Почетна

ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

 ukidanje-pecata

 

 

Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини аутономне покрајине војводине ("Службени лист АП Војводине", бр. 45/18)

 

Покраjинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покраjине Војводине („Службени лист АП Војводине“ бр. 42/18) ступила је на снагу 6. септембра 2018. године

 Вести, 3. септембар 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 2. септембра 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању, доградњом, инфраструктурног објекта на катастарским парцелама број: 3253, 3254, 3255 и 3257 Ко Ветерник у јавну својину АПВ и о давању сагласности за извођење радова, за потребе Дома "Ветерник" Ветерник, 127  број: 46-241/2018 од  2. септембра 2019. године;

 Вести, 30. август 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 28. августа 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Граду Новом Саду, Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, да може - у име АПВ- извести радове на изградњи јавног осветљења, 127  број: 46-996/2019 од  28. августа 2019. године;
2.Решење о давању сагласности Граду Новом Саду, Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, за извођење радова на уградњи опреме и подлоге за дечије игралиште на катастарској парцели број. 7526/1 КО Нови Сад I,  127 број:  46-968/2019 од  28. августа 2019. године;

 

Вести, 2. август 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 31. јула 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Природно - математичком факултету  да може, у складу са законом, спровести поступак парцелације и препарцелације КП 3673/4 и 3673/5 Ко Нови Сад II,  број: 46-777/2019 од  31. јула 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Факултету техничких наука Нови Сад, да може у име АПВ, закључити уговоре са надлежним огранима, предузећима, односно правним субјектима и плаћати трошкове који настају изградњом Научнотехнолошког парка у Кампусу Универзитета у Новом Саду, фаза I,  број:  46-552/2017 од  2. августа 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Економско -трговинској школи "Вук Караџић" Стара Пазова, за извођење радова на адпатацији осветљења у делу објекта изграђеном на кп 1587 Ко Стара Пазова,  број: 46-757/2019 од  31. јула 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Пољопривредном факултету у Новом Саду, да може дати у закуп пословне просторије изграђене на КП 3655 Ко Нови Сад II,  број 46-786/2019 од 31. јула 2019. године;    
5. Закључак о преносу права коришћења на непокретности у Кикинди, Ђуре Јакшића 53, са са Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикиндана на Геронтолошки центар Кикинда,  број 46-781/2019  од  31. јула 2019. године;   
6. Закључак о отуђењу путничког возила из јавне својине АПВ, број: 46-245/2019  од 31. јула 2019. године;
7. Закључак о прихватању на коришћење два санитетска возила у јавној својини Републике Србије, на неодређено  време, без накнаде, за потребе Опште болнице Суботица и Опште болнице Сремска Митровица,  број: 46-394/2019 од 11. јуна 2019. године
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине, број: 46-822/2019 од  31. јула 2019. године;       
9.  Закључак о установљавању права стварне службености на катастарској парцели број 4047/3 Ко Футог, број. 46-318/2012 од 31. јула 2019. године;            
10. Закључак којим се предлаже Граду Панчеву давање на коришћење, без накнаде, на неодређено време, непокретности у јавној својини Града Панчева, АПВ - за потребе Машинске шкиле Панчево  број. 46-730/2019 од 31. јула 2019. године;
11. Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини АПВ у Новом Саду, Булевар Михајла Пуоина 6, непосредном погодбом, Друштву новинара Војводине Удружења новинара Србије , број. 361-13/2018 од 31. јула 2019. године;
 12 .Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број. 46-778/2019 од 31. јула 2019. године;
 13. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број. 46-802/2019 од 31. јула 2019. године;
        14. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број. 46-896/2019 од 31. јула 2019. године;

         

Вести, 8. јул 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. јила 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој школи Нови Бечеј, за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта изграђеног на КП 5624/1 КО Нови Бечеј, број: 46-700/2019 од  3. јула 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Бечеј, да може у име АПВ, спровести поступак озакоњења објеката  на КП 507 КО Бечеј  и 1388 КО Бачко Петрово Село,  број:  46-642/2019 од  3. јула 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Средњошколском дому Нови Сад, да може у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на увођењу система за дојаву пожара у објектима изграђеним на КП 9759 Ко Нови Сад I,  број: 46-731/2019 од  3. јула 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Основној и средњј шкли "9.мај" Зрењанин, за извођење радова на санацији дела фасаде дела крова, на објекту изграђеном на КП 6456 КО Зрењанин, као и на санацији радионице која се налази у том објекту,  број 46-648/2019 од 3. јула 2019. године;    
5. Решење о давању  сагласности Средњој школи "Доситеј Обрадовић" Нови Кнежевац, за извођење радова на санацији фасаде и кровне конструкције фискултурне сале  која се налази у објекту изграђеном на КП 326/1 Ко Нови Кнежевац,  број 46-708/2019  од  3. јула 2019. године;   
6. Решење о давању сагласности Музичкој школи Суботица, да може дати у закуп просторије које се налазе у приземљу објекта изграђеног на КП 6046 Ко Доњи Град, број зграде 1,  број: 46-665/2019  од 3. јула 2019. године;
7. Закључак о преносу права коришћења на покретним стварима у јавној својини АПВ, с Клиничког центра Војводине на Специјалну болницу за психијатријске болести "Ковин" Ковин, број: 46-600/2019 од 3. јула 2019. године;
8. Закључак о прибављању инфраструктурног објекта у јавној својини АПВ, изградњом водоводне мреже на КП 586 Ко Сот (Прихватни центар Принциповац), број: 46-452/2019 од  3. јула 2019. године;       
9.  Закључак којим се прихвата Информација о потреби издавања брисовне дозволе за упис заложног права установљеног у корист АПВ на основу Уговора о откупу стана од 31. маја 1996 године, број:  360-105/1996 од 3. јула 2019. године;           

