Почетна

ДОБРОДОШЛИ НА САЈТ

УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

 

Вести

Уговор о отуђењу грађевинског земљиштау Банатском Карловцу (катастарска парцела број: 822)

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у Врднику (катастарске парцеле број: 939/11 и 939/15)

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у Врднику (катастарске парцеле број: 939/1, 939/5 ,939/6, 939/7 и 939/8)

 Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, у Дебељачи, Ракоци Ференца 39

•   Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини аутономне покрајине војводине ("сл. Лист ап војводине", бр. 45/2018)

 

 Покраjинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покраjине Војводине(„Сл. Лист АПВ“ бр. 42/18) ступила је на снагу 6. септембра 2018. године.

 

Вести, 22. март 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. марта 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој стручној школи "Васа Пелагић" Ковин, да може у име АПВ исходовати решење о одобрењу извођења радова на адаптацији и инвестиционом одржавању дела објекта изграђеног на кп број 3 Ко Ковин,  број: 46-97/2019 од  20. марта 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Основној школи "Јован Јовановић Змај" Панчево, да може у име АПВ - исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији хидротехничких , телекомуникационих и сигналних инсталација на објектима изграђеним на Ко 4067/1 Ко Панчево, број:  46-61/2019 од  20. марта 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру "Нови Сад", да може, у складу са законом, продужити Уговор о закупу стамбене зграде број; 873/3 Херојска број 11, Фекетић,   број: 46-1003/2018 од  20. марта 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Српском народном позоришту Нови Сад, да може дати у закуп пословни простор, који се налази на кп 10127 Ко Нови Сад 1,  број 46-1032/2018 од 20. марта 2019. године;      
5. Решење о давању сагласности Студентском центру Суботица, за извођење радова на реконструкцији система видео - надзора,  број 46-231/2019  од  20. марта 2019. године;     
6. Закључак о давању на коришћење - без накнаде- пословног простора у службнеој згради у  Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 6, Педагошком заводу Војводине,  број: 361-7/2018  од 20. марта 2019. године;
7. Закључак о давању права коришћења Основној школи "Жарко Зрењанин" у Маглићу, непокретноси изграђеној на Кп 1186/1 КО Маглић,  број: 46-155/2019  од  20. марта 2019. године;
 8. Закључак о измени Закључка Покрајинске владе којим се предлаже Граду Вршцу, давање на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца, без накнаде Аутономној покрајини Војводини, - за потребе Школе за основно и средње образовање "Јелена Варјашки" Вршац, број 127 број : 46-310/2018 од 10. октобра 2018 године,   број: 46-310/2018 од  20. марта 2019. године;       
9.  Закључак о прибаваљњу покретних ствари у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине, за потребе здравствени установа на територији Аутономне покрајине Војводине, број. 46-90/2019 од 20. марта 2019. године;            
10. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине , број: 46-236/2019 од 20. марта 2019. године;
       11. Закључак о прибављању покретних ствари у јавној својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Едукативног центра за обуке у     професионалним и радним вештинама Нови Сад , број: 46-138/2019 од 20. марта 2019. године;
      12. Закључак о прибављању покретних ствари у јавној својину Аутономне покрајине Војводине, за потребе Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине , број: 46-287/2019 од 20. марта 2019. године;
     13. Закључак којим се усваја Уговор о коришћењу пословног простора у јавној својини АПВ који се закључује између АПВ и Републике Србије, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу број: 361-3/2019 од 20. марта 2019. године;
    14. Закључак којим се прихвата Информација о потреби закључења анекса уговора о бестеретном коришћењу пословног простора број: 135-361-18/2015 од 4. децембра 2015 године, број: 361-18/2015 од 20. марта 2019. године;

 Вести, 19. март 2019. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. марта 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности на Предлог споразума о коришћењу објекта изграђеног на КП број 4037/1 КО Сремска Каменица, који закључују Установа за децу и омладину Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица и Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад, број: 46-165/2019 од  13. марта 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Институту за кардиоваскуларне болсети Војводине Сремска Каменица, да може дати у закуп простор површине 6м2, изграђен на кп 5220/1 КО Сремска Камнеица,  46-153/2019 од  13. марта 2019. године;
3. Закључак о отуђењу катастарских парцела број 2046/2, 2047/1 и 2047/2 КО Врдник из јавне својине АПВ, јавним оглашавањем у поступку прикупљања писаних понуда,  број: 46-87/2019-4 од  13. марта 2019. године;
4. Закључак којим се прихвата Информација о потреби закључења уговора о давању на коришћење, без накнаде, на неодређено време, непокретности у јавној својини Града Вршца, Аутономној покрајини Војводини - за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац,  број 46-285/2018 од  13. марта 2019. године;      
5. Закључак о покретању поступка давања на коришћење - без накнаде- на неодређено време, Аутономној покрјаини Војводини, непокретности у јавној својини Града Новог Сада за потребе Института за плућне болести Војводине Сремска Каменица,  број 46-77/2019  од 13. марта 2019. године;     
6. Закључак о прибављњау покретних ствариу јавну својину АПВ за потребе Института за јавно здравље Војводине, број 46-170/2019  од 13. марта 2019. године;
       7. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број 46-179/2019  од 13. марта 2019. године;

         

 

