Давање земљишта у јавној својини у закуп

За давање у закуп земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине подноси се:

·     захтев за давање у закуп земљишта у јавној својини  (word pdf ), уз који се прилаже следећа документација:

Ø        Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);

Ø               Копија копије плана (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);

Ø     Копија информације о локацији (коју издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе задужен за послове грађевинарства, односно урбанизма);

Ø           налаз овлашћеног судског вештака одговарајуће струке или лиценцираног проценитеља, којим је утврђена процена висине закупнине (за закуп ради изградње објеката за које је законом предвиђено издавање привремене грађевинске дозволе);

Ø               Друга документација, по потреби.

 

За давање у закуп земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, по чл. 42-45. Покрајинске уредбе, подноси се:

·     захтев за давање у закуп земљишта у јавној својини (word pdf), уз који се прилаже следећа документација:

Ø        одлука органа управљања корисника објекта, односно комплекса, којом се иницира покретање поступка да се грађевинско земљиште дâ у закуп;

Ø        Копија извода, односно преписа из јавне књиге о непокретностима и правима на њима (који издаје надлежна служба за катастар непокретности);

Ø          копија плана катастарске парцеле са уцртаном локацијом објекта који се поставља;

Ø         скица објекта, коју је израдило овлашћено лице односно организација;

 Ø        Друга документација, по потреби.

Напомена:

Право закупа на грађевинском земљишту у јавној својини уређено је чл. 86, 99. и 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) регулисано је.

Чланом 86. прописано је да власник грађевинског земљишта у јавној својини може грађевинско земљиште дати у закуп ради:

1.    изградње објекта за који се издаје привремена грађевинска дозвола у складу са чланом 147. овог закона;

2.    реализације пројеката од значаја за Републику Србију;

3.    у случају давања концесије или поверавања комуналне делатности у складу са посебним законом;

4.    ради остваривања јавно-приватног партнерства, у складу са законом.

Чланом 100. истог закона прописани су случајеви у којима се грађевинско земљиште у јавној својини може дати у закуп непосредном погодбом.

Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 42/18) регулише, између осталог, услове, начин и поступак располагања грађевинским земљиштем у јавној својини Аутономне покрајине Војводине. Чл. 34-51. Покрајинске уредбе регулисано је давање грађевинског земљишта у закуп.

Покрајинска влада одлучује о захтеву за закуп земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Чл. 42-45. Покрајинске уредбе реглисано је давање у закуп изграђеног грађевинског земљишта. 

Давање у закуп изграђеног грађевинског земљишта спроводи комисија коју образује корисник објекта, односно комплекса јавним оглашавањем, у поступку јавног надметања или прикупљања писаних понуда.

По спроведеном поступку, корисник објекта односно комплекса доставља предлог о давању у закуп изграђеног грађевинског земљишта Покрајинској влади, путем Управе.

О предлогу одлучује Покрајинска влада.

Изузетно, изграђено грађевинско земљиште може се дати у закуп непосредном погодбом, када се монтажни објекат поставља за потребе одржавања спортских, културних, сајамских, научних и других сличних манифестација, а рок закупа је краћи од 30 дана.

Средства остварена давањем у закуп изграђеног грађевинског земљишта представљају приход Покрајине.

Уговор о закупу закључен супротно одредбама овог члана - ништав је. 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.