 Вести, 28. јун 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 25. јуна 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Граду Суботици, за извођење радова на постављању фотонапонских панела на крововима објеката који су у јавној својини АПВ,  изграђени на КП  6645/1 , 34263/2  и 6686/1 Ко Доњи Град, број: 46-392/2019 од  25. јуна 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Економском факултету у Суботици, да може дати у закуп, непосредном погодбом Националној служби за запошљавање - Филијала Суботица, пословни простор који се налази на КП 6059 КО Доњи Град,  број:  46-634/2019 од  25. јуна 2019. године;
3. Закључак о давању на коришћење покретних ствари - возила за превоз на дијализу у јавну својину АПВ, без накнаде, на одређено време, јединицама локалне самоуправе за потребе домова здравља,  број: 46-664/2019 од  25. јуна 2019. године;
4.Закључак о прибављању спољње хидрантске мреже у јавну својину АПВ идавању сагласности за извођење радова на изградњи унутрашње хидранстске мреже за потребе Школе за основно и средње образовање са домом ученика "Вук Караџић" Сомбор,  број 46-631/2019 од 25. јуна 2019. године;    
5.Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакааловић" Вршац,  број 46-643/2019  од  25. јуна 2019. године;   
6. Закључак о давању права коришћења на покретној ствари - возилу за превоз пацијената на дијализу у јавну својину АПВ Општој болници Кикинда, број: 46-90/2019-2  од 25. јуна 2019. године;

Вести, 26. јун 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. јуна 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Саобраћајној школи "Пинки", Нови Сад, да може дати у закуп фискултурну салу , изграђену на Кп 9323 КО Нови  Сад I , број: 46-618/2019 од  19. јуна 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Суботица, за извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту изграђеном на КП 43063 КО Доњи Град,  број:  46-335/2019 од  19. јуна 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Економско - трговинској школи "Вук Караџић", Стара Пазова, за извођење радова на санацији објекта изграђеног на КП 1587 КО Стара Пазова,  број: 46-664/2019 од  19. јуна 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Техничкој школи "Михајло Пупин" Инђија,  за  извођење радова на инвестиционом одржавању фискултурне сале која се налази у објекту изграђеном на КП 82 КО Инђија,  број 46-1207/2018 од 19. јуна 2019. године;    
5. Решење о давању накнадне сагласности Средњој школи "22. октобар" Жабаљ,  на спроведени поступак спајања суседних катастарских парцела број 1140 и 1141/1 Ко Жабаљ,  број 46-699/2019  од  19. јуна 2019. године;   
6. Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу "Информатика" Нови Сад, за радове изведене на изградњи оптичке инфраструктуре на Кп 7135/1 Ко Нови Сад  II,  број: 46-576/2019  од 19. јуна 2019. године;
7. Решење о давању сагласноси на предлог парцелације КП 7333/1 КО Нови Сад II,  са графичким приказом планиране регулационе линије и постојеће линије парцеле, који је поднео Град Нови Сад, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад, ради израде урбанистичког пројекта, број: 46-27/2019 од 19. јуна 2019. године;
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Завода за јаво здравље Панчево, број: 46-518/2019 од  19. јуна 2019. године;       
9.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице "Др Радивој Симоновић" Сомбор , број. 46-574/2019 од 19. јуна 2019. године;            
10. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број. 46-689/2019 од 19. јуна 2019. године;
11.Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,   број. 46-678/2019 од 19. јуна 2019. године;
 

 Вести, 11. јун 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 11. јуна 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Хемијско - медицинској школи Вршац, за извођење радова на инвестиционом одржавању санитарних чворова у објекту број 1, изграђеном на Кп 7786/15 КО Вршац , број: 46-585/2019 од  11. јуна 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Медицинској школи "Стевица Јовановић" за извођење радова на КП 5182/15 Панчево,  број:  46-414/2019 од  11. јуна 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Средњој стручној школи "Милош Црњански" Кикинда, за извођење радова на санацији санитарних чворова на Кп 8470/1 Ко Кикинда,  број: 46-472/2019 од  11. јуна 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Основној и средњој школи "Жарко Зрењанин" Суботица, да може у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на уградњи лифта у објекту изграђеном на КП 6686/1 КО Доњи град,  број 46-668/2019 од 11. јуна 2019. године;    
5. Решење о давању сагласности Институту за плућне болести Војводине, за извођење радова на адаптацији расвете у објекту изграђеном на КП 5220/1 Ко Сремска Каменица,  број 46-484/2019  од  11. јуна 2019. године;   
6. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине АПВ - уклањањем објекта у Бачком Брегу, Штросмајерова број 21,изграђеном на КП 110 КО Бачки Брег, број: 46-584/2019  од 11. јуна 2019. године;
7. Закључак о прихватању на коришћење два санитетска возила у јавној својини Републике Србије, на неодређено  време, без накнаде, за потребе Опште болнице Суботица и Опште болнице Сремска Митровица,  број: 46-394/2019 од 11. јуна 2019. године
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине, број: 46-615/2019 од  11. јуна 2019. године;       
9.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Опте болнице Вршац, број. 46-606/2019 од 11. јуна 2019. године;            
10. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице Суботица, број. 46-570/2019 од 11. јуна 2019. године;
11. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Завода за јавно здравље Суботица, број. 46-465/2019 од 11. јуна 2019. године;
 12 .Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Завода за јавно здравље Сремска Митровиица, број. 46-552/2019 од 11. јуна 2019. године;
 13. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ и давање права коришћења на покретним стварима Средњој прехрамбеној школи Стеван Петровић - Бриле Рума, Пољопривредној школи са домом ученика Футог и Пољопривредној школи "Вршац" Вршац, број. 46-399/2019 од 11. јуна 2019. године;
14. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-620/2019 од 11. јуна 2019. године; 
15. Закључак о неприхватању понуд епо праву прече куповине, број: 46-613/2019 од 11. јуна 2019. године;
      16. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Вршац, за извођење радова на уградњи стабилне инсталације за аутоматску дојаву пожара у објектима изграђеним на Кп 4279 Ко Вршац, број: 46-609/2019 од 11. јуна 2019. године;
   