Вести, 7,март  2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 6. марта 2019. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, прихватањем поклона Фондације "Укључи се" из Београда, за потребе установе за децу и омладину СС Дечје село "Др Милорад Павловић" из Сремске Каменице,  број: 46-761/2018 од  6. марта 2019. године;
2.  Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, изградњом објекта у Старој Моравици, Јожефа Атиле број 19,  број:  46-93/2019 од  6. марта 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, за извођење радова у објектима изграђеним на катастарској парцели број 7569/1 Ко Нови Сад I, број: 46-135/2019 од  6. марта 2019. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Покрајинског завода за социјалну заштиту,  број 46-163/2019 од 6. марта 2019. године;     
Вести, 1,март  2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. фебруара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Покрајинском заводу за заштиту природе, Нови Сад, да може дати у закуп амфитеатар, на Кп 772/2 Ко Нови Сад II,  број: 46-610/2018 од  27. фебруара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности на текст Предлога споразума о коришћењу објеката у Кикинди који су изграђени на КП 8470/1 Ко Кикинда, број:  46-1094/2018 од  27. фебруара 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Дома за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Нови Бечеј, број: 46-109/2019 од  27. фебруара 2019. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Геронтолошког центра Кикинда,  број 46-96/2019 од 27. фебруара 2019. године;      
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Завода за јавно здравље Кикинда ,број 46-121/2019  од  27. фебруара 2019. године;    
Вести, 21. фебруар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. фебруара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому за децу ометену у рзавоју "Колевка" Суботица, за спровођење поступка спајања катастарских парцела на којима је уписано право јавне својине у корист АПВ, и то катастарских парцела број: 2263/1 и 2299 Ко Нови Град,  број: 46-1095/2018 од  20. фебруара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Медицинској школи "7. април" Нови Сад, да може дати у закуп пословни простор, који се налази на КП 4117 Ко Нови Сад II,  46-1172/2018 од  20. фебруара 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Основној школи "Јован Дучић" Петроварадин, да може дати у закуп фискултурну салу, и кантину, на КП 933 Ко Петроварадин,  број: 46-81/2019 од  20. фебруара 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији "Јан Колар Бачки Петровац", да може провести поступак препарцелације на кп 1952, 1953, и 1966 Ко Бачки Петровац, ,  број 46-40/2019 од 20. фебруара 2019. године;      
5. Закључак о покретању преноса права јавне својине на катастарским парцелама број: 1712/3 и 919 Ко Мајдан, са Општине Нови Кнежевац на Аутономну покрјаину Војводину, без накнаде,  број 46-936/2018  од  20. фебруара 2019. године;     
6. Закључак о отуђењу катастарске парцеле број: 822 Ко Нови Карловац из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, јавним оглашавањем у поступку прикупљања писаних понуда,   број 46-87/2018 -1  од 20. фебруара 2019. године;
7. Закључак о отуђењу катастарских парцела број: 939/11 и 939/15 Ко Врдник - село из јавне својине Аутономне покрајине Војводине, јавни оглашавањем у поступку прикупљања писаниних понуда,  број: 46-87/2018-2  од  20. фебруара 2019. године;
 8. Закључак о отуђењу катастарских парцела број: 939/1, 939/5, 939/6, 939/7 и 939/8 Ко Врдник - село, из јавне својине Аутононе покрајине Војводине јавним оглашавањем у поступку прикупљања писаних понуда,   број: 46-87/2018-3 од  20. фебруара 2019. године;       
9.  Закључак о прибаваљњу покретних ствари у јавну својуну Аутономне покрајине Војводине, за потребе Клиничког центра Војводине, број. 46-134/2019 од 20. фебруара 2019. године;             
10. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине , број: 46-106/2019 од 20. фебруара 2019. године;
Вести, 13. фебруар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 12. фебруара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образвање са домом ученика "Вук Караџић" Сомбор, да може - у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извђења радова на изградњи хидрантске мреже на катастарским парцелама број. 7138, 7139 и 7140 КО Сомбор -1, као и на објектима изграђеним на тим катастарским парцелама,  број: 46-768/2018 од 12. фебруара 2019. године;
2.  Закључак којим се прихвата Информација о потреби издавања брисовне дозволе за упис заложног права установљеног у корист АПВ, на основу Уговора о откупу стана од 24. децембра 1992. године,  број: 46-934/2017 од 12. фебруара 2019. године;
Вести, 5. фебруар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. фебруара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници "Др Будисав Бабић" Бела Црква, да може у име АПВ, исходовати грађевиснку дозволу за извођење радова на доградњи и адаптацији објекта изграђеног на кп 1822 Ко Бела Црква,   број: 46-42/2019 од 5. фебруара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Ковин", да може  име у АПВ  - исходовати решење о одобрењу извођења радова на санацији објекта изграђеног на кп 46 Ко Ковин,  број: 46-50/2019 од 5. фебруара 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Општој болници Сента, за извођење радова на адаптацији дела објекта изграђеног на кп 7976 Ко Сента, број: 46-676/2018 од  5. фебруара 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, да може у име АПВ, исходовати решење за одобрење извођења радова на адаптацији три фотонапонска система на објектима изграђеним на КП број: 7569/1 Ко Нови Сад I,   број 46-38/2019 од 5. фебруара 2019. године;      
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице Панчево, број 46-39/2019  од  5. фебруара 2019. године;     
6. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број 46-29/2019  од 5. феруара 2019. године;
Вести, 25. јануар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 23. јануара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образовање са домом ученика "Вук Караџић" Сомбор, да може, у име АПВ исходовати грађевинску дозволу за изградњу објекта у Сомбору, на кп број: 7138, 7139 и 7140 КО Сомбор,  број: 46-725/2018 од  23. јануара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић"  Нови Сад, да може дати у закуп пословни простор који се налази на кп 336 Ко Нови Сад II, број: 46-1172/2018 од  23. јануара 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Економско трговинској школи Кула, да у име АПВ, пред надлежном службом за катастар непокретности спроведе поступак провођења промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима насталих уклањањем објеката изграђених на кп број 2835 Ко Кула,  број: 46-1203/2018 од  23. јануара 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Жарко Зрењанин" Обровац, да може дати у закуп фискултурну салу која се налази на кп 1054 Ко Обровац,  број 46-1221/2018 од 23.  јануара 2019. године;      
5. Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, да може дати у закуп пословни простор који се налази на кп 7569/1 Ко Нови Сад I,   број 46-1190/2018  од  23.  јануара 2019. године;     
6. Решење о измени Решења Покрајинске владе, број. 127 БРОЈ : 46-584/2018 ОД 22. августа 2018. године,  број 46-1105/2018  од 23. јануара 2019. године;
7. Решење о давању сагласности Установи Студентски културни центар Нови Сад, да може, у складу са законом, провести поступак препарцелације Кп 3660/7 и 3660/9 КО Нови Сад II,   број: 46-958/2018  од  23. јануара 2019. године;
 8. Решење о давњу сагласности Геронтолошком центру Кикинда, да може у име АПВ, исходовати грађевинску дозволу за изградњу зграде за становање одраслих и старих лица на КП 9278 КО Кикинда,  број: 46-4/2019 од  23. јануара 2019. године;       
9.  Закључак о одбијању Захтева Радослава Живанова из Мале Ремете, за откуп стана у Млаој Ремети, Пинкијева 23,  број: 360-4/2018/2018 од  23. јануара 2019. године;             
10. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Геронтолошког цџентра Бечеј, број: 46-1192/2018 од 23. јануара 2019. године;
 11. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својуну АПВ, за потребе Дома за лица ометена у менталном развоју "OTTHON"  Стара  Моравица           број: 46-1158/2018 од 23. јануара 2019. године;
Вести, 16. јануар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. јануара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој школи "Светозар Милетић" Нови Сад, да може дати у закуп фискултурне сале које се налазе на Новом Саду, изграђене на кп 458 Ко Нови Сад II,   број: 46-1211/2018 од  15. јануара 2019. године;
2.  Закључци којима се прихвата Информација о управљању и располагању непокрерностима стечених наплатом потраживања Фонда за развој Аутономне покрајине Војводине и непокретностима стеченим и које се стекну наплатом преузетих потраживања, број: 46-184/2015 од 15. јануара 2019. године;
3. Закључци којима се прихвата Информација о потреби решавања имовинскопоравних односа на кп 7973/2 КО Бечеј,  број: 46-524/2018 од  15. јануара 2019. године;
Вести, 11. јануар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. јануара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу "Информатика", Нови Сад, за извођење радова на постављању и одржавању система видео надзора на згради Завода за трансфузију крви Војводине, на Кп 7571/3 Ко Нови Сад,  број: 46-1097/2018 од  10. јануара 2019. године;
2.  Закључак оо давању на коришћење, без накнаде, непокретности у јавој својини АПВ, Јавном предузећу "Вјводинашуме" Петроварадин, а које нису уложене у капитал,  број: 46-107/2018 од 10. јануара 2019. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице Сремска Митровица,  број: 46-1170/2018 од  11. јануара 2019. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број 46-1163/2018 од 10.  јануара 2019. године;     
Вести, 4. јануар 2019. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. јануара 2019. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници "Др Радивој Симоновић" Сомбор, за извођење примењених геолошких истраживања подземних геолошких истраживања подземних термоминералних вода на изворишту Јдне бање у Бездану,  број: 46-1103/2018 од  3. јануара 2019. године;
2.  Решење о давању сагласности Основном суду у Врбасу, за извођење радова на санацији крова објекта изграђеног на КП 1511/1 Ко Кула,  број: 46-1089/2018 од 3. јануара 2019. године;
3. Решење о давању сагласности Геронтолошког центру Бечеј да може да спроведе поступак спајања суседних катастарских парцела број 1575 и 1576/2 КО Бечеј,  број: 46-634/2018 од  3. јануара 2019. године;
4. Решење о давању сагласности Општини Бела Црква, да може у име АПВ, прибавити пројектно - техничку документацију неопходну за реконструкцију објекта Дома за децу и олмадину "Вера Радивојевић" Бела Црква,  број 46-902/2018 од 3.  јануара 2019. године;      
5. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, за давање у закуп пословног простора на КП 11020/3 КО Доњи град,  број 46-1084/2018  од 3.  јануара 2019. године;     
6. Закључак о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине АПВ, преносом права јавне својине АПВ на Град Сремску Митровицу, без накнаде, број 46-486/2016  од 3. јануара 2019. године;
7.Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине АПВ, уклањањем објекта у Кикинди,  Генерала Драпшина 81,  број: 46-1164/2018  од  3. јануара 2019. године;
 8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,   број: 46-1130/2018 од 3. јануара 2019. године;       
9.  Закључак о прибављању пенеокретности  у јавну својину АПВ , за потребе Клиничког центра Нови Сад,  број: 46-1167/2018 од  3. јануара 2019. године;             
10. Закључак о програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини АПВ за 2019. годину, број: 46-999/2018 од 3. јануара 2019. године;
       11. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине АПВ, у Дебељачи, Ракоци Ференца 39, број: 46-797/2018 од 3. јануара 2019. године;
               
Вести, 14. децембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 12. децембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Кикинда, да може - у име АПВ - исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији, санацији и адаптацији објеката изграђених на КП 4909 Ко Кикинда,  број: 46-1075/2018 од  12. децембра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Средњој медицинској школи Суботица, да може у име АПВ - исходовати грађевинску дозволу за пренамену и реконструкцији таванског простора у објекту на КП 11073/2 КО Доњи град,   број: 46-1052/2018 од 12. децембра 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Медицинскј школи "7. април" Нови Сад, да може у име АПВ - исходовати грађевинску дозволу за доградњу објекта школе, изграђеног на КП 4117 КО Нови Сад 2 , број: 46-1055/2018од  12. децембра 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији "Михајло Пупин" из Ковачице, за извођење радова на инвестиционом одржавању свлачионица и купатила на КП 1784/1 Ко Ковачица,  број 46-1041/2018 од 12. децембра 2018. године;      
5. Решење о давању сагласности Средњој пољопривредно - прехрамбеној  школи  Сомбор, да у име АПВ спроведе промене у јавној књизи о евиденцији непокретностима на њима,  број 46-988/2018  од 12. децембра 2018. године;     
6. Решење о давању сагласности Економско -трговинској школи "Вук Караџић", за извођење радова на првој фази санације објекта изграђеног на КП 1587 Ко Стара Пазова,  број 46-925/2018  од 12. децембра 2018. године;
7. Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић" Вршац, да може дати у закуп фискултурну салу и свечану салу, изграђене на КП 4061 Ко Вршац,   број: 46-844/2018  од  12. децембра 2018. године;
 8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,   број: 46-1069/2018 од 12. децембра 2018. године;       
9.  Закључак о прибављању пенеокретности  у јавну својину АПВ , два нова дневна боравка , за потребе Дома за децу ометену у развоју "Колевка" Суботица,  број: 46-686/2018 од 12. децембра  2018. године;             
10. Закључак о покретању поступка прибављања покретне ствати у јавну својину АПВ, за потребе Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, број: 46-1020/2018 од 12. децембра 2018. године;

 

Вести, 26. децембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. децембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Академији уметности Нови Сад, да може - у име АПВ - исходовати решење о одобрењу извођења радова на  санацији зидане улазне капије, оградног зида и дворишта, који се налазе на кп 9692 Ко Нови Сад 1,    број: 46-998/2018 од  19. децембра 2018. године;
2.  Закључак  о давању у закуп пословног простора у јавној својини АПВ, на Булевару Михајла Пупина 6, на трећем спрату укупне површине 19,90м2 , непосредном погодбом, Савезу друштава Војводине за борбу против рака, Нови Сад,    број: 361-19/2018 од 19. децембра 2018. године;
3. Закључак којим се прихвата Модел уговора о давању на коришћење, на одређено време, без накнаде, лиценце за коришћење платформе Office Education A3, која је у јавној својини АПВ, општина /градова  за потребе основних школа , број: 46-732/2018 од  19. децембра 2018. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине ,  број 46-1122/2018 од 19. децембра 2018. године;      
    
