Сад I,  број: 46-731/2019 од  3. јула 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Основној и средњј шкли "9.мај" Зрењанин, за извођење радова на санацији дела фасаде дела крова, на објекту изграђеном на КП 6456 КО Зрењанин, као и на санацији радионице која се налази у том објекту,  број 46-648/2019 од 3. јула 2019. године;    
5. Решење о давању  сагласности Средњој школи "Доситеј Обрадовић" Нови Кнежевац, за извођење радова на санацији фасаде и кровне конструкције фискултурне сале  која се налази у објекту изграђеном на КП 326/1 Ко Нови Кнежевац,  број 46-708/2019  од  3. јула 2019. године;   
6. Решење о давању сагласности Музичкој школи Суботица, да може дати у закуп просторије које се налазе у приземљу објекта изграђеног на КП 6046 Ко Доњи Град, број зграде 1,  број: 46-665/2019  од 3. јула 2019. године;
7. Закључак о преносу права коришћења на покретним стварима у јавној својини АПВ, с Клиничког центра Војводине на Специјалну болницу за психијатријске болести "Ковин" Ковин, број: 46-600/2019 од 3. јула 2019. године;
8. Закључак о прибављању инфраструктурног објекта у јавној својини АПВ, изградњом водоводне мреже на КП 586 Ко Сот (Прихватни центар Принциповац), број: 46-452/2019 од  3. јула 2019. године;       
9.  Закључак којим се прихвата Информација о потреби издавања брисовне дозволе за упис заложног права установљеног у корист АПВ на основу Уговора о откупу стана од 31. маја 1996 године, број:  360-105/1996 од 3. јула 2019. године.
Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.