Вести, 7. јун 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. јуна 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине за потребе Института за низијско шумарство и животну средину, 127 број: 46-573/2019;
2. Закључак о преносу права јавне својине на покретној ствари - РТГ апарату, без накнаде, Општини Жабаљ, за потребе Дома здравља Жабаљ,  127 број: 46-209/2019;
3. Закључак о давању права коришћења Установи за децу и омладину Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица на непокретностима у јавној својини Аутономне покрјаине Војводине, 127 број: 46-930/2018;
4. Закључци којима се прихвата Уговор  о преносу права јавне својине на РТГ апарату, без накнаде, Општини Жабаљ, за потребе Дома здравља Жабаљ, 127 број: 46-209/2019;
5. Решење о давању сагласности Техничкој школи Кикинда, да може у складу са законом, извести радове на инвестицином одржавању објекта Техничке школе, изграђеног на катастарској парцели број: 8470/2 Ко Кикинда, 127 број: 46-569/2019;
6. Решење о давању сагласности Основној школи "Јован Стерија Поповић, Вршац, да може, у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на КП 7606 Ко Вршац,, 127 број: 46-548/2019;

Вести, 31. мај 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 29. маја 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине за потребе Опште болнице "Ђорђе Јоанновић" Зрењанин, 127 број: 46-551/2019;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, 127 број: 46-498/2019;
3. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине за потребе Института за јавно здравље Војводине, 127 број: 46-479/2019;
4. Решење о давању сагласности Педагошком факултету Сомбор, Подгоричка број 4, за спровођење поступка озакоњења амфитеатра на КП 7553/3 КО Сомбор, 127 број: 46-352/2019;
5. Решење о давању сагласности Средњој техничкој школи "Јожеф Шинковић", Трг Зорана Ђинђића број 10, Бачка Топола, за извођење радова на енергетској санацији објекта на КП 5358 КО Бачка Топола - град, 127 број: 46-525/2019;
6. Решење о давању сагласности Музичкој школи "Јосиф Маринковић", Трг слободе број 7, Зрењанин, за извођење радова на реконструкцији санитарних чворова у објекту на КП 5835/3 КО Зрењанин I, 127 број: 46-524/2019;
7. Закључак о измени Закључка о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине за потребе Института за онкологију Војводине, прибављању непокретности у јавну својину АП Војводине доградњом и о давању сагласности за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији обејката у Сремској Каменици, Пут доктора Голдмана број 4, 127 број: 46-362/2019 од 24. априла 2019. године;
8. Решење о давању сагласности Медицинској школи "Драгиња Никшић", Јупитерова улица број 26, Сремска Митровица, за извођење радова на санацији главног улаза у објекат на КП 3058/2 КО Сремска Митровица, 127 број: 46-558/2019;
9. Решење о давању сагласности Заводу за јавно здравље Сомбор, Војвођанска улица број 47, Сомбор, за постављање билборда за сузбијање комараца на КП 7553/1 КО Сомбор-1, 127 број: 46-427/2019;
10. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине за потребе Опште болнице Панчево, 127 број: 46-523/2019;
11. Решење о давању сагласности Средњој техничкој школи "Милева Марић" Тител, Главна улица број 7-9, за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта на КП 2207/1 КО Тител, 127 број: 46-521/2019;
12. Решење о давању сагласности Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, за постављање монтажног објекта - аутоматске станице за праћење квалитета амбијеталног важдуха на КП 7553/2 КО Сомбор-1, 127 број: 46-353/2019.

Вести, 23. мај 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 22. маја 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Институту за плућне болести Војводине и Институту за онкологију Војводине, за извођење радова на санацији крова на објекту изграђеном на Кп 5220/1 Ко Сремска Каменица, зграда број 2 -Конгресни центар , број: 46-493/2019 од  22. маја 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Општој болници Панчево, да може провести поступак препацелације према пројекту препарцелације број: 05-273/2018, број:  46-497/2019 од  22. маја 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи "Жарко Зрењанин" Маглић, да може - у име АПВ спровести поступак озакоњења објекта- котларнице, изграђеног на КП 1186/1 Ко Маглић ,  број: 46-391/2019 од  22. маја 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Основној и средњој школи "9. мај" Зрењанин, да може- у име АПВ- исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији грејне инсталације у објекту изграђеном на КП број: 6456 Ко Зрењанин 1 ,  број 46-447/2019 од 22. маја 2019. године;    
5. Решење о давању сагласности Основној школи "Никола Вукићевић" Сомбор, да може - у име АПВ- исходовати решење о одобрењу извођења радова на изградњи ограде око КП 12258 Ко Сомбор II,  број 46-519/2019  од  22. маја 2019. године;   
6. Решење о давању сагласности Дому за душевно оболела лица "Чуруг" за извођење радова на реконструкцији котларнице у објекту изграђеном на КП 5075 КО Чуруг,  број: 46-512/2019  од 22. маја 2019. године;
7. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Клиничког центра Војвоидине о давању сагласности за извођење радова у оквиру комлекса Клиничког центра Војводине, број: 46-469/2019  од 22. маја 2019. године
8. Закључак о преносу права коришћења на покретним стварима у јавној својини АПВ са Института за онкологију Војводине Сремска Каменица на Специјалну болницу за психијатријске болести "Ковин" Ковин, број: 46-250/2019 од  22. маја 2019. године;       
9.  Закључак о давању пословног простора у згради Покрајинске владе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 16, непосредном погодбом Јавом предузећу "Пошта Србије" Београд,, број. 361-18/2016 од 22. маја 2019. године;            
10. Закључак о одбијању захтева Јевте Мишановића из Сремске Митровице за успоставање права службености пролаза преко катастарске парцеле број: 1490/1 Ко Врдник, број. 46-373/2019 од 22. маја 2019. године;