Вести, 14. децембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 12. децембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Кикинда, да може - у име АПВ - исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији, санацији и адаптацији објеката изграђених на КП 4909 Ко Кикинда,  број: 46-1075/2018 од  12. децембра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Средњој медицинској школи Суботица, да може у име АПВ - исходовати грађевинску дозволу за пренамену и реконструкцији таванског простора у објекту на КП 11073/2 КО Доњи град,   број: 46-1052/2018 од 12. децембра 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Медицинскј школи "7. април" Нови Сад, да може у име АПВ - исходовати грађевинску дозволу за доградњу објекта школе, изграђеног на КП 4117 КО Нови Сад 2 , број: 46-1055/2018од  12. децембра 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Гимназији "Михајло Пупин" из Ковачице, за извођење радова на инвестиционом одржавању свлачионица и купатила на КП 1784/1 Ко Ковачица,  број 46-1041/2018 од 12. децембра 2018. године;      
5. Решење о давању сагласности Средњој пољопривредно - прехрамбеној  школи  Сомбор, да у име АПВ спроведе промене у јавној књизи о евиденцији непокретностима на њима,  број 46-988/2018  од 12. децембра 2018. године;     
6. Решење о давању сагласности Економско -трговинској школи "Вук Караџић", за извођење радова на првој фази санације објекта изграђеног на КП 1587 Ко Стара Пазова,  број 46-925/2018  од 12. децембра 2018. године;
7. Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић" Вршац, да може дати у закуп фискултурну салу и свечану салу, изграђене на КП 4061 Ко Вршац,   број: 46-844/2018  од  12. децембра 2018. године;
 8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,   број: 46-1069/2018 од 12. децембра 2018. године;       
9.  Закључак о прибављању пенеокретности  у јавну својину АПВ , два нова дневна боравка , за потребе Дома за децу ометену у развоју "Колевка" Суботица,  број: 46-686/2018 од 12. децембра  2018. године;             
10. Закључак о покретању поступка прибављања покретне ствати у јавну својину АПВ, за потребе Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, број: 46-1020/2018 од 12. децембра 2018. године;
Вести,6. децембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. децембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Институту за онкологију Војводине, за извођење радова на адаптацији објекта изграђеног на кп 5220/1 Ко Сремска Каменица, број: 46-898/2018 од  6. децембра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности  Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица, за давање у закуп фискултурне сале,  број: 46-1060/2018 од 5. децембра 2018. године;
3. Закључак о покретању поступка прибављања покретних ствари у јавну својину АПВ за потребе Дома за старе и пензионере Мол, број: 46-1037/2018 од  5. децембра 2018. године;
4.Закључак о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини АПВ јавним оглашавањем у поступку прикупљања писаних понуда,  број 46-87/2018 од 5. децембра 2018. године;     
Вести,30. новембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 28. новембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој школи "Доситеј Обрадобвић" из Новог Кнежевца,  за извођење радова на адаптацији и санацији радионице на кп 326/2 Ко Нови Кнежевац, број: 46-1039/2018 од  28. новембра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности  Школи за основно и средње образовање са домом ученика "Вук Караџић", Сомбор, да може у име АПВ спровести поступак озакоњења објеката, изграђених без грађевинске дозволе,  број: 46-758/2018 од 28. новембара 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Музичкој школи "Петар Коњовић" Сомбор, да може - у име АПВ, исходовати грађевинску дозволу за реконструкцију и доградњу објекта изграђеног на кп 7214 Ко Сомбор -1 , број: 46-976/2018/од  28. новембра 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи "Јосиф Панчић", Панчево, да може дати у закуп фискултурну салу на кп 606/7 Ко Панчево,  број 46-987/2018 од 28. новембра 2018. године;      
5.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Геронтолошког центра Нови Сад, број 46-1004/2018 од 28. новембра 2018. године;     
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својуну АПВ, за потребе Института за низијско шумарство и животну средину, број: 46-1011/2018/од  28. новембра 2018. године;
 
Вести,23. новембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 23. новембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, за давање у закуп фискултурне сале на кп 2304 Ко Нови град,  број: 46-940/2018 од  21. новембра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Институту за онкологију Војводине, за извођење радова на санацији влаге, изградњом заштитних тротоара с бетонским каналима и каналетама, на КП 5220/1 Ко Сремска Каменица,  број: 46-858/2018 од 21. новембара 2018. године;
3. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својуну АПВ, за потребе Геронтолошког центра Кикинда, број: 46-969/2018/од  21. новембра 2018. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Опште болнице Панчево, број 46-978/2018 од 21. новембра 2018. године;      
5.Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Опште болнице Панчево, број 46-973/2018 од 21. новембра 2018. године;     
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својуну АПВ, за потребе Геронтолошког центра Зрењанин, број: 46-1001/2018/од  21. новембра 2018. године;
7. Закључак о неприхватању понуде по праву прече купвине,  број: 46-996/2018  од  21. новембра 2018. године;
 8. Закључак о измени и допуни Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини АПВ за 2018. години,  број: 46-774/2017 од 21.новембра 2018. године;    
Вести, 20. новембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. новембар 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о давању у закуп пословног простора у јавној својини АПВ, у Новом Саду, на Булевару Михајла Пупина број 10, на 5. спрату, непосредном погодбом, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Београд,  број: 361-17/2018 од  20. новембра 2018. године;
2.  Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Дома за душевно оболела лица Чуруг,  број: 46-951/2018 од 20. новембра 2018. године;
3. Закључак о прибављању  покретне ствари у  јавну својину АПВ, за потребе Дома за душевно оболела лица Чуруг, број. 46-955/2018 од 20. новембра 2018. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Геронтолошког центра Бачка Паланка,  број 46-916/2018 од 20. новембра 2018. године;      
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Завода за јавно здравље Кикинда,  број 46-937/2018  од 20. новембра 2018. године;     

 

Вести, 7. новембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. новембар 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности  Основној школи "Аврам Мразовић" Сомбор,  да може, у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на енергетској санацији кровног покривача објекта изграђеног на КП 7553/2 КО Сомбор,  број: 46-630/2018 од  7. новембра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Основној школи "Никола Вукићевић" из Сомбора, да може дати у закуп пословни простор у згради школе, изграђеној на КП 4153 Ко Сомбро1,   број: 46-896/2018 од 7. новембра 2018. године;
3. Закључак о прибављању  у јавну својину АПВ, доградњом, дела објекта у Бачкој Тополи, на КП 987/1 КО Бачка Топола, број. 46-828/2018 од 7. новембра 2018. године;
4. Закључак о прибављању у јавну својину АПВ, доградњом, дела објекта у Бачком Петровцу, на кп 1952 и 1966 КО Бачки Петровац,,  број 46-788/2018 од 7. новембра 2018. године;      
5. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број 46-918/2018  од 7. новембра 2018. године;     
6. Решење о давању сагласности Дому за лица ометена у менталном развоју "Срце у јабуци" Јабука,  за извођење радова на реконструкцији и адаптацији објекта изграђеног на Кп 1310 ко Јабука, број 46-469/2018  од 7. новембра 2018. године;
7. Решење о давању сагласности на текст Предлога споразума о коришћењу објекта изграђеног на Кп 4037/1 КО Сремска Каменица, који закључују Установа за децу и омладину Дечје село "Др Милорад Павловић" Сремска Каменица и Центар за породични смештај о усвојење Нови Сад,  број: 46-760/2018  од 7. новембра 2018. године;
 8. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Бачка Паланка, да може, у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на уградњи видео надзора у објектима изграђеним на Кп 11032/3 Ко Бачка Паланка- град,   број: 46-863/2018 од 7. новембар 2018. године;       
9.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-861/2018 од 7. новембар 2018. године;             
 
Вести, 5. новембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 2. новембра 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Клиничког центра Војводине, број: 46-945/2018 од  2. новембра 2018. године;
2.  Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Геронтолошког центра Зрењанин,  број: 46-933/2018 од  2. новембра 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Пољопривредном факултету, Нови Сад, за извођење радова на адаптацији објекта изграђененог на Кп 9098 Ко Нови Сад II,  број: 46-929/2018 од  2. новембра 2018. године;
Вести, 1. новембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. октобра 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Бања Кањижа",  број: 46-715/2018 од  24. октобра 2018. године;
2.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Дома ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда,  број: 46-813/2018 од  24. октобра 2018. године;
3. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић -Ггина"  из Зрењанина, број: 46-843/2018 од  24. октобра 2018. године;
4. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Дома за децу и омладину "Вера Радивојевић" Бела Црква,  и давању сагласности за извођење радова на уградњи котла и инсталација, број: 46-912/2018 од  24. октобра 2018. године;     
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Војвођанског симфонијског оркестра Нови Сад,  број: 46-913/2018 од  24. октобра 2018. године;     
6. Решење о давању сагласности Гимназији "Јан Колар" са домом ученука Бачки Петровац, да може у име АПВ, исходовати решење којим се одобрава извођење радова на санацији влаге у сутерену објекта Гимназије, изграђеног на КП 1952 КО Бачки Петровац,,  број: 46-790/2018 од  24. октобра 2018. године;
 7. Решење о давању сагласности Гимназији "Јан Колар" са домом ученука Бачки Петровац, да може у име АПВ, исходовати решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији спортског терена, изграђеног на КП 1952 КО Бачки Петровац,,  број: 46-789/2018 од  24. октобра 2018. године;
 8. Решење о давању сагласности  за извођење радова на реконструкцији и адаптацији електро инсталација у дворишту и фасади објекта изграђеног на КП 987/4 КО Сремска Митровица,   број: 46-762/2018 од 24. октобра 2018. године;
          9. Решење о давању сагласности Основној и средњој школи "Жарко Зрењанин" Суботица, да може дати у закуп део школске зграде - фискултурну салу, изграђену на  Кп 6686/1 Ко Доњи град, број: 46-805/2018 од 24. октобра 2018. године.
Вести, 24. октобар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 22. октобра 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Клиничког центра Војводине,  број: 46-904/2018 од  22. октобра 2018. године;
2. Решрење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, Нови Сад, за извођење радова на адаптацији простора за прихват апарата за магнетну резонанцу и ЦТ апарата,  број: 46-903/2018 од  22. октобра 2018. године;
Вести, 22. октобар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. октобра 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију "Бања Кањижа",  број: 46-890/2018 од  19. октобра 2018. године;
2.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Завода за антирабичну заштиту - Пастеров завод Нови Сад,  број: 46-899/2018 од  19. октобра 2018. године;
3.Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Института за онколoгију Војводине,  број: 46-857/2018 од  19. октобра 2018. године;
4. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Опште болнице Пaнчево,  број: 46-876/2018 од  19. октобра 2018. године;     
5. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покраjине Војводине за потребе Опште болнице Сремска Митровица,  број: 46-880/2018 од  19. октобра 2018. године;     
6. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине,  број: 46-877/2018 од  19. октобра 2018. године;
 7.Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину Аутономне покрајине Војводине за потребе Института за плућне болести Војводине,  број: 46-901/2018 од  19. октобра 2018. године;
 8. Решење о давању сагласности Средњошколском дому, Нови Сад, за извођење радова на реконструкцији громобранске инсталације, на објекту изграђеном на Кп 9759 КО Нови Сад I,   број: 46-905/2018 од 19. октобра 2018. године; 

