Сектор за материјалнo-финансијскe послове

У Сектору за материјалнo-финансијскe послове  обављају се општи, нормативноправни, стручнооперативни, статистичкоевиденциони, студијскоаналитички и административни послови у вези са: припремом, израдом и праћењем  финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Управе; финансијским извештавањем о оствареним примањима и издацима; контролом издатака; израдом захтева за преузимање обавеза и захтева за плаћање; вођењем помоћних књига и евиденција Управе; обављањем послова финансијског управљања и контроле; израдом извештаја о структури и вредности имовине; финансијским праћењем и извршавањем обавеза у поступку управљања и располагања имовином АП Војводине; осигурањем имовине и обрадом захтева за накнаду штете;   вођењем јединствене евиденције удела АП Војводине у имовини правних лица; прибављањем, управљањем и располагањем уделима АП Војводине у имовини правних лица; утврђивањем удела покрајинске својине; израдом информација и извештаја из делокруга  Сектора; праћењем, анализом и заштитом података у информационом систему у координацији са надлежним службама и други стручни и административни послови из делокруга Сектора.

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.