 Вести, 20. мај 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. маја 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Економско - трговинској школи Кула, да може дати у закуп учионицу број 1, изграђену на КП 2835 Ко Кула, број: 46-291/2019 од  15. маја 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Заводу за јавно здравље Сомбор, за извођење радова на адаптацији, санацији и реконструкцији објекта изграђеног на КП 2118 КО Сомбор,  број:  46-431/2019 од  15. маја 2019. године;
3. Решење о давању сагласности за извођење радова на постављању система видео - надзора на објекту изграђеном на КП 5307/2 КО Србобран, који је у Листу непокретности означен као објекат средњег образовања "Светозар Милетић" - број зграде 1,  број: 46-428/2019 од  15. маја 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији "Јан Колар" Бачки Петровац, да може у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на санацији крова на објекту Гимназије, изграђеном на КП 1952 КО Бачки Петровац,  број 46-446/2019 од 15. маја 2019. године;    
5. Решење о давању сагласности Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковина, за извођење радова на санацији објекта - инкубаторске станице, изграђене на КП број 3 КО Ковин,  број 46-32/2019  од  15. маја 2019. године;   
6. Закључак o прибављању катастарске парцеле број: 6644/7 Ко Доњи Град у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, преносом права својине с Града Суботице на Аутономну покрајину Војводину, без накнаде, број: 46-340/2018-1  од 15. маја 2019. године;
7. Закључак о отуђењу катастарске парцле број 6645/2 Ко Доњи Град из јавне својинд Аутномне покрајине Војводине, преносом права јавне својине с Аутономне покрајине Војводине на Град Суботицу, без накнаде број: 46-340/2018-2  од 15. маја 2019. године
8. Закључци којим се прихвата Информација о потреби издавања брисовне дозволе за упис заложног права установљеног у корист АПВ на основу Уговора о откупу стана број: XXIX 360-347/92, број: 360-347/1992 од  15. маја 2019. године;       
9.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за јавно здравље Војводине, број. 46-412/2019 од 15. маја 2019. године;            
10. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за онкологију Војводине, број. 46-445/2019 од 15. маја 2019. године;
11. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за онкологију Војводине, број. 46-530/2019 од 15. маја 2019. године;
 12 .Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице Сремска Митроивица, број. 46-440/2019 од 15. маја 2019. године;
 13. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Завода за трансфузију крви Војводине, број. 46-444/2019 од 15. маја 2019. године;
14. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потребе Института за плућне болести Војводине, број: 46-471/2019 од 15. маја 2019. године; 
15. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потребе Опште болнице Врбас, број: 46-467/2019 од 15. маја 2019. године;
      16. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потребе Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад, број: 46-470/2019 од 15. маја 2019. године;
     17. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потребе Дома ученика седњих школа Суботица, број: 46-415/2019 од 15. маја 2019. године;

 

 

Вести, 9. мај  2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. маја 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому за душевно оболела лица "Чуруг" Чуруг, да може дати у закуп пословну просторију површине 16 м2,  која се налази у објекту изграђеном на КП 5075 КО Чуруг, број: 46-375/2019 од  7. маја 2019. године;
2. Закључак о прибављању покретне стври у јавну својуну АПВ за потребе Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић - Гина" Зрењанин,  број:  46-384/2019 од  7. маја 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Института за плућне болести Војводине, и давању сагласности за давање на коришћење покретне ствари,  број: 46-355/2019 од  7. мај 2019. године;
4. Закључци којима се прихвата Информација о потреби закључења уговора о давању на коришћење без накнаде, на неодређено време, непокретности у јавној својини Града Вршца, Аутономној покрајини Војводини - за потребе Дома ученика средњих школа Вршац, с предлогом Уговора о давању на коришћење, без накнаде, на неодређено време непокретности у јавној својини Града Вршца, Аутономној покрајини Војводини - за потребе Дома ученика средњих школа Вршац,  број 46-454/2018 од 7. маја 2019. године;    
5. Закључак о покретању поступка прибављања покретних ствари у јавну својуну АПВ за потребе Института за здравствену заштиту деце  и омладине Војвоидне,  број 46-422/2019  од  7. маја 2019. године;     
6. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-463/2019  од 7. маја 2019. године;
7. Закључак о давању на коришћење грађевинског земљишта у јавној својини АПВ за пољопривредну производњу, до привођења земљишта планираној намени на КП 2246/1 и 2274 Ко Ченеј, Универзитету у Новом СДау, Пољопривредном факултету Нови Сад,  број: 46-872/2017  од 7. маја 2019. године;
8. Закључци којима се прихвата Информација о потреби закључења анекса уговора о коришћењу непокретности број: 46-644/2017 од 1. јуна 2018. године који се закључује између АПВ и ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад са предлогом Анекса број 1 уговора о коришћењу непокретности број: 46-644/2017 од 1. јуна 2018. године,  број: 46-644/2017 од 7. маја 2019. године;       
 
