О нама

        Влада Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 9. априла 2014. године донела је Одлуку о образовању Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ“, бр. 14/14, 16/14 и 55/14).

        Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине, која је почела са радом 1. маја 2014. године, образована је ради обављања стручних послова у вези са имовином Аутономне покрајине Војводине.

          Управа:

1. води јединствену евиденцију о непокретностима у својини АП Војводине;

2. води евиденцију о стању, вредности и кретању средстава у јавној својини АП Војводине које користи, у складу са законом;

3. води јединствену евиденцију удела АП Војводине у имовини правних лица;

4. управља привремено одузетом имовином на основу уговора са надлежним државним органом;

5. обавља нормативно-правне и друге стручне послове који се односе на:

- прибављање, управљање (осигурање, старање о наплати закупнине и др.) и располагање стварима у јавној својини које подразумева: давање ствари на коришћење, давање ствари у закуп, пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине (са накнадом или без накнаде) укључујући и размену, отуђење ствари, заснивање хипотеке на непокретностима, улагање у капитал и залагање покретних ствари;

- прибављање, управљање и располагање уделима АП Војводине у имовини правних лица;

- спровођење мера заштите покрајинске имовине;

- распоређивање на коришћење стамбених зграда, односно станова и пословних просторија, ако прописима АП Војводине није другачије прописано;

- чување и евиденцију поклона у покрајинској својини;

- укњижбу покрајинске својине на непокретностима;

- друге послове одређене прописима АП Војводине, у складу са законом.

 

 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.