Огласи

АКТИВНИ ОГЛАСИ

 

ЗАВРШЕНИ ОГЛАСИ

 

Оглас о отуђењу грађевинског земљишта у  јавној својини Аутономне покрајине Војводине, јавним оглашавањем,  у поступку прикупљања писаних понуда 

Текст огласа (pdf, word)
Понуда –правна лица(pdf, word)
Понуда- предузетници (pdf, word)
Понуда – физичка лица (pdf, word)
Изјава понуђача да прихвата све услове из огласа (pdf, word)
Специјално пуномоћје (pdf, word)

 


Oглас за спровођење поступка прикупљања писаних понуда за отуђење непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине

Текст огласа (pdf, word

Понуда –правна лица (pdf, word

Понуда  - физичка лица и предузетници (pdf, word)

 

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине 
 

Tекст огласа (pdf)

 

Изјава за Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места (word)

 
Оглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Душана Васиљева 15, у поступку јавног надметања 
 

Tекст огласа (pdf) (word)

 

Пријава – правна лица (pdf), (word)

 

Пријава – предузетници (pdf), (word)

 

Пријава – физичка лица (pdf), (word)

 

Специјално пуномоћје (pdf) (word

 
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине  (pdf
 

*објављен 27. јануара 2017. године на интернет презентацији Службе за управљање људским ресурсима.

 


Изјава за Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

 
Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине

*објављен 30. децембра 2016. године на интернет презентацији Службе за управљање људским ресурсима.

Изјава за Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места 

Оглас о давању у закуп пословног простора у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Новом Саду, Улица Душана Васиљева број 15, изграђених на катастарској парцели 9389 К.О. Нови Сад I, у поступку јавног надметања

 

Текст огласа

 

Пријава - правна лица (pdf), (word)

Пријава - предузетници (pdf), (word)

Пријава - физичка лица (pdf), (word)

Специјално пуномоћје (pdf), (word)

 

Оглас о отуђењу непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине у Кањижи, Улица Боре Станковића, изграђених на катастарској парцели 2782/1 К.О. Кањижа с припадајућим земљиштем, у поступку јавног надметања

 

Текст огласа

 

Пријава - правна лица и предузетници (pdf), (word)

Пријава - физичка лица (pdf), (word)

Специјално пуномоћје (pdf), (word)

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.