Одлучивање о залагању покретне ствари

За одлучивање о залагању покретне ствари подноси се:

·         захтев за одлучивање о залагању покретне ствари  (word pdf), уз који се прилаже следећа документација:

Ø   Образложена одлука надлежног органа подносиоца захтева, која треба у диспозитиву да садржи идентификован предмет који се залаже, као и образложење, које поред осталог, треба да садржи разлоге који опредељују подносиоца захтева за залагање покретне ствари;

Ø   Извод из статута, односно другог општег акта корисника ствари, из којег се види надлежност органа корисника за доношење одлуке[1];

Ø   Извод из регистра који се води код надлежног суда који садржи податке о оснивачу[2];

Ø   Предлог уговора о залагању;

Ø   Процену Министарства финансија, Пореске управе, о тржишној вредности предметне покретне ствари.

Напомена:

Чланом 26. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др. закон, 108/16 и 113/17) одређено је да се под располагањем стварима у јавној својини, између осталог, сматра залагање покретне ствари.

Чланом 27. истог закона прописана је надлежност за одлучивање о располагању ствари у јавној својини. Сходно томе, о залагању покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, под условима прописаним законом, одлучује Покрајинска влада, ако законом није другачије одређено.

Ништав је акт о располагању стварима у јавној својини који је донео ненадлежни орган, као и уговор закључен на основу таквог акта.

Чланом 36. Закона о јавној својини одређена је надлежност за закључивање уговора о располагању стварима.

 [1] Документација која се доставља само уколико се установа обраћа захтевом за давање сагласности први пут Управи за имовину Аутономне покрајине Војводине.

[2] Исто.

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.