        

   
Вести, 18. октобар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. октобра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру "Сомбор", да може, у име АПВ, спровести поступак озакоњења објекта изграђеног на КП 8915 КО Сомбор,  број: 46-842/2018 од  17. октобра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Школи за основно образовање "Јелена Варјашки" из Вршаца, за извођење радова на инвестиционом одржавању фискултурне сале и замени прозора, на КП 7423 КО Вршац,  број: 46-699/2018 од 17. октобра 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Средњој пољопривредно - прехрамбеној школи Сомбор, за извођење радова инвестиционг одржавања зграде школе, изграђене на Кп 374/1 КО Сомбор, број: 46-697/2018/од  17. окотбра 2018. године;
4. Решење о давању сагласности на текст Предлога споразума о заједничком коришћењу пословних просторија на кп 819 КО Нови Сад II,који закључују Пољопривредни факултет Нови Сад и Факултет техничких наука Нови Сад,  број 46-484/2016 од 17. октобра 2018. године;      
5. Решење о давању сагласности Машинској школи Панчево, да може у име АПВ, исходовати грађевинску дозволу неопходну за извођење радова на реконструкцији спортских терена и изградњу трим стазе и платоа за вежбу, на Кп број 2836 Ко Панчево,  број 46-627/2018  од 17. октобра 2018. године;     
6. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Зрењанин, за извођење радова на реконструкцији, као и санацији терасе на кп 3489/1 КО Зрењанин I,  број 46-736/2018  од 17. октобра 2018. године;
7. Решење о давању сагласности Гимназији Бечеј, за извођење радова на санацији фасаде зграде Гимназије, изграђене на Кп број 5185 Ко Бечеј,  број: 46-767/2018  од  17. октобра 2018. године;
 8. Решење о давању сагласности Економско - трговинској школи "Паја Маргановић" Панчево, за извођење радова на уградњи стабилних система за дојаву пожара у објектима који су изграђени на КП 2533/1 Ко Панчево,   број: 46-705/2018 од 17. октобра 2018. године;       
9.  Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ надзиђивањем и давању сагласности за реконструкцију објекта Дома за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Нови Бечеј,  број: 46-652/2018 од 10. октобра 2018. године;             
10. Закључак о отуђењу путничких возила из јавне својине Аутономне покрајине Вјводине,  по спроведеном поступку јавног надметања, број: 404-244/2018 од 17. октобра 2018. године; 
Вести, 11. октобар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. октобра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Аврам Мразовић" Сомбор, за извођењењ радова на адаптацији и санацији равног крова изнад свечане сале , на КП 7553/2 Ко Сомбор -1 , број: 46-631/2018 од 10. октобра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Основној школи "Бранко Радичевић" Нови Сад,  за давање у закуп пословних просторија које се налазе у објектима школе изграђеним на КП 336 КО Нови Сад,  број: 46-665/2018 од 10. октобра 2018. године;
3.Решење о давању сагласности Гимназији Исидора Секулић Нови Сад, да може, у име АПВ, исходовати грађевинску дозволу непоходну за извођење радова на адаптацији и реконструкцији на објекту који је изграђен на КП 630 Ко Нови Сад II,  број: 46-647/2018 од  10. октобра 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Мирјани Иваниш из Инђије, да у име АПВ, исходује решење којим се одобрава извођење радова на инвестиционо - техничком одржавању породично стамбене зграде изграђене на Кп 330/2 Ко Инђија, на којој је уписано право свијине Иваниш Мирјане у 1/2 идеалног дела  и право јавне својине АПВ у 1/2 иделаног дела предметне непокретности,  број 46-834/2018 од 10. октобра 2018. године;      
        5. Решење о давању сагласности Дому за децу ометену у менталном развоју "Колевка" Суботица, да у име АПВ, спроведе поступка озакоњења  објеката изграђених без грађевинске дозволе, на КП 34263/2,   број 46-747/2018  од 10. октобра 2018. године;     
       6. Решење о давању сагласности Јавно комуналом предузећу "Новосадска топлана" Нови Сад, за извођење радова на изградњи вреловода на КП 7569/1 Ко Нови Сад 1,   број 46-778/2018 од 10. октобра 2018. године;
 7. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине АПВ јавним оглашавањем у поступку прикупљања писаних понуда,  број: 46-797/2018  од  10. октобра 2018. године;
 8. Закључак којим се предлаже Граду Вршцу давање на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца, без накнаде, АПВ, за потребе Школе за основно и средње образовање "Јелена Варјашки" Вршац ,  број: 46-310/2018 од 10. октобра 2018. године;   
 9. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-802/2018 од 10. октобра 2018. године;  

 

 

 

Вести, 5. октобар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 3. октобра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Сремска Митровица, за продужење важења Уговора о закупу, брј 14/496 од 23. новембра 2015. године, број: 46-706/2018 од  3. октобра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Дому "Ветерник", Ветерник, за извођење радова на адаптацији и санацији дела комплекса зграда за социјалну заштиту,  број: 46-641/2018 од 3. октобра 2018. године;
3.Решење о давању сагласности Дому за децу и омладину "Мирослав Мика Антић, да може у име АПВ, извести радове на изградњи улазне капије и ограде на КП 166/1 Ко Сомбор, број: 46-663/2018 од  3. октобра 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Кањижа, за извођење радова на санацији и адаптацији дела објекта , помоћна зграда број 2,    број 46-696/2018 од 3. октобра 2018. године;      
5. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину АПВ доградњом, давању сагласности за извођење радова на проширењу поткровља на тавански простор и на адаптацију објекта за потребе Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду,  број 46-727/2018  од 3. октобра 2018. године;     
6. Закључак којим се предлаже Граду Вршцу давање на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца, без накнаде, Аутономнј покрајини Војводини, - за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац,  број 46-285/2018 од 3. октобра 2018. године;

 

Вести, 28. септембар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 26. септембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Кикинда, за извођење радова на санацији спољашњег тополова у оквиру комплекса Геронтолошког центра, на катастарској парцели број 9278 Ко Кикинда,  број: 46-664/2018 од  26. септемтра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Клиничком центру Војводине, да може извести радове на изградњи дела ограде и поставаље колских и пешачких капија на катастарској парцели број 7569/1 Ко Нови Сад I, број: 46-731/2018 од 26. септембра 2018. године;
3.Решење о давању сагласности ДОО Real Knitting Гајдобра, да може у складу да законом, поровести поступак парцелације и препарцелације на Кп 872 КО Бачка Паланка,  број: 46-597/2018 од  26. септембра 2018. године;
4. Закључак о одбијању Захтева за откуп катастарске парцеле број 3071/2 и  3073/2 Ко Црвенка,  број 46-185/2018 од 26. септембра 2018. године;      
5. Закључак о одбијању Захтева "DINAMIKA INVEST DOO NOVI SAD,  за установљавање права стварне службености на КП број 10237/1 КО Нови Сад I,  број 46-443/2018  од 26. септембра 2018. године;     
6. Закључак о одбијању Захтева за давање сагласности за озакоњење незаконито изграђеног објекта на КП 1555 Ко Оџаци,  број 46-305/2016  од 26. септембра 2018. године;
7. Закључак о одбијању иницијативе за укњижбу државног пута II A реда број 111,  број: 46-442/2018  од  26. септембра 2018. године;
 8. Закључак о отуђењу - путем рушења бесправно изграђеног објекта на КП 3609/2 Ко Нови Сад II,  број: 46-772/2018 од 26. септембра 2018. године;     

 Вести, 20. септембар  2018. годин

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 19. септембра 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о покретању поступка прибављања покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, за потребе Института за кардиоваскуларне болести Војводине Сремска Каменица,  број: 46-547/2018 од  19. септембра 2018. године;
2.  Закључак о отуђењу путничких возила у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, у поступку надметања, број: 46-660/2018 од 19. септембра 2018. године;
3. Закључак о прибављњу непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине доградњом и давању сагласноси за извођење радова на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта Геронтолошком центру "Срем" Рума, број: 46-673/2018 од  19. септембра 2018. године;
4. Закључак којим се усваја Уговор о финансирању радова на доградњи и реконструкцији, адаптацији и санацији зграде Геронтолошког центра "Срем" Рума,  број: 46-673/2018 од  19. септембра 2018. године;