 Вести, 30. април 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. априла 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Сента, број: 46-409/2019 од  24. априла 2019. године;
2. Закључак ко прибављању покретних ствари у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за онкологију Војводине, прибављању непокретности у јавну својину АПВ доградњом и давању сагласности за извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији објеката у Сремској Каменици, Пут доктора Голдмана број 4, број:  46-362/2019 од  24. априла 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретних свари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе изградње Научно - технолошког парка у Новом Саду,  број: 46-410/2019 од 24. априла 2019. године;
4. Закључак о прибављању покретних свари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, број 46-376/2019 од 16. априла 2019. године;  
5. Закључак о установљавању права стварне службености на КП број 7333/1 Ко Нови Сад II, број 46-726/2019 од 24. априла 2019. године;   

 

Вести, 19. април 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 16. априла 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Клиничког центра Војводине, број: 46-393/2019 од  16. априла 2019. године;
2. Закључак ко прибављању покретних ствари у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за низијско шумарство и животну средину из Новог Сада,  број:  46-315/2019 од  16. априла 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретних свари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Опште болнице Кикинда,  број: 46-368/2019 од 163. априла 2019. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-376/2019 од 16. априла 2019. године;   

 

 Вести, 15. април 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. априла 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Суботица, за извођење радова на изградњи интерне саобраћајнице на КП 19397 КО Стар град, као и на реконструкцији и адаптацији објекта изграђеног на Кп 19397 КО Стари град,  број: 46-65/2019 од  10. априла 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Музичкој школи Суботица, да може у име Аутономне покрајине Војводине, исходоати решење о одобрењу извођења радова на санацији галерије библиотеке у објекту изграђеном на КП 6046 Ко Доњи град,  број:  46-329/2019 од  10. априла 2019. године;
3. Решење о давању сагласности "ЕПС Дистрибуцији" д.о.о. Београд, огранак Електродистрибуција Нови Сад, за извођење радова на изградњи подземног 20 kv вода за ТС "НТП" ,Нови Сад, на Кп 3609/1 Ко Нови Сад II,  број: 46-156/2019 од  3. априла 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Граду Новом Саду, Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, да може у име АПВ - извести радове на изградњи јавних површина с пратећом структуром на КП 7333/1 КО Нови Сад II, број 46-27/2017 од 10. априла 2019. године;    
5. Закључак о покретању поступка прибављања покретне ствари у јавну својуну АПВ са отуђењем покретне ствари из јавне својине АПВ, за потребе Дома за децу ометену у развоју "Колевка" Суботица,  број 46-212/2019  од  10. априла 2019. године;     
6. Закључак о прибављању покретне свари у јавну својину АПВ - доградњом топле везе - анекса на КП број 3031 Ко Сивац, за потребе ОШ "20. октобар" Сивац, број: 46-13/2019  од 10. априла 2019. године;
7. Закључак којим се предлаже Влади Републике Србије, да право јавне својине на два санитетска возила пренесе АПВ без накнаде, број: 46-394/2019  од 10. априла 2019. године;
8. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Опшште болнице Панчево,  број: 46-334/2019 од 10. априла 2019. године;       
9.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број. 46-298/2019 од 10. априла 2019. године;           

 Вести, 8. април 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. априла 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој техничкој школи "Јожеф Шинковић" Бачка Топола, да може у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на адпатацији објекта изграђеног на КП број: 5358 Ко Бачка Топола - Град,  број: 46-211/2019 од  3. априла 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Небојша Јерковић" Буђановци, да може у име АП Војводине - исходовати грађевинску дозволу потребну за извођење радова на доградњи објекта изграђеног на КП 315 КО Буђановци, број:  46-282/2019 од  3. априла 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи "Никола Вукичевић" Сомбор, да може у име Аутономне покрајине Војводине - исходовати решење о одобрењу извођења радова на санацији објекта изграђеног на КП 12258 Ко Сомбор II,  број: 46-156/2019 од  3. априла 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Основној и средњој школи са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур, да може у име АПВ исходовати решење о одобрењу извођења радова на санацији дела крова на објекту изграђеном на КП 1631 Ко Руски Крстур, број 46-275/2019 од 3. априла 2019. године;    
5. Решење о давању сагласности Специјалној болници за рехабилитацију "Бања Кањижа" Кањижа, да може у име АПВ - исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији дела кровне конструкције зграде изграђене на КП 2774/2 Ко Кањижа,  број 46-679/2018  од  3. априла 2019. године;     
6. Решење о давању сагласности Економско - трговинској школи Кикинда, за извођење радова на санацији и адаптацији дела објекта изграђеног на КП 4420 Ко Кикинда, број: 46-223/2019  од 3. априла 2019. године;
7. Решење о давању сагласности Техничкој школи Кикинда, да може, у складу са законом, извести радове на инвестиционом одржавању објекта Техничке школе, изграђеном на КП 8740/2 Ко Кикинда,  број: 46-247/2019  од 3. априла 2019. године;
8. Решење о давању сагласности Основној школи "Јован Стерија Поповић" Вршац, да може, у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији и санацији оградног зида на КП 7606 Ко Вршац,  број: 46-180/2019 од  3. априла 2019. године;       
9.  Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образовање "Мара Мандић" Панчево, да може у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова реконструкције и санације подова и замене унутрашње столарије у објектима изграђеним на КП 5373 Ко Панчево, број. 46-248/2019 од 3. априла 2019. године;            
10. Решење о давању сагласности Техничкој школи Оџаци, да може, у име АПВ, исходовати решење  о одобрењу извођења радова на Кп 1561 Ко Оџаци, број: 46-319/2019 од 3. априла 2019. године;
11. Решење о давању сагласности Средњој стручној шкли "4. јули" Врбас, да може дати у закуп простор изграђен  на КП 7376 Ко Врбас - Град  и КП 5171/2  Ко Врбас -Град , број: 46-316/2019 од 3. априла 2019. године;
12. Решење о давању саглсности Гимназији "Јан Колар" са домом ученика Бачки Петровац, да може, у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на објектима изграђеним на КП 1966 Ко Бачки Петровац и КП 1952 Ко Бачки Петровац, број: 46-306/2019 од 3. априла 2019. године;
13. Решење о давању сагласности Средњој техничкој шокли "Шинковић Јожеф" Бачка Топола, да може, у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на замени вештачке траве на фудбалском терену, изграђеном на КП 5358 Ко Бачка Топола - Град, број: 46-281/2019 од 3. априла 2019. године;
14. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потреве Управе за заједничке послове покрајинских оргаана, број: 46-313/2019 од 3. априла 2019. године; 
15. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потребе Опште болнице Сремска Митровица, број: 46-214/2019 од 3. априла 2019. године;

