Давање сагласности за извођење радова

За давање сагласности за извођење радова (реконструкција, санација, адаптација и друго) подноси се:

·     захтев за давање сагласности за извођење радова (реконструкција, санација, адаптација и друго) (word pdf), уз који се прилаже следећа документација:

Ø               Образложена одлука надлежног органа корисника, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет на којем се изводе радови, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за извођење радова;

Ø               Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);

Ø               Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];

Ø               Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];

Ø               Урбанистичко-техничка документација, односно технички опис радова из идејног пројекта, односно предмер и предрачун радова;

Ø               Доказ о извору и начину обезбеђења финансијских средстава;

Ø               Друга документација – уколико је непокретност под заштитом као споменик културе, културно добро и сл., доставља се акт надлежног завода за заштиту споменика културе да је дозвољено извођење радова, и друга документација у зависности од статуса непокретности.

Напомена:

Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) уређена је, између осталог, изградња објеката.

Чланом 2. Закона о планирању и изградњи дефинисани су појмови који се упротребљавају у закону, између осталог, изградња објеката, грађење, реконструкција, доградња и други.

Чланом 144. истог закона дефинисане су врсте објеката и радова за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова, као и која документација се подносиi.

Чланом 145. Закона одређени су објекти и врсте радова за које се прибавља решење којим се одобрава извођење радова, односно промена намене објекта, које издаје орган надлежан за издавање грађевинске дозволеi.

Чланом 135. Закона одређено је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који има одговарајуће право на земљишту или објекту (право својине, право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини, као и друга права прописана овим законом).[1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.