Вести 18. септембар 2018. године

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 14. септембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац", Нови Бечеј, да може извести радове на реконструкцији дела крова и замени кровног покривача на објекту изграђеном на КП 3404 Ко Нови Бечеј,  број: 46-650/2018 од  14. септембра 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац", Нови Бечеј, да може извести радове на санацији санитарних чворова у објектима изграђеним на Кп 3404 Ко Нови Бечеј,  број: 46-651/2018 од 14. септембра 2018. године;
3. Закључак о давању на коришћење покретне ствари - лиценце за коришћење платформе Office 365 Education A3 у јавној својини АПВ, јединицама локалне самоуправе за потребе образовних установа, број: 46-732/2018 од  14. септембра 2018. године;
4.Закључак о давању на коришћење покретне ствари - лиценце за коришћење платформе Office 365 Education A3 у јавној својини АПВ, Републици Србији, за потребе образовних установа, број: 46-732/2018 од  14. септембра 2018. године;
  5.Закључак о давању на коришћење покретне ствари - лиценце за коришћење платформе Office 365 Education A3 у јавној својини АПВ,  број: 46-732/2018 од  14. септембра 2018. године;

 Вести, 7. септмебар  2018. годин

На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 5. септембра 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Архиву Војводине, Нови Сад, да у име АПВ, пред надлежним органом исходује решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији дворишта Архива Војводине у Новом Саду, на катастарској парцели број 9396/2 Ко Нови Сад I,  број: 46-722/2018 од  5. септембра 2018. године;
2.  Закључак о прибављању непокретности у јавну својину АПВ, за потребе Завода за јавно здравље Кикинда, непосредном погодбом,  број: 46-381/2018 од 5. септембра 2018. године;
3. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-661/2018 од  5. септембра 2018. године;
4. Закључак о преносу права јавне својине на покретној ствари - ехо ултразвучном апарату, без накнаде,  Републици Србији, за потребе Дома здравља у Грачаници, број 46-728/2018 од 5. септембра 2018. године; 

       