 

Вести, 28. март 2019. године

 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у Врднику (катастарске парцеле број: 2046/2, 2047/1 и 2047/2)

Уговор о отуђењу грађевинског земљиштау Банатском Карловцу (катастарска парцела број: 822) 

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у Врднику (катастарске парцеле број: 939/11 и 939/15)

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у Врднику (катастарске парцеле број: 939/1, 939/5 ,939/6, 939/7 и 939/8)

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, у Дебељачи, Ракоци Ференца 39

 

 Вести, 22. март 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. марта 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин, да може у име АП Војводине исходовати решење о одобрењу извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању дела објекта изграђеног на КП 3 КО Ковин,  број: 46-97/2019 од  20. марта 2019. године;
2. Решење о давању сагласности Основној школи "Јован Јовановић Змај" Панчево, да може у име АП Војводине - исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији хидротехничких , телекомуникационих и сигналних инсталација на објектима изграђеним на КП 4067/1 КО Панчево, број:  46-61/2019 од  20. марта 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру "Нови Сад", да може, у складу са законом, продужити Уговор о закупу стамбене зграде на КП 873/3, Херојска број 11, Фекетић,  број: 46-1003/2018 од  20. марта 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Српском народном позоришту Нови Сад, да може дати у закуп пословни простор, који се налази на КП 10127 КО Нови Сад 1, број 46-1032/2018 од 20. марта 2019. године;      
5. Решење о давању сагласности Студентском центру Суботица, за извођење радова на реконструкцији система видео - надзора,  број 46-231/2019  од  20. марта 2019. године;     
6. Закључак о давању на коришћење - без накнаде- пословног простора у службнеој згради у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6, Педагошком заводу Војводине, број: 361-7/2018  од 20. марта 2019. године;
7. Закључак о давању права коришћења Основној школи "Жарко Зрењанин" у Маглићу, непокретноси изграђеној на Кп 1186/1 КО Маглић,  број: 46-155/2019  од  20. марта 2019. године;
8. Закључак о измени Закључка Покрајинске владе којим се предлаже Граду Вршцу, давање на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца, без накнаде Аутономној покрајини Војводини, - за потребе Школе за основно и средње образовање "Јелена Варјашки" Вршац, број 127 број : 46-310/2018 од 10. октобра 2018 године,   број: 46-310/2018 од  20. марта 2019. године;       
9.  Закључак о прибаваљњу покретних ствари у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине, за потребе здравствени установа на територији Аутономне покрајине Војводине, број. 46-90/2019 од 20. марта 2019. године;            
10. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине , број: 46-236/2019 од 20. марта 2019. године;
11. Закључак о прибављању покретних ствари у јавној својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад , број: 46-138/2019 од 20. марта 2019. године;
12. Закључак о прибављању покретних ствари у јавној својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине , број: 46-287/2019 од 20. марта 2019. године;
13. Закључак којим се усваја Уговор о коришћењу пословног простора у јавној својини АПВ који се закључује између АП Војводине и Републике Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, број: 361-3/2019 од 20. марта 2019. године;
14. Закључак, број: 361-18/2015 од 20. марта 2019. године којим се прихвата Информација о потреби закључења анекса уговора о бестеретном коришћењу пословног простора, број: 135-361-18/2015 од 4. децембра 2015 године.

