ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

ВЕСТИ, 27. март 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 22. марта 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Музичкој школи "Јосиф Маринковић", Трг Слободе 7, Зрењанин, да може - у складу са законом - предузети извођење радова на санацији кровног венца, на објекту изграђеном на парцели број 5835/3 КО Зрењанин I, број: 46-487/2016 од 22. марта  2017. године;
2. Решење о давању сагласности Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, Ловћенска 16, Нови Сад да може - у складу  са законом - дати у закуп просторију, површине 12м2,  на адреси Ловћенска 16, број: 46-417/2016 од  22. марта 2017. године;
3. Закључак о прихватању информације о давању у закуп пословног простора у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6, на првом спрату, укупне површине 119,40 м2 , непосредном погодбом Националној служби за запошљавање са седиштем у Крагујевцу, Светозара Марковића број 37,  број: 361-17/2016 од 22. марта 2017. године;
4. Закључак о  давању права коришћења на покретној ствари, у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, Геронтоошком центру Кикинда, Генерала Драпшина 99, број: 46-80/2017  од 22. марта 2017. године.

 

ВЕСТИ, 15. март 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 8. марта 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Комесаријату за избеглице и миграције, Народних хероја број 4, Београд, да може - у складу са зконом - предузети извођење радова на реконструкцији сутерена у објекту Принциповац,  број: 46-418/2016 од 8. марта  2017. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број:  46-483/2016 од  8. марта 2017. године;
3. Закључак о прихватању информације о давању у закуп пословног простора у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6, на првом спрату, укупне површине 79,6 м2 , Покрајинском фонду за развој пољопривреде,  број: 361-3/2017 од 8. марта 2017. године;
4. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом на катастарској парцели број 586 КО Сот и извођење радова на уређењу комплекса прихватног центра Принциповац, број: 46-418/2016  од 8. марта 2017. године.

 