Вести,30. август 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 29. августа 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о неприхватању понуде по праву прече купвине  број: 46-658/2018 од  29. августа 2018. године;
Вести,17. август 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 15. августа 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Ппрехрамбено - шумарској школи, Сремска Митровица дау име АПВ, спровести поступак озакоњења објекта изграђеног на КП 4590 КО Сремска Митровица,  број: 46-464/2018 од  15. августа 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Средњој медицинској школи из Суботице, да може дати у закуп пословни простор који се налази у згради изграђеној на КП 11073/2 Ко Доњи град,  број: 46-562/2018 од 15. августа 2018. године;
3. Закључак о прибављања покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Дома ученика средњих школа "Ангелина Којић - Гина" Зрењанин, број: 46-597/2018 од  15. августа 2018. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Опште болнице "Др Радивој Симоновић" Сомбор,  број 46-587/2018 од 15. август 2018. године;      
5. Закључак о одбијању Захтева за продају права коришћења на бунгалову површине 37,30м2 у Чортановцима,  број 46-278/2018  од 15. августа 2018. године;     
6. Решење о давању сагласности средњој стручној школи "Милош Црњански" Кикинда, да може извести радове на реконструкцији расвете у објекту изграђеном на КП 8740/1 КО Кикинда,  број 46-479/2018  од 15. августа 2018. године;
7. Решење о давању сагласности Медицинској школи "Стевица Јовановић" Панчево, да може у име АПВ, спровести поступак озакоњења спортског терена који је изграђен на КП 5182/5 Ко Панчево,  број: 46-573/2018  од  15. августа 2018. године;
 8. Решење о давању сагласности Зрењанинској гимназији, Зрењанин, да може извести радове на инвестиционом одржавању објекта који је изграђен ка КП 5822/1 Ко Зрењанин,  број: 46-608/2017 од 15. августа 2018. године;      
Вести, 14. август 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 9. августа 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Природно - математичком факултету Нови Сад, да може, у име АПВ, исходовати решење о одобрењу извођења радова на реконструкцији фасаде на објекту изграђеном на КП 3660/6 КО Нови Сад II,  број: 46-501/2018 од  9. августа 2018. године;
2.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-593/2018 од 9. августа 2018. године;
Вести, 6. август 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 1.августа 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац, да може, у име АПВ, спорвести поступак озакоњења објекта изграђеног на КП 4973 КО Вршац,  број: 46-515/2018 од  1. августа 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Природно - математичком факултету, Нови Сад, за извођење радова на реконструкцији централног грејања у објектима изграђеним на КП 3669 КО Нови Сад II,  број: 46-539/2018 од 1. августа 2018. године;
3. Закључак о покретању поступка прибављања непокретности  у јавну својину АПВ, за потребе Завода за јавно здравље Кикинда, непосредном погодбом, број: 46-381/2018 од  1. августа 2018. године;
4. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Опште болнице Врбас,  број 46-586/2018 од 1. август 2018. године;      
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Опште болнице Сента,  број 46-552/2018  од 1. августа 2018. године;     
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Фонда "Европски послови" АПВ,  број 46-554/2018  од 1. августа 2018. године;
7. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ за потребе Завода за трансфузију крви Војводине,  број: 46-533/2018  од  1. августа 2018. године;
 8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-546/2018 од 1. августа 2018. године;       
9.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-490/2018 од 1. августа 2018. године;             
10. Решење о давању сагласности Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера Суботица, да може дати у закуп фискултурну салу, изграђену на КП 2304 КО Нови град,   број: 46-532/2018 од 1. августа 2018. године;  
Вести, 27. јул 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 25. јула 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Гимназији Бечеј, да може - у име Аутономне покрајине Војводине- исходовати решење о одбрењу за извођење радова на санацији фасаде зграде Гимназије, изграђене на КП 5185 Ко Бечеј,  број: 46-538/2018 од  25. јула 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Дечјој установи "Дечија радост" из Ирига, да може - у име Аутономне покрајине Војводине - исходовати решење о одобрењу за извођење радова  на адаптацији санитарних чворова у објекту изграђеом на КП 925/1 Ко Врдник,  број: 46-540/2018 од 25. јула 2018. године;  
3. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац, да може - у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати грађевинску дозволу за изградњу Центра за деменцију, на Кп 4973 Ко Вршац,  број: 46-535/2018 од  25. јула 2018. године;
4. Закључак о установљавању права стварне службености на КП 7765/1 КО Инђија,  број 46-183/2018 од 25. јула 2018. године;      
5. Закључак о отуђењу возила из јавне својине Аутономне покрајине Војводине,  број 46-327/2018  од  25. јула 2018. године;     
Вести, 19. јул 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 18. јула 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Институту за низијско шумарство и заштиту животне средине, Нови Сад, да може дати у закуп непокретноти које се налазе на Огледном добру у Каћкој шуми,  број: 46-448/2018 од  18. јула 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности  на текст Предлога споразума о коришћењу пословних просторија у Централној згради Универзитета, који закључују Универзитет у Новом Сад и Институт БиоСенс Нови Сад,  број: 46-729/2018 од 18. јула 2018. године;
3. Решење о давању сагласности за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ОШ "Жарко Зрењанин Уча", Надаљ, изграђеног на КП 895 Ко Надаљ 1,  број: 46-446/2018 од  18. јула 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Средњој стручној школи "4. јули" Врбас, за извођење радова на санацији кровне конструкције на објекту изграђеном на Кп 7376 Ко Врбас - град,  број 46-397/2018 од 18. јула 2018. године;      
5. Закључак којим се предлаже Граду Вршцу давање на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца, без накнаде, Аутономној покрајини Војводини, - за потребе Дома ученика средњих школа Вршац ,  број 46-454/2018  од  18. јула 2018. године;     
6. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Свети Врачеви" из Новог Кнежевца, број 46-509/2018  од 18. јула 2018. године;
7. Закључак о давању права коришћења на покретним стварима у јавној својини АПВ здравственим установама чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, број: 46-525/2018;
 8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-512/2018 од 18. јула 2018. године;     
Вести, 13. јул 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 11. јула 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Милица Стојадиновић Српкиња" Врдник, да може - у име АПВ-исходовати грађевинску дозволу непоходну ради извођења радова на објекту школе, изграђеном на КП број: 468 КО Јазак Село,  број: 46-500/2018 од  11. јула 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Установи социјалне заштите Геронтолошки центар "Нови Сад" Нови Сад, да може дати у закуп објекат изграђен на КП 3350/3 Ко Чортановци, број зграде 6,  број: 46-488/2018 од 11. јула 2018. године;
3. Закључак о отуђењу покретних ствари из јавне својине АПВ преносом права јавне својине, без какнаде, на Град Сремска Митровица, број: 46-130/2018 од  11. јула 2018. године;
4. Решење о давању сагласности за извођење радова на КП 9376/1 и 9376/2 Ко Нови Сад I ,  број 46-531/2018 од 11. јула 2018. године;      
5. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ- Платформа Office Education, за потребе образовних установа на територији АПВ,   број 404-178/2018  од  11. јула 2018. године;     
6. Закључак о измени Закључка о отуђењу путничког возила из јавне својине АПВ број: 46-455/2017 од 6. децембра 2017. године, број 46-455/2017  од 11. јула 2018. године;
7. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Музеја Војводине Нови Сад,  број: 46-502/2018  од  11. јула 2018. године;
Вести, 6. јул 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 6. јула 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Аврам Мразовић,  Сомбор, да пред органом надлежним за послове државног премера и катастра спроведе поступак провођења промене у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима -  упис подрума и другог спрата на објекту школе изграђеном на КП број 7553/2 КО Сомбир 1,  број: 46-394/2018 од  6. јула 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Медицинској школи "Драгиња Никшић" Сремска Митровица, да може дати у закуп школски простор - део хола, површине 4м2, који се налази у објекту школе изграђеном на КП 3058/2   Ко Сремска Митровица, број: 46-467/2018 од 6. јула 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Средњошколском дому, Нови Сад,  да може - у име АПВ - исходовати решење којим се одобрава извођење радова  реконструкције громобранске инсталације на објекту изграђеном на КП 9759 КО Нови Сад I, означен као ђачки интернат - број зграде 1, број: 46-463/2018 од  7. јула 2018. године;
4. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, доградњом при објекту Дома за старе и пензионере Мол, изграђеном на КП 4093 КО Мол, број зграде 12,   број 46-437/2018 од 6. јула 2018. године;      
Вести, 2. јул 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 27. јуна 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Институту за здавствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, да може, у име Аутономне покрајине Војводине, исходовати грађевинску дозволу неопходну за извођење радова на доградњи противпожарног степеништа на објектима изграђеним на катастарским парцелама 7526/1 Ко Нови Сад I,  број: 46-435/2018 од  27. јуна 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, да може у  име Аутономне покрајине Војводине, извести радова на изради фасаде, са пратећим радовима, на објектима изграђеним на катастарској парцели број: 75261 Ко Нови Сад I, broj: 46-436/2018 од  27. јуна 2018. године;
3. Закључак којим се прихвата Информација о потреби издавања брисовне дозволе за упис заложног права установљеног у корист Аутономне покрајине Војводине, на основу Уговора о купопродаји стана у друштвеној својини, број: 360-1256/1991 од 24. септембра 1991 године,  број: 360-1256/1991 од  27. јуна 2018. године;
Вести, 21. јун 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. јуна 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој техничкој школи "Шинковић Јожеф" Бачка Топола, да може извести радове на енергетској адаптацији објекта изграђеног на КП 5358 Ко Бачка Топола- град,  број: 46-370/2018 од  20. јуна 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић - Гина, Зрењанин, да може извести радове на реконструкцији фекалног канализационог цевовода на катастарској парцели број 4315/1 Ко Зрењанин I, број: 46-344/2018 од 20. јуна 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Сремска Митровица, да може - у име АПВ - исходовати решење којим се одобрава ивођење радова на реконструкцији и адаптацији електричних инсталација у објектима изграђеним на катастарској парцери број 987/4 Ко Сремска Митровица, број: 46-404/2018 од  20. јуна 2018. године;
Вести, 21. јун 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 20. јуна 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Средњој техничкој школи "Шинковић Јожеф" Бачка Топола, да може извести радове на енергетској адаптацији објекта изграђеног на КП 5358 Ко Бачка Топола- град,  број: 46-370/2018 од  20. јуна 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа "Ангелина Којић - Гина, Зрењанин, да може извести радове на реконструкцији фекалног канализационог цевовода на катастарској парцели број 4315/1 Ко Зрењанин I, број: 46-344/2018 од 20. јуна 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Сремска Митровица, да може - у име АПВ - исходовати решење којим се одобрава ивођење радова на реконструкцији и адаптацији електричних инсталација у објектима изграђеним на катастарској парцери број 987/4 Ко Сремска Митровица, број: 46-404/2018 од  20. јуна 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Школском центру "Никола Тесла" Вршац, да може извести радове на инвестиционом одржавању објекта изграђеног на КП4529 Ко Вршац,  број 46-296/2018 од 20. јуна 2018. године;      
5. Решење о давању сагласности Основној и средњој школи "Жарко Зрењанин" Суботица, да може, у складу са законом дати у закуп магацински простор, изграђен на катастарској працели број 6686/1 КО Доњи град,  број 46-202/2018  од  20. јуна 2018. године;     
6. Решење о давању сагласности Основној школи "Јован Јовановић Змај" Панчево, да може дати у закуп  школски простор изграђен на катастарској пацели број 4067/1 Ко Панчево, број 46-296/2018  од 20. јуна 2018. године;
7. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, да може дати у закуп пословни простор који се налази у згради изграђеној на КП 11020/2 Ко Доњи град,  број: 46-346/2018  од  20. јуна 2018. године;
 8. Закључак о одбијању захтева CONET DOO у стечају Београд, за деобу катастарске парцеле број: 7386/1 Ко Нови Сад II, број: 46-31/2018 од 20. јуна 2018. године;       
9.  Закључак о давању у закуп изграђеног грађевинског земљишта у јавној својини АПВ, који чини део катастарске парцеле број: 1523 КО Кисач, за потребе постављања монтажно - демонтажног објекта- позорнице, у периоду од 22-24. јуна 2018. године,  број: 46-423/2018 од 20. јуна 2018. године;             
10. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ, за потребе Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине,  број: 46-419/2018 од 20. јуна 2018. године;   
Вести, 16. јун 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 13. јуна 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Специјалној болници за психијатријске болести "Ковин", да може у име АПВ - исходовати решење којим се одобрава извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији објеката изграђених на катастарској парцели број: 69 КО Ковин, број: 46-405/2018 од 13. јуна 2018. године;
2. Решење о давању сагласности Дечјој установи "Дечја радост" Ириг, да може у складу са законом, извести радове на реконструкцији котларнице на КП број: 3360 КО Врдник, број: 46-181/2018 од 13. јуна 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Музичкој школи "Јосиф Маринковић" Зрењанин, да може извести радове на санацији школе, изграђене на катастарској парцели број: 5835/3 Ко Зрењанин I, број: 46-388/2018 од 13. јуна 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Људовит Штур" Кисач, да може у складу са законом, дати у закуп санитарне чворове и свлачионице на катастарској парцели број 1523 Ко Кисач,  број: 46-424/2018 од 13. јуна 2018. године;
5. Решење о давању сагласности Гимназији и економској школи "Светозар Милетић" Србобран, да може извести радове на санацији зграде школе, изграђене на катастарској парцели број: 4195 КО Србобран, број: 46-376/2018 од 13. јуна 2018. године;
6. Закључак о прибављању покретне ствари у јавну својину АПВ  за потребе Техничке школе "Михајло Пупин" Инђија, број: 46-389/2018 од 13. јуна 2018. године;
7. Закључак о допуни закључка о давању на коришћење покретних ствари у јавној својини АПВ, Управи за заједничке послове покрајинских органа,  број: 46-72/2018 од 13. јуна 2018. године;
8. Закључак о прибављању у јавну својину Аутономне покрајине Војводине преносом права јавне својине са Републике Србије на АПВ, без,накнаде, непокретности у Новом Саду,  број: 46-353/2018 од 30. маја 2018. године;
Вести, 11. јун 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 6. јуна 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о покретању поступка за давање на коришћење, без накнаде, на одређено време, пословног простора у Зрењанину, Јеврејска број 14, за потребе Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине,  број: 46-371/2018 од 6. јуна 2018. године;
2. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-363/2018 од 6. јуна 2018. године;
Вести, 1. јун 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 30. маја 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому за лица ометена у менталном развоју "Отхон"Стара Моравица да може - у име АПВ - исходовати грађевинску дозволу за изградњу објекта социјалне заштите на КП 4075 Ко Стара Моровциа,  број: 46-245/2018 од 30. маја 2018. године;
2. Решење о давању сагласности на Предлог споразума о заједничком коришћењу зграде изграђене на катастарској парцели број: 1027 Ко Нови Сад I,  који закључују Српско народно позориште и Позоришни музеј Војводине Нови Сад,  број: 46-341/2018 од 30. маја 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Техничкој школи Кикинда, да може - у складу са законом - извести радове на реконструкцији расвете, број: 46-343/2018 од 30. маја 2018. године;
4. Закључак о давању на коришћење, без накнаде, непокретности у јавној својини АПВ Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине", Нови Сад, а које нису уложене у капитал,  број: 46-644/2017 од 30. маја 2018. године;
5. Закључак о отуђењу путничких возила из јавне својине АПВ, на којима право коришћења има Специјална болница за психијатријске болести "Свети Врачеви" Нови Кнежевац, број: 46-71/2018 од 30. маја 2018. године;
6. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину АПВ изградњом објекта за потребе Специјалне болнице за психијатријске болести "Др Славољуб Бакаловић" Вршац, број: 46-336/2018 од 30. маја 2018. године;
7. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине ,број: 46-347/2018 од 30. маја 2018. године;
8. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине, број: 46-353/2018 од 30. маја 2018. године;
Вести, 22. мај 2018. године
 
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. маја 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Вук Караџић" Црвенка, да може- у складу са законом - исходовати решење о одобрењу извођења радова на адаптацији и енергетској санацији зграде Школе, изграђене на катастарској парцели број 3065/4 Ко Црвенка ,  број: 46-297/2018 од 17. маја 2018. године;
2. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру "Нови Сад", Фрушкогорска улица 32, Нови Сад да може, у складу са законом, исходовати решење којим се одобрава извођење радова на реконструкцији објекта изграђеног на катастарској парцели број; 1953 Ко Футог,  број: 46-332/2018 од 17. маја 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Митровачкој гимназији, Сремска Митровица, да може- у складу са законом- извести радове адаптације сутеренског простора у објекту изграђеном на катастарској парцели број 4694/1 КО Сремска Митровица, број: 46-287/2018 од 17. маја 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Средњој економској школи Сомбор, да може, у складу са законом, исходовати документацију неопходну за извођење радова на посатвању спољашње и унутрашње хидрантске мреже у објектима изграђенимна катастарској парцели број 3825 КО Сомбор,  број: 46-288/2018 од 17. маја 2018. године;
5. Решење о давању сагласности Основној и средњој школи "Вук Караџић" Црвенка, да може, у складу са законом, исходовати решење о одобрењу извођења радова на инвестиционом одржавању објекта Школе изграђеног на катастарској парцели број 2429/1 Ко Црвенка, број: 46-298/2018 од 17. маја 2018. године;
6. Закључак о давању на коришћење, без накнаде, покретних ствари у јавној свјини АПВ Развојној агенцији Војводине доо Нови С, Стражиловска улица број 2, Нови Сад, број: 46-254/2017 од 17. маја 2018. године;
7. Закључак о отуђењу путем рушења бесправно изграђеног објекта на катастарским парцелма 727/4, 729/3 и 2252/3 Ко Шуљам број: 46-319/2018 од 17. маја 2018. године;
         8. Закључци о прихватању Информације о потреби одређивања носиоца инвеститорских права и обавеза, у име и за рачун АПВ, у вези са изградњом               комлекса Центра за развој спорта и едукацију омладине Војводине на Фрушкој гори, број: 46-122/2018 од 17. маја 2018. године;
        9. Закључак о прибављању покретних ствари у јавну својину АПВ, за потребе Опште болнице Сремска Митровица, број 46-302/2018, од 17. маја              2018. године;
       10. Закључак о давању на коришћење покретних ствари - санитетских возила са опремом у јавној својини АПВ, без накнаде, јединицама локалане               самоуправе за потребе домова здравља,  број: 46-290/2018 од 17. маја 2018. године;
       11. Закључак о давању права коришћења  покретних ствари - санитетских возила са опремом у јавној својини АПВ,  број: 46-290/2018 од 17. маја                   2018. године;
      12.Закључак о прибављању непокретности у јавну својину АПВ доградњом и давању сагласности за реконструкцију објекта - зграда за заштиту                одраслих и старих лица у Врбасу, број: 46-472/2016 од 17. маја 2018. године.