 Вести, 19. март 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. марта 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности на Предлог споразума о коришћењу објекта изграђеног на КП број 4037/1 КО Сремска Каменица, који закључују Установа за децу и омладину Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица и Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, број: 46-165/2019 од  13. марта 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Институту за кардиоваскуларне болсети Војводине Сремска Каменица, да може дати у закуп простор површине 6м2, изграђен на КП 5220/1 КО Сремска Камнеица, број: 46-153/2019 од  13. марта 2019. године;
3. Закључак о отуђењу катастарских парцела број 2046/2, 2047/1 и 2047/2 КО Врдник из јавне својине АП Војводине, јавним оглашавањем у поступку прикупљања писаних понуда,  број: 46-87/2019-4 од  13. марта 2019. године;
4. Закључак којим се прихвата Информација о потреби закључења уговора о давању на коришћење, без накнаде, на неодређено време, непокретности у јавној својини Града Вршца, Аутономној покрајини Војводини - за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац,  број: 46-285/2018 од  13. марта 2019. године;      
5. Закључак о покретању поступка давања на коришћење - без накнаде на неодређено време, Аутономној покрјаини Војводини, непокретности у јавној својини Града Новог Сада за потребе Института за плућне болести Војводине Сремска Каменица,  број: 46-77/2019  од 13. марта 2019. године;     
6. Закључак о прибављњау покретних ствариу јавну својину АП Војводине за потребе Института за јавно здравље Војводине, број 46-170/2019  од 13. марта 2019. године;
7. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-179/2019  од 13. марта 2019. године.
Вести, 7,март  2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 6. марта 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, прихватањем поклона Фондације "Укључи се" из Београда, за потребе установе за децу и омладину СС Дечје село "Др Милорад Павловић" из Сремске Каменице,  број: 46-761/2018 од  6. марта 2019. године;
2. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом објекта у Старој Моравици, Јожефа Атиле број 19, број: 46-93/2019 од  6. марта 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, за извођење радова у објектима изграђеним на катастарској парцели број 7569/1 КО Нови Сад I, број: 46-135/2019 од  6. марта 2019. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АП Војводине, за потребе Покрајинског завода за социјалну заштиту,  број 46-163/2019 од 6. марта 2019. године.
Вести, 1,март  2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. фебруара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Покрајинском заводу за заштиту природе Нови Сад, да може дати у закуп амфитеатар, на КП 772/2 Ко Нови Сад II, број: 46-610/2018 од  27. фебруара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности на текст Предлога споразума о коришћењу објеката у Кикинди који су изграђени на КП 8470/1 КО Кикинда, број:  46-1094/2018 од  27. фебруара 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Дома за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Нови Бечеј, број: 46-109/2019 од 27. фебруара 2019. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Геронтолошког центра Кикинда,  број 46-96/2019 од 27. фебруара 2019. године;      
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Завода за јавно здравље Кикинда, број 46-121/2019  од  27. фебруара 2019. године.    
Вести, 21. фебруар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому за децу ометену у рзавоју "Колевка" Суботица, за спровођење поступка спајања катастарских парцела на којима је уписано право јавне својине у корист АП Војводине, и то катастарских парцела број: 2263/1 и 2299 КО Нови Град,  број: 46-1095/2018 од  20. фебруара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Медицинској школи "7. април" Нови Сад, да може дати у закуп пословни простор, који се налази на КП 4117 КО Нови Сад II,  број: 46-1172/2018 од  20. фебруара 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи "Јован Дучић" Петроварадин, да може дати у закуп фискултурну салу, и кантину, на КП 933 КО Петроварадин, број: 46-81/2019 од  20. фебруара 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији "Јан Колар" Бачки Петровац, да може провести поступак препарцелације на кп 1952, 1953, и 1966 КО Бачки Петровац, број 46-40/2019 од 20. фебруара 2019. године;      
5. Закључак о покретању преноса права јавне својине на катастарским парцелама број: 1712/3 и 919 КО Мајдан, са Општине Нови Кнежевац на Аутономну покрајину Војводину, без накнаде,  број 46-936/2018  од  20. фебруара 2019. године;     
6. Закључак о отуђењу катастарске парцеле број: 822 КО Нови Карловац из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, јавним оглашавањем у поступку прикупљања писаних понуда, број 46-87/2018 -1  од 20. фебруара 2019. године;
7. Закључак о отуђењу катастарских парцела број: 939/11 и 939/15 КО Врдник - село из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, јавни оглашавањем у поступку прикупљања писаниних понуда, број: 46-87/2018-2  од  20. фебруара 2019. године;
 8. Закључак о отуђењу катастарских парцела број: 939/1, 939/5, 939/6, 939/7 и 939/8 КО Врдник - село, из јавне својине Аутононе покрајине Војводине јавним оглашавањем у поступку прикупљања писаних понуда, број: 46-87/2018-3 од  20. фебруара 2019. године;       
9.  Закључак о прибаваљњу покретних ствари у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине, за потребе Клиничког центра Војводине, број: 46-134/2019 од 20. фебруара 2019. године;             
10. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине , број: 46-106/2019 од 20. фебруара 2019. године.
Вести, 13. фебруар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 12. фебруара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образвање са домом ученика "Вук Караџић" Сомбор, да може - у име АП Војводине, исходовати решење о одобрењу извђења радова на изградњи хидрантске мреже на катастарским парцелама 7138, 7139 и 7140 КО Сомбор -1, као и на објектима изграђеним на тим катастарским парцелама, број:  46-768/2018 од 12. фебруара 2019. године;
2.  Закључак којим се прихвата Информација о потреби издавања брисовне дозволе за упис заложног права установљеног у корист АП Војводине, на основу Уговора о откупу стана од 24. децембра 1992. године, број: 46-934/2017 од 12. фебруара 2019. године.
