Сектор за имовинске и опште послове

У Сектору за имовинске и опште послове обављају се опште правни, управни, статистичкоевиденциони, стручнооперативни, нормативни и студијскоаналитички послови који се односе на: јединствену евиденцију непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) у складу са законом и другим прописима; прибављање  и располагање стварима у јавној својини, укњижбу покрајинске својине на непокретностима;  израду свих уговора у вези са имовином;  израду информација и извештаја из делокруга Сектора; преузимање непокретних и покретних ствари; спровођење поступка утврђивања статуса и стања непокретних ствари; управљање покрајинском имовином у складу са актом Покрајинске владе којим се уређује коришћење, одржавање и управљање непокретним стварима у јавној својини АП Војводине; управљање туђом имовином која је АП Војводини поверена на управљање; спровођење мера заштите покрајинске имовине; чување и евиденцију поклона у покрајинској својини; радне односе запослених у Управи; израду правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи и других општих аката; обезбеђивање доступности информација од јавног значаја; израду извештаја о броју запослених за потребе плана и буџета, планирање и спровођење поступка јавних набавки у складу са прописима из ове области; припрему аката у поступку јавних набавки,  контролу уговора и праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама и осталих уговора; као и друге послове одређене законом и другим прописима.

Copyright (c) Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине 2014.
All rights reserved.