ВЕСТИ, 3. март 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 1. марта 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности на текст предлога споразума о коришћењу објекта изграђеног на катастарској парцели број 4037/1 КО Сремска Каменица, уписаној у лист непокретности број: 7945, који закључују Установа за децу и омладину Дечје село " Др Милорад Павловић" Сремска Каменица и Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад  број: 46-334/2016 од 1. марта  2017. године;
2. Закључак о давању на коришћење - без накнаде - пословног простора на 2. српату административне зграде у Новом Саду, на Булевару Михајла Пупина број 6 ,  број: 361-15/2013 од 1. марта 2017. године;
3. Закључак о давању у закуп пословног простора у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 6, на првом спрату, укупне површине 119,40м2 , непосредном погодбом, Националној служби за запошљавање Београд, Краља Милутина број 8 ,  број: 361-17/2016 од 1. марта 2017. године;
ВЕСТИ, 27. фебруар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 22. фебруара 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Заводу за јавно здравље Зрењанин, Улица др Емила Гаврила 15, Зрењанин, да може, у складу са законом, предузети извођење радова на инвестиционом одржавању - зграде здравства у Зрењанину, на адреси др Емила Гаврила 15,  број: 46-444/2016 од 22. фебруара 2017. године;
2. Закључак о неприватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-490/2016 од 22. фебруара 2017. године;
3. Закључак о прихватању на коришћење покретних ствари у јавној својини Републике Србије, без накнаде - за потребе Пољопривредног факултета Нови Сад, Универзитета у Новом Саду ,  број: 46-48/2017 од 22. фебруара 2017. године;
ВЕСТИ, 13. фебруар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. фебруара 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Жарко Зрењанин" Обровац, да може, у складу са законом, дати у закуп фискултурну салу , број: 46-431/2016 од 7. фебруара 2017. године;
ВЕСТИ, 6. фебруар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 1.фебруара 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Архиву Војводине, Дунавска 35, Нови Сад, да може, у складу са законом, пред надженим ограном да исходује решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији постојеће ограде око зграде Архива Војводине, број: 46-25/2017 од 1. фебруара 2017. године;
2. Решење о давању сагласности Дому ученика "Никола Војводић", Бранка Вујина 13, Кикинда, да може у складу са законом, дати у закуп кухињу , која се налази у улици Ђуре Јакшића број 53, Кикинда,  број: 46-445/2016 од 1. фебруара 2017. године;
3. Решење о давању сагласности Дому ученика "Никола Војводић", Бранка Вујина 13, Кикинда, да може, по захтеву купца, одобрити извођење радова на унутрашњој гасној инсталацији у закупљеном пословном простору, као и прикључење на дистрибутивни систем природног гаса, као и радове који имају карактер инвестиционог одржавања у објекту који се налази у улици Ђуре Јакшића број 53, Кикинда,  број: 46-445/2016 од 1. фебруара 2017. године;
ВЕСТИ, 1. фебруар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 25. јануара 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Медицинској школи "7. април" Нови Сад, Војводе Книћанина 1, да може, у складу са законом, дати у закуп кантину, број: 46-479/2016 од 25. јануара 2017. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-356/2016 од 25. јануара 2017. године;
3. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-443/2016 од 25. јануара 2017. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-466/2016  од 25. јануара 2017. године.  
ВЕСТИ, 23. јануар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 18. јануара 2017. године донела следеће акте:
1. Закључак о отуђењу иделаног дела непокретности у јавној својини Аутономне покрјаине Војводине у Новом Саду, на Булевару ослобођења број 14, по праву прече куповине непосредном погодбом, број: 46-167/2016 од 18. јануара 2017. године;
ВЕСТИ, 16. јануар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 11. јануара 2017. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка број 4, Сомбор да може, у складу са законом, предузети извођење радова на постављању спољње хидрантске мреже и реконструкције инсталација нужне расвете, у улици Подгоричка број 4, у Сомбору, број: 46-430/2016 од 11. јануара 2017. године;
2..Решење о давању сагласности, Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Маршала Тита 77, Нови Бечеј   да може у складу са законом - пред надлежним органом да исходује решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији крова на помоћној згради, на адреси Милошев пут број 8, Нови Бечеј, број: 46-464/2016 од 11. јануара 2017. године;
3.Решење о давању сагласности, Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Маршала Тита 77, Нови Бечеј   да може у складу са законом - пред надлежним органом да исходује решење о одобрењу извођења радова на замени с реконструкцијом постојећег кровног покривача на згради за заштиту одраслих и старих лица, на адреси Маршала Тита 62, Нови Бечеј, број: 46-465/2016 од 11. јанауара 2017. године;
4. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине - објекта котларнице на биомасу за потребе Дома за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" број: 46-277/2016 од 11. јануара 2017. године.   

 

ВЕСТИ, 5. јануар 2017. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 28. децембра 2016. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, Изворска број 3 Суботица, да може, у складу са законом дати у закуп пословни простор,   број: 46-306/2016 од 28. децембра 2016. године;
2. Решење о давању сагласности Општој болници "Др Радивој Симоновић" Сомбор, Војвођанска улица број 75, да може у складу са законом, дати у закуп пословни простор,  број: 46-311/2016 од 28. децембра  2016. године;
3.Решење о давању сагласности Институту за јавно здравље Војводине, Футошка број 121, Нови Сад, да може у складу са законом, предузети извођење радова на комлетној реконструкцији објекта здравства и помоћне зграде на адреси Руђера Бошковића број 48, Нови Сад, број: 46-315/2016 од 28. децембра 2016. године;
4. Решење о давању сагласности Хемијско - технолошкој школи, Максима Горког 53, Суботица, да може у складу са законом, пред надлежнм органом да исходује решење за одобрење извођења радова на адаптацији, санацији и реконструкцији фасада, унутрашњег простора објекта и фискултурне сале,  број: 46-366/2016 од 28. децембра 2016. године;
5.Решење о давању сагласности Гимназији "Светозар Марковић", Нови Сад, Његошева број 22, да може у складу са законом, пред надлежним органом да исходује решење за одобрење извођења радова на енергетској санацији објекта Гимназије број: 46-381/2016 од 28. децембра 2016. године;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.