Вести, 5. фебруар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. фебруара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници "Др Будисав Бабић" Бела Црква, да може у име АП Војводине, исходовати грађевиснку дозволу за извођење радова на доградњи и адаптацији објекта изграђеног на КП 1822 КО Бела Црква,  број: 46-42/2019 од 5. фебруара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Ковин", да може у име АП Војводине исходовати решење о одобрењу извођења радова на санацији објекта изграђеног на КП 46 КО Ковин, број: 46-50/2019 од 5. фебруара 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Општој болници Сента, за извођење радова на адаптацији дела објекта изграђеног на КП 7976 КО Сента, број: 46-676/2018 од 5. фебруара 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, да може у име АП Војводине, исходовати решење за одобрење извођења радова на адаптацији три фотонапонска система на објектима изграђеним на КП 7569/1 КО Нови Сад I, број 46-38/2019 од 5. фебруара 2019. године;      
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АП Војводине за потребе Опште болнице Панчево, број 46-39/2019  од  5. фебруара 2019. године;     
6. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број 46-29/2019  од 5. феруара 2019. године.
Вести, 25. јануар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 23. јануара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образовање са домом ученика "Вук Караџић" Сомбор, да може, у име АП Војводине исходовати грађевинску дозволу за изградњу објекта у Сомбору, на КП 7138, 7139 и 7140 КО Сомбор, број: 46-725/2018 од  23. јануара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић"  Нови Сад, да може дати у закуп пословни простор који се налази на КП 336 КО Нови Сад II, број: 46-1172/2018 од  23. јануара 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Економско трговинској школи Кула, да у име АП Војводине, пред надлежном службом за катастар непокретности спроведе поступак провођења промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима насталих уклањањем објеката изграђених на КП 2835 КО Кула, број: 46-1203/2018 од 23. јануара 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Жарко Зрењанин" Обровац, да може дати у закуп фискултурну салу која се налази на КП 1054 КО Обровац, број 46-1221/2018 од 23.  јануара 2019. године;
5. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, да може дати у закуп пословни простор који се налази на КП 7569/1 КО Нови Сад I,  број 46-1190/2018  од  23.  јануара 2019. године;     
6. Решење о измени Решења Покрајинске владе 127 број: 46-584/2018 од 22. августа 2018. године;
7. Решење о давању сагласности Установи Студентски културни центар Нови Сад, да може, у складу са законом, провести поступак препарцелације КП3660/7 и 3660/9 КО Нови Сад II, број: 46-958/2018 од 23. јануара 2019. године;
 8. Решење о давњу сагласности Геронтолошком центру Кикинда, да може у име АП Војводине, исходовати грађевинску дозволу за изградњу зграде за становање одраслих и старих лица на КП 9278 КО Кикинда, број: 46-4/2019 од 23. јануара 2019. године;       
9.  Закључак о одбијању Захтева Радослава Живанова из Мале Ремете, за откуп стана у Млаој Ремети, Пинкијева 23,  број: 360-4/2018/2018 од  23. јануара 2019. године;             
10. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АП Војводине за потребе Геронтолошког центра Бечеј, број: 46-1192/2018 од 23. јануара 2019. године;
11. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својуну АП Војводине, за потребе Дома за лица ометена у менталном развоју "OTTHON" Стара Моравица, број: 46-1158/2018 од 23. јануара 2019. године.
Вести, 16. јануар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. јануара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој школи "Светозар Милетић" Нови Сад, да може дати у закуп фискултурне сале које се налазе на Новом Саду, изграђене на кп 458 Ко Нови Сад II,   број: 46-1211/2018 од  15. јануара 2019. године;
2.  Закључци којима се прихвата Информација о управљању и располагању непокрерностима стечених наплатом потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и непокретностима стеченим и које се стекну наплатом преузетих потраживања, број: 46-184/2015 од 15. јануара 2019. године.
Вести, 11. јануар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. јануара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу "Информатика", Нови Сад, за извођење радова на постављању и одржавању система видео надзора на згради Завода за трансфузију крви Војводине, на КП 7571/3 Ко Нови Сад,  број: 46-1097/2018 од  10. јануара 2019. године;
2.  Закључак о давању на коришћење, без накнаде, непокретности у јавној својини АП Војводине, Јавном предузећу "Вјводинашуме" Петроварадин, а које нису уложене у капитал,  број: 46-107/2018 од 10. јануара 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АП Војводине за потребе Опште болнице Сремска Митровица,  број: 46-1170/2018 од  11. јануара 2019. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број 46-1163/2018 од 10.  јануара 2019. године.    
Вести, 4. јануар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. јануара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници "Др Радивој Симоновић" Сомбор, за извођење примењених геолошких истраживања подземних геолошких истраживања подземних термоминералних вода на изворишту Јдне бање у Бездану,  број: 46-1103/2018 од  3. јануара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Основном суду у Врбасу, за извођење радова на санацији крова објекта изграђеног на КП 1511/1 Ко Кула,  број: 46-1089/2018 од 3. јануара 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Геронтолошког центру Бечеј да може да спроведе поступак спајања суседних катастарских парцела број 1575 и 1576/2 КО Бечеј,  број: 46-634/2018 од  3. јануара 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Општини Бела Црква, да може у име АП Војводине, прибавити пројектно - техничку документацију неопходну за реконструкцију објекта Дома за децу и олмадину "Вера Радивојевић" Бела Црква,  број 46-902/2018 од 3.  јануара 2019. године;      
5. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, за давање у закуп пословног простора на КП 11020/3 КО Доњи град,  број 46-1084/2018  од 3.  јануара 2019. године;     
6. Закључак о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине АП Војводине, преносом права јавне својине АП Војводине на Град Сремску Митровицу, без накнаде, број 46-486/2016  од 3. јануара 2019. године;
7. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине АП Војводине, уклањањем објекта у Кикинди,  Генерала Драпшина 81,  број: 46-1164/2018  од  3. јануара 2019. године;
8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,   број: 46-1130/2018 од 3. јануара 2019. године;       
9.  Закључак о прибављању пенеокретности  у јавну својину АП Војводине, за потребе Клиничког центра Војодине Нови Сад,  број: 46-1167/2018 од  3. јануара 2019. године;
10. Закључак о програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини АП Војводине за 2019. годину, број: 46-999/2018 од 3. јануара 2019. године;
11. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине АП Војводине, у Дебељачи, Ракоци Ференца 39, број: 46-797/2018 од 3. јануара 2019. године.
Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.