Прописи


•   Одлука о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", бр. 14/2014, 16/2014, 55/2014 и 1/2016)

•    Закон о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон , 108/2016, 113/17 и 95/18)  

•    Закон о јавним набавкама  ( Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);

•    Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 и 83/18);

•    Закон о основама својинскоправних односа ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/80 и 36/90, "Сл. лист СРЈ", број 29/96 и "Сл. гласник РС", број 115/05 - др. закон);

•    Закон о промету непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 93/14, 121/14 и 6/15);

•    Закон о државном премеру и катастру („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – одлука УС , 47/17-аутентично тумачење, 113/17-др. закон 28/17-др. закон и 41/18-др.закон;

•    Закон о становању („Службени гласник РС“ бр. 50/92, 76/92, 84/92 – испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – испр., 48/94, 44/95 – др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005 – др. закон и 99/2011 и 104/16);

•    Закон о путевима ("Слl. Гласник РС", бр. 41/2018)

•    Закон о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/15 и 83/18);

 •    Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини однодно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 16/18)

•    Уредба о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Сл. гласник РС“, бр. 61/15, 88/18, 46/17 и 30/18);

•    Уредба о одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погодбом („Службени гласник РС“ бр. 53/12);

•    Уредба о категоризацији државних путева ("Сл. гласник РС", бр. 105/13 и 119/13 и 93/15);

•    Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини   ("Сл. гласник РС", бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017) 

•    Одлука о одређивању станова за службене потребе („Службени гласник РС“ бр. 15/02, 9/05 и 4/06 и 34/18);

•   Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини аутономне покрајине војводине ("сл. Лист ап војводине", бр. 45/2018)

•    Покрајинска уредба о непокретностима за репрезентативне потребе Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АПВ", број 19/13)

•   Покрајинска уредба о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 43/2014)

•    Покраjинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покраjине Војводине(„Сл. Лист АПВ“ бр. 42/18)

•    КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА („Сл. лист АП Војводине“, бр. 18/2019)

•    Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Управи за имовину АПВ

•    Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у Управи за имовину АПВ      

•   Правилник о спречавању злостављања на раду у Управи за имовину  АПВ

•   Правилник о мерама антикорупцијске политике у Управи за имовину АПВ

        

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.