 

 
Вести, 10. мај 2018. године
 
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 9. маја 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Основној школи "Мирослав Антић", Школска улица број 23, Оџаци, да може спровести поступак провођења промена у јавним књигама о евиденцији непокретности и правима на њима, насталих уклањањем објектат број 4 и 5 на КП 1555 КО Оџаци и обејката број 1 и 2 на КП 1549/2 КО Оџаци,  број: 46-270/2018 од 9. маја 2018. године;
2. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру "Нови Сад", Фрушкогорска улица 32, Нови Сад за извођење радова на инвестиционом одржавању објеката,  број: 46-289/2018 од 9. маја 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Природно-математичком факултету из Новог Сада, Трг Доситеја Обрадовића број 3, за давање у закуп пословног простора изграђеног на КП 3660/2 КО Нови Сад II, који у природи представља четири стакленика с вегетационим кућама, Департмана за биологију и екологију, број: 46-221/2018 од 9. маја 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Основној школи "Сава Жебељан", Маршала Тита број 8, Црепаја, за извођење радова на инвестиционом одржавању зграде Школе на КП 1287 КО Црепаја, објекат основног образовања - фискултурна сала, број зграде 3, број: 46-282/2018 од 9. маја 2018. године;
5. Решење о давању сагласности Основној и средњој школи "Жарко Зрењанин", Ивана Горана Ковачића број 14, Суботица,, за извођење радова на адаптацији објекта Школе на КП 6686/1 КО Доњи град, помоћна зграда, број зграде 3, број: 46-250/2018 од 9. маја 2018. године;
6. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа "Никола Војводић", Бранка Вујина број 13, Кикинда, за извођење радова на постављању електроенергетских инсталација у објекту Дома на КП 2902/1 КО Кикинда, ђачки интернат, број зграде 1, број: 46-281/2018 од 9. маја 2018. године.
Вести, 30. април 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 18. априла 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Вршац, Стевана Немање број 9, да може спровести поступак озакоњења објекта који су изграђени, односно дограђени на катастарској парцели 4279 КО Вршац,  број: 46-125/2018 од 18. априла 2018. године;
2. Решење о давању сагласности Средњој техничкој школи "Милева Марић" из Титела за исходовање решења о одобрењу извођења радова на адаптацији кабинета за куварство који се налази у Тителу, Улица главна број 7,  број: 46-213/2018 од 18. априла 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Општој болници "др Радивој Симоновић" Сомбор, Војвођанска број 75, да може дати у закуп пословни простор површине 9,2 м2, који се налази у Сомбору, Војвођанска 75, број: 46-198/2018 од 18. априла  2018. године;
4. Решење о давању сагласности Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки Чудотворац" из Новог Бечеја за исходовање документације неопходне за извођење радова на доградњи и реконструкцији крова на делу објекта у Новом Бечеју, Маршала Тита број 62, број: 46-217/2018 од 18. априла  2018. године;
5. Решење о давању сагласности Митровачкој гимназији за извођење радова на санацији подова у згради у Сремској Митровици, Светог Саве број 2, број: 46-226/2018 од 18. априла  2018. године;
6. Решење о давању сагласности Основној школи "Стеван Алексић", Маршала Тита број 99, Јаша Томић, за давање у закуп пословног простора површине 308 м2, непосредном погодбом, број: 46-92/2018 од 18. априла  2018. године;
7. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа Сремска Митровица за исходовање грађевинске дозволе неопходне за извођење радова на реконструкцији и доградњи поткровља на објекту изграђеном у Сремској Митровици, Планинаска број 1број: 46-641/2018 од 18. априла  2018. године;
8. Решење о давању сагласности Општој болници "Ђорђе Јоановић" Зрењанин, да може исходовати документацију неопходну за извођење радова санације и адаптације у обејкту болнице у Зрењанину, др Васе Савића број 5, број: 46-249/2018 од 18. априла  2018. године;
9. Решење о давању сагласности Гимназији "Михајло Пупин" Ковачица, Николе Тесле 57, да може исходовати решење којим се одобрава извођење радова на уређењу спортских терена на КП 1784/1 КО Ковачица, број: 46-267/2018 од 18. априла  2018. године;
10. Закључак о неприхватању понуде по праву пречекуповине, број: 46-240/2018 од 18. априла2018. године.
Вести,9.април 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 4. априла 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Сремска Митровица, да може  -  у складу са законом- дати у закуп простор у холу главне зграде болнице на адреси, Изворска 1а,  број: 46-203/2018 од  4. априла 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Граду Суботица, да може у име АПВ - у складу са законом - прибавити пројектно -техничку документацију за обнову и уређење Опште болнице Суботица,  број: 46-843/2017 од 4. априла 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Институту за плуће болести Војводине, Институту за онкологију Војводине и Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица, да могу- у складу са законом, дати у закуп пословни простор, број: 46-798/2017 од  4. априла  2018. године;
Вести,30. март 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 28. марта 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образовање "Радивој Поповић" Сремска Митровица, да може -  у складу са законом- пред надлежним органом да исходује  решење о одобрењу извођења радова на  другој фази промене намене две гараже у учионицу и  просторију за медицинског техничара,  број: 46-151/2018 од  28. марта 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Школи за основно и средње образовање "Радивој Поповић" Сремска Митровица, да може, у складу са законом - предузети извођење радова на првој фази промене намене две гараже у учиницу и просторију за медицинског техничара,  број: 46-569/2018 од 28.марта 2018. године;
3. Решење о давању саглааности Секретаријату за инвестиције Градске управе Гара Панчева, да може, у име АПВ, у складу са законом, исходовати решење о одобрењу извођења радова на изградњи терена за мале спортове, на делу КП 2840/1 Ко Панчево, број: 46-134/2018 од  28. марта 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" Кикинда, да може- у складу са законом - исходовати документацију неопходну за извођење радова на реконструкцији система грејања и хлађења објекта изграђеног на КП 2902/1 КО Кикинда,  број 46-137/2018-2 од 28. марта 2018. године;      
5. Решење о давању сагласности Гимназији "Светозар Марковић" Суботица, да може - у складу са законом- дати у закуп пословни порстор који се налази у приземљу зграде изграђене на КП 1006 КО Стари град, број: 46-168/2018  од  28. марта 2018. године;     
6. Решење о давању сагласности Машинској школи "Панчево", да може, у име АПВ - у складу са законом - исходовати грађевинску дозволу за изградњу радиоице за практичну наставу на КП 2836 КО Панчево,  број 46-204/2018  од 28. марта 2018. године;
7. Закључак о отуђењу непокретности из јавне својине АПВ путем рушења објекта изграђеног на КП 9688/24 КО Вршац , број: 46-179/2018  од 28. марта 2018. године;
 8. Закључак о установљавању права стварне службености на катастсрским парцелама 7158/2 и 7160/3 Ко Бачка Паланка - град, број: 46-379/2015 од 28. марта 2018. године;   
9. Закључак о признавању трошкова инвестиционог одржавања пословног простора у јавној својини АПВ и умањењу закупнине, број 46-94/2018 од 28. марта 2018. године;
10. Закључци којима се прихвата Информација о одобрењу коришћења грађевинског земљишта у јавној својини АПВ, за пољопривредну производњу до привођења земљишта планираној намени - Дому "Ветерник", Ветртник, број: 46-375/2017 од 28. марта 2018. године.  
Вести,21. март 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 21. марта 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Музеју Војводине Нови Сад, да може - у име Аутономне покрајине Војводине - исходовати решење којим се одобрава извођење радова на  КП 9376/1 и 9376/2 КО Нови Сад I,  број: 46-905/2018 од  21. марта 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Јавно комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад, да може, у складу са законом поставити вертикалну саобраћајну сигнализацију у оквиру комлекса Клиничког центра Војводине, на катастарској парцели број 7569/1 Ко Нови Сад I,  број: 46-45/2018 од 21.марта 2018. године;
3. Закључак којим се усваја Уговор о установљавању права стварне службености пролаза у корист Електропривреде Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуције Сомбор,  број: 46-338/2016 од  21.марта 2018. године;
4. Закључак о давању на коришћење покретних ствати у јавној својини АПВ Управи за заједничке послове покрајинских органа,  број 46-72/2018-2 од 21. марта 2018. године;      
5. Закључак о давању на коришћење без накнаде, на неодређено време, покретних ствари у јавну својину АПВ Горској служи спасавања Србије, број: 46-72/2018-5  од  21. марта 2018. године;     
6. Закључак о давању на коришћење, без накнаде, покретних ствари у јавну својину АПВ, Црвеном крсту Војводине, број 46-72/2018-3  од 21. марта 2018. године;
7. Закључак о давању на коришћење, без накнаде, на неодређено време, покретних ствари у јавну свјину АПВ Јавном водопривредном предузећу "Воде Војводине" Нови Сад , број: 46-72/2018  од 21. марта 2018. године;
 8. Закључак о давању прва коришћења на покретној ствари у јавној својини АПВ Фонду "Европски послови" АПВ, број: 46-72/2018-1 од 21. марта 2018. године;      
Вести, 15. март  2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 14. марта 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о не давању сагласности Градској управи за урбанизам и стамбене послове, Одељење за легализацију, Град Нови Сад, за озакоњење пословног објека (ресторан) у Новом Саду, Рибарско острво, катастарска парцела 7360/2 КО Нови Сад II,  чији је инвеститир ХТП "Сајам" ДОО из Новог Сада,  број: 46-182/2018 од  14. марта 2018. године;
2. Закључак о прихватању Информације о потреби доношења одлуке којом ће се ближе уредитит начин, услови и поступак прибављања, располагања и управања стварима у јавној своијини Аутономне покрајине Војводине, као и другим имовинским правима,  број: 46-853/2018 од 14. марта 2018. године;
3. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-152/2018 од 14. марта 2018. године;
Вести, 8. март  2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. марта 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, да може - у складу са законом - дати у закуп пословни простор који се налази у подруму зграде изграђене на КО 11020/2 КО Доњи град,   број: 46-128/2018 од  7. марта 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности  Геронтолошком центру Зрењанин,   да може - у складу са законом - исходовати документацију непоходну за извођење радова на адаптацији кухиње у објекту изграђеном на катастарској парцели број 3849/1 КО Зрењанин I,  број: 46-108/2018 од 7. марта 2018. године;
3. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,  број: 46-102/2018 од  7. марта 2018. године;
4. Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине,   број 46-104/2018 од 7. марта 2018. године;     
Вести, 6. март 2018. године

