Обрасци

Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине припрема акте које доноси Покрајинска влада, а који се односе на одлучивање о прибављању, располагању и управљању покретним и непокретним стварима које су у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом. Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине доставља Покрајинској влади предлог акта са пратећом документацијом и позитивним мишљењем ресорног покрајинског секретаријата.
Како би Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине могла да поступа, правно лице чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, односно друго заинтересовано лице, подноси Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине одговарајући захтев којим покреће поступак за:

•    одлучивање о давању ствари на коришћење;
•    давање сагласности за давање ствари у закуп, односно на коришћење;
•    одлучивање о прибављању, односно отуђењу ствари;
•    давање сагласности за извођење радова (реконструкција, санација, адаптација и друго);

•    давање сагласности за исходовање документације у име Аутономне покрајине Војводине 
•    одлучивање у области вршења својинских права (парцелација и др.);
•    одлучивање о преносу права коришћења на стварима;
•    одлучивање о заснивању хипотеке на непокретностима;
•    одлучивање о залагању покретне ствари;
•    унос података у евиденцију ствари у јавној својини;
•    захтев за давање сагласности на споразум о коришћењу објеката у јавној својини;

•    одлучивање о отуђење путничких аутомобила  
•    давање земљишта у јавној својини у закуп  
•    одлучивање о прибављању, односно отуђењу земљишта у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
•    Одлучивање о установљавању права службености

Захтев са одговарајућом документацијом доставља се на адресу:
Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.