На сајту Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине, на страници -  документи - обрасци, додат је нови образац- Захтев за давање сагласности за исходовање документације у име Аутономне покрајине Војводине. 

Вести, 2. март 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 2. марта 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о прибављању непокретности у јавну својину Аутономне покрајине Војводине изградњом Центра за развој  спорта и образовање омладине Војводине на Летенци - објекти I и  II фазе пројекта,  број: 46-122/2018 од  28. фебруара 2018. године;
Вести, 23. фебруар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 21. фебруара 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Установи студентског стандарда Студентском центру Нови Сад, да може - у складу са законом, дати у закуп слободне смештајне капацитете,  број: 46-864/2017 од  21. фебруара 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Дому ученика "Никола Војводић" Кикинда,  да може - у складу са законом - исходовати документацију непоходну за извођење радова на изградњи помоћног објекта на катастарској  парцели број 2902/1 КО Кикинда, број: 46-54/2018 од 21. фебруара 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Геронтолошком центру Бачака Паланка, да може- у складу са законом - исходовати документацију неопходну за извођење радова на реконструкцији старе граде и изградњи дела нове ограде с надстрешницом, на КП 11032/3 Ко Бачка Паланка - град,  број: 46-65/2018 од  21. фебруара 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Здравственој установи "FENIX -  APOTEKA" ИЗ Новог Сада, да у име Аутономне покрајине Војводине, изврши извођење радова на инвестиционом одржавању закупљене непокретности, пословног простора у јавној своијини АПВ, Душана Васиљева број 15,   број 46-94/2018 од 21. фебруара 2018. године;      
5. Закључак о порибављању непокретности у јавну својину АПВ - изградњом, магацин за запаљиве хемикалије и гасове за потребе Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно математичког факултета, Универзитета у Новом Саду,   број 46-916/2017  од  21. фебруара 2018. године;     
6. Закључак о давању права коришћења на покретним стварима у јавној својини АПВ - Техничкој школи из Кикинде,  број 46-73/2018  од 21. фебруара 2018. године;
Вести, 14. фебруар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 14. фебруара 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Гимназији "Вељко Петровић", Сомбор, да у име Аутономне покрајине Војводине, у складу са законом, спроведе поступак брисања објекта из јавне књиге о непокретностима и правима на њима, број: 46-914/2017 од  14. фебруара 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Музеју Војводине, Нови Сад, за извођење радова на адаптацији простора изграђеног на катастарској парцели број 9396/1 и 9396/2 Ко Нови Сад I, број:  46-930/2017 од  14. фебруара 2018. године;
3. Закључак којим се Влади Републике Србије подноси иницијатива за измене и допуне подзаконских аката,  број: 011-11/2018 од  14. фебруара 2018. године;
Вести, 9. фебруар 2018. године
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 7. фебруара 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Економско - трговинској школи "Вук Караџић" Стара Пазова, да може - у складу са законом - исходовати документацију непоходну за извођење радова на санацији објекта Школе - изграђеног на катастарској парцели број 1587 Ко Стара Пазова,  број: 46-28/2018 од  7. фебруара 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Дому за старе и пензионере, Кула, да може - у складу са законом- исходовати документацију непоходну за извођење радова на прикључењу на постојећу гасну мрежу објекта изграђеног на катастарској парцели број 2851/9 КО Кула, број: 46-4/2018 од 7. фебруара 2018. године;
3. Решење о давању сагласности Економско - трговинској школи Кула, да може - у  складу са законом, дати у закуп учионицу број 25, која се налази у згради Школе,  број: 46-48/2018 од  7. фебруара 2018. године;
4. Решење о давању сагласности Пољопривредној школи "Јосиф Панчић" Панчево, да у име АПВ,  у складу са Законом о озакоњењу објеката, може да спроведе поступак озакоњења објекта - бунара изграђеног на катастарској пацели број 12636 КО Панчево, број 46-11/2018 од 7. фебруара 2018. године;      
5. Закључак о установљавању стварне службености на катастарским парцелама 2499 и 6906 Ко Кљајићево,  број 46-338/2016  од  7. фебруара 2018. године;     
6. Закључак о прибављању покретних ствари - санитетских возила са опремом у јавну својиу АПВ,  број 46-59/2018  од 7. фебруара 2018. године;
7. Закључак о давању сагласности Економско - трговинској школи "Паја Маргановић" Панчево , за отуђење непокретности - неизграђеног грађевинског земљишта, катастарска парцела број 666 Ко Бечићи, Република Црна Гора, број: 46-428/2016  од 7. фебруара 2018. године;
 8. Закључак којим се поништава део закључка Покрајинске владе о отуђењу путничкох возила, број : 404-345/2017 од 27. децембра 2017. године и стављају ван снаге закључци Покрајинске владе о усвајању Уговора о отуђењу путничких возила, број: 404-5/2018 и 404-6/2018 од 17. јануара 2018. године , број: 404-345/2017 од 7. фебруара 2018. године;       
9.  Закључак о неприхватању понуде по праву прече куповине коју је поднела Марија Шишковић из Сомбора,  број: 46-19/2018 од 7. фебруара 2018. године;             
10. Решење о давању сагласности Техничком факултету "Михајло Пупин" Зрењанин, да може - у складу - са законом - извести радове на реконструкцији и уградњи хидрауличног путничког лифта у оквиру постојећег хола зграде Техничког факултета у Зрењанину,  број: 46-941/2017 од 7. фебруара 2018. године;    
11.  Решење о давању сагласности Дому за смештај душевно оболелих лица "Свети Василије Острошки - Чудотворац" Нови Бечеј, да може - у складу - са законом - исходовати пројектно - техничку документацију и грађевинску дозволу за извођење радова на реконструкцији, доградњи, и промени намене објекта који је изграђен на КП 3416 КО Нови Бечеј број: 46-27/2018 од 7. фебруара 2018.  године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 31. јанаура 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности  за извођење радова на реконструкцији објеката које фактички користи Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, Шумско газдинство "Нови Сад", Нови Сад,  број: 46-726/2017 од  31. јануара 2018. године;
2.  Закључак о давању на коришћење расходованих покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине,  на којима је право коришћења имао Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица,  број: 46-408/2017 од 31. јануара 2017. године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 24. јанаура 2018. године донела следеће акте:
1. Закључак о кавању на коришћење покретних ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, на којим је право коришћења имао Фонд "Европски послови" Аутономне покрајине Војводине, број: 46-181/2016 од  24. јануара 2018. године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 17. јанаура 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Суботица, да може, у складу са законом, дати у закуп пословни простор, број: 46-802/2017 од  17. јануара 2018. године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. јанаура 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Врбас, да може, у складу са законом, исходовати документацију неопходну за извођењење радова на изградњи новог објекта Болнице, број: 46-581/2017 од  10. јануара 2018. године;
На предлог Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине Покрајинска влада је, на седници одржаној 10. јанаура 2018. године донела следеће акте:
1. Решење о давању сагласности Општој болници Врбас, да може, у складу са законом, исходовати документацију неопходну за извођењење радова на изградњи новог објекта Болнице, број: 46-581/2017 од  10. јануара 2018. године;
2.  Решење о давању сагласности Дому ученика средњих школа "Никола Војводић" , Кикинда,  да може, у складу са законом, дати у закуп ходник, трпезарију и две собе, изграђене на катастарској парцели број  5908/3 Ко Кикинда,  број: 46-794/2017 од 10. јануара 2017. године;
3. Закључак о давању права коришћења на покретној ствари у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, број: 46-912/2017 од 10. јануара 2018. године;
4. Закључак о давању у закуп послобног простора у јавној својини АПВ,   број 361-19/2015 од  10. јануара 2018. године